-


 
        KALENDARIUM SZKOŁY  W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Termin

Zadanie

 

Odpowiedzialni

 

 4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

L. Prochwicz

15 września 2017 r.

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę (17 września)

I. Klimowicz

Trzeci weekend września 2017 r.

Sprzątanie świata

Wychowawcy  klas

15 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

Dyrektor i Wychowawcy

29 września 2017 r.

Klasowe obchody Dnia Chłopaka (30 września)

 

13 października 2017 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Ślubowanie klas I

Wychowawca  klasy  I

19 października 2017 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy Nauczyciele

30–31 października 2017 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych

 

1 listopada 2017 r.

Wszystkich Świętych

------------------------------------

11 listopada 2017 r.

Narodowe Święto Niepodległości

 

28 listopada 2017 r.

110  Rocznica  Śmierci Patrona Szkoły

U. Saganiewicz

30 listopada 2017 r..

Andrzejki szkolne

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

6 grudnia 2017 r.

Mikołajki szkolne

E. Lipińska – Glica

21 grudnia 2017 r.

Jasełka szkolne

 

22 grudnia 2017 r.

Wigilia szkolna

Wychowawcy klas

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

------------------------------------

6 stycznia 2018 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

------------------------------------

 Styczeń 2018 r.

Organizacja Gminnego  Konkursu  Kolęd 

i  Pastorałek

U. Saganiewicz

Styczeń  2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

I dekada  lutego 2018 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Wszyscy Nauczyciele

Luty  2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy Nauczyciele

Luty  2018 r.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy Nauczyciele

12 lutego – 25 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

------------------------------------

Luty  2018 r.

Szkolne walentynki

Opiekun  SU

8 marca 2018 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Chłopcy i mężczyźni

Marzec 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy Nauczyciele

Marzec 2018 r.

Rekolekcje szkolne

Dyrektor szkoły

21 marca 2018 r.

Dzień Sportu z okazji pierwszego dnia wiosny

A. Pałka i Nauczyciele

29.03. – 03.04.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

------------------------------------

Kwiecień 2018 r.

Zebrania z rodzicami

Wszyscy Nauczyciele

30 kwietnia 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

Maj  2018 r.

Dni otwarte szkoły

Wszyscy Nauczyciele

1 maja 2018 r.

Święto Pracy

------------------------------------

2 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

3 maja 2018 r.

Święto Konstytucji 3 Maja– akademia z pełnym ceremoniałem

 

4 maja 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

25 maja 2018 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki (26 maja)

Nauczyciele klas IV - VII

31 maja 2018 r.

Boże Ciało

------------------------------------

1 czerwca 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

 

Czerwiec  2018 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Wszyscy Nauczyciele

Czerwiec  2018 r.

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych

Wszyscy Nauczyciele

Czerwiec  2018 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wszyscy Nauczyciele

Czerwiec  2018 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Wszyscy Nauczyciele

Czerwiec  2018 r.

Szkolne  obchody  nadania  imienia

Wszyscy Nauczyciele

Czerwiec  2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

Wszyscy Nauczyciele

22  czerwca  2018 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

Dyrektor  szkoły 

Wszyscy Nauczyciele

23 – 24 czerwca 2018 r.

Festyn  Rodzinny

Rada  Rodziców

Pomoc wszystkich Nauczycieli

Czerwiec  2018 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

Dyrektor  szkoły

Ostatnia  dekada  sierpnia  2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dyrektor  szkoły
Dni ustawowo wolne od pracy:Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.,

         Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.,

·        Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.,

·         Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.,

·         Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.,

·         Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,

·         Święto Pracy – 1 maja 2018 r.,

·         Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.,

·         Boże Ciało – 31 maja 2018 r.

Zarządzenie  nr  2/2017/2018

Dyrektora

Szkoły  Podstawowej

im. Stanisława  Wyspiańskiego  w  Suchorabie

z  dnia  1  września   2017  roku

 

w  sprawie :    wprowadzenia  dodatkowych  dni  wolnych  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych  w  roku  szkolnym  2017/2018.

 

Na  podstawie art.39  ust.1 Ustawy z  dnia 7 września  1991 roku  o  systemie  oświaty  (tj. Dz.U.  z  2004  r. Nr  256 poz. 2572  ze  zm.)  oraz  § 5 Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  5  października  2010 r. zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.U.  Nr  186  poz. 1245), w  związku     z  Rozporządzeniem  ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.U.  z  2002  r.  Nr  46  poz. 432  ze  zm.), zarządzam, co  następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno – wychowawczych  w  roku  szkolnym  2017/2018         w  dniach:

 

  • 30 – 31 października 2017 roku – (poniedziałek i wtorek) dni przed Świętem Wszystkich Świętych,
  • 30  kwietnia 2018 r. (poniedziałek) - dzień przed Świętem Pracy,
  • 2 maja 2018 r. (środa) – dzień po Święcie Pracy i przed Świętem Konstytucji Trzeciego Maja,
  • 4 maja 2018 r. (piątek) – dzień po Święcie Konstytucji Trzeciego Maja,
  • 1 czerwca 2018 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele.

 

§ 2.

 

            Wszyscy  nauczyciele  zobowiązani    zapoznać  się  z  harmonogramami  organizacji  pracy  szkoły  w  wyżej  wymienionych  dniach, które  znajdują  się  w  załącznikach  do  niniejszego  zarządzenia.

 

§ 3.

 

            Zobowiązuję  wychowawców  wszystkich  klas  do  poinformowania  uczniów  i  ich  rodziców/”prawnych  opiekunów”  do  dnia  30  września  2017  roku  o  ustalonych  terminach  dni  wolnych  oraz  harmonogramie  organizacji  pracy  szkoły  , zapewniającym  opiekę  nad  uczniami, którzy  w  tych  dniach  zgłoszą  się  do  szkoły.

 

§ 4.

 

            Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

 

 

 
 

……………………………………………….

PODPIS  DYREKTORA

  

 


   
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT