-


- 
        KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W SUCHORABIE  NA LATA 2014/2016

 

Motto:

„Współczesna  szkoła  to  taka, którą  się  tworzy,
a  nie  taka, którą  się  zarządza”.

Reinhold  Miller

Koncepcja  pracy 
Szkoły  Podstawowej 
im. Stanisława  Wyspiańskiego
 

w  Suchorabie  na  lata  2014 – 2016.

 
 

Szkoła  realizuje  koncepcję  pracy  ukierunkowaną  na  rozwój  dziecka.

 

I.                    CHARAKTERYSTYKA  SZKOŁY.

1)      Dane  ogólne  szkoły.

Szkoła  Podstawowa  w  Suchorabie  jest  publiczną  szkołą  sześcioklasową  z  oddziałem  przedszkolnym, do  której  uczęszcza  w  roku  szkolnym  2013/2014   74  uczniów. Szkoła  ogniskuje  dzieci  z  miejscowości: Suchoraba, Zborczyce, Zabłocie, Zagórze. Organem  prowadzącym  szkoły  jest  gmina  Niepołomice.

2)      Dane  kontaktowe.

Szkoła  Podstawowa  im. Stanisława  Wyspiańskiego  w  Suchorabie

Suchoraba  79

32 – 005  Niepołomice

tel./fax 12 284 – 59 – 86

suchoraba@poczta.onet.pl

www.spsuchoraba.niepolomice.com.pl

3)      Historia  i  tradycja  szkoły.

    Szkoła  Podstawowa  im. Stanisława  Wyspiańskiego  w  Suchorabie  rozpoczęła  swoją  publiczną  działalność  w  latach  trzydziestych  XX  wieku. Pierwszym  nauczycielem  szkoły  była  pani  Struczowska, która  po  wielu  latach  pracy  przeszła  na  emeryturę, a  szkoła  została  czasowo  zamknięta. Od  roku  szkolnego  1947/48  szkoła  powszechna  w  Suchorabie  wznowiła  swoją  działalność, która  już  nieprzerwanie  trwa  do  dnia  dzisiejszego. Kierownikami  naszej  placówki  w  odległych  czasach  Jej prosperity  byli: siostra  zakonna  zakonu  Benedyktynek  z  pobliskich  Staniątek – Bernarówna, Gustaw  i  Maria  Pilchowie, Stefan  Janusz, Maria  Stachnik, a  od  1991  Leszek  Prochwicz.           W  1955  roku  do  użytku  oddano  nową  dwuklasową  szkołę, której  rozbudowa  nastąpiła  w  latach  następnych  i  to  jest  już  obiekt, w  którym  uczymy  się  do  dzisiaj.

    Ciekawa  i  godna  przytoczenia  jest  historia  szkolnictwa  na  terenie  objętym  jurysdykcją  obecnej  naszej  placówki. Otóż  w  roku  szkolnym  1905/1906  według  istniejącej  księgi  metrykalnej  szkoły  rozpoczęła  się  nauka  w  szkole  na  tzw. Kawczu, tj. przysiółku  wsi  Zabłocie. W  cytowanym  roku  szkolnym  już  na  początku  XX  wieku, naukę  w  szkole  w  kawkach  rozpoczęło  28  dzieci. Kolejnym  przystankiem  na  mapie  oświatowej  obecnego  terytorium  zasięgu  naszej  placówki  była  szkoła               w  Zborczycach, która  również  po  wielu  latach  pracy  została  zamknięta. Bezpośrednim  beneficjentem  dokumentacji  istniejących,  cytowanych  placówek  jest  nasza  szkoła, spadkobierczyni  historii  szkolnictwa  na  tym  terenie.

    Szkołę  Podstawową  w  Suchorabie  w  wyniku  reformy  oświatowej  z  1999  roku  przekształcono  z  ośmioklasowej  na  sześcioklasową  z  oddziałem  przedszkolnym.

    Najważniejszym  współczesnym  wydarzeniem  Szkoły  Podstawowej w  Suchorabie  była  20  czerwca  1993  roku, kiedy  to  placówka  otrzymała  imię  Stanisława  Wyspiańskiego, a  Rodzice  ufundowali  piękny  sztandar  poświęcony  podczas  uroczystości  z  udziałem  najwyższych  władz  Krakowskiego  Kuratorium    Gminy  Niepołomice, parafii  w  Brzeziu  i  miejscowych  notabli.

    Szkoła  posiada  nowoczesną  pracownię  internetową, boisko  trawiaste  i  przyszkolne  asfaltowe, ogródek  przyszkolny, plac  zabaw  z  przyrządami  gimnastycznymi.

    Szkoła  może  również  poszczycić  się  wybitnymi  absolwentami, którzy  sławią  jej  dobre  imię. Nasi  uczniowie    laureatami  ogólnopolskich  konkursów, olimpiad  przedmiotowych, wojewódzkich  przeglądów  ze  szczególnym  uwzględnieniem  osiągnięć  artystycznych.

    Nasi  absolwenci  to  młodzi, entuzjastyczni  ludzie, dla  których  najważniejsze  wartości  to: postawa  godnego  patrioty, człowieka  twórczego, aktywnego, kreatywnego, poszukującego  nowych  rozwiązań.

 

4)      Kadra  szkoły.

    Kadra  pedagogiczna  naszej  szkoły  to  ludzie  kompetentni, posiadający  doświadczenie, życzliwi  ale  wymagający.  Nasi  nauczyciele    aktywni  zawodowo, odczuwają  potrzebę  kształcenia  ustawicznego, doskonalą  własny  warsztat  pracy. Zatrudniamy  specjalistów  przedmiotowych, logopedę, nauczyciela  gimnastyki  korekcyjnej, nauczycieli  posiadających  dwa  kierunki  studiów, specjalistów   z  oligofrenopedagogiki. Nasi  nauczyciele  biorą  udział   w  licznych  projektach   i  programach  edukacyjnych, wdrażają  autorskie  programy  nauczania  i  wychowania.
 

5)      Baza  szkoły.

    Budynek  naszej  szkoły  jest  przestronny, znajduje  się  tutaj  7  sal  lekcyjnych, salka  gimnastyczna, pracownia  komputerowa. Dysponujemy  bogatym  sprzętem  pomocy  dydaktycznych, do  dyspozycji  nauczycieli  znajdują  się  laptopy, mapy  przedmiotowe, bardzo  dobrze  wyposażona  biblioteka  szkolna, radiomagnetofony, bogaty                     w  asortyment  sprzęt  muzyczny  i  nagłaśniający.

6)      Uczniowie.

    Uczniowie    dumą  naszej  szkoły. Biorą  aktywny  udział  w  licznych  konkursach  i  olimpiadach  przedmiotowych, zdobywając  wysokie  lokaty. Uczestniczą  w  wielu  dyscyplinach  sportowych, między  innymi: piłce  nożnej, siatkowej, biegach  przełajowych, koszykówce  uzyskując  wysokie  noty  w  zawodach  oraz  turniejach  na  szczeblu  gminy. Istnieje  wiele  ciekawych  przedsięwzięć  między  innymi: wolontariat  na  rzecz  osób  samotnych  i  chorych, , angażując  się  w  akcje  charytatywne. Uczestniczą  w  życiu  kulturalnym  społeczności, między  innymi  w  przeglądach  twórczości  dziecięcej, tj. chórów  szkolnych, występów  solistów, pracach  plastycznych  osiągając  znaczące  sukcesy  nawet  na  szczeblu  wojewódzkim. Chętnie  biorą  udział  w  wycieczkach  i  wyjazdach  do  kin, teatrów, na  wystawy, do muzeów.


II.                 ŚRODOWISKO  LOKALNE  I  JEGO  POTRZEBY.

1)      Charakterystyka  środowiska  lokalnego.

    Szkoła  usytuowana  jest  w  miejscowości  Suchoraba, tj. wieś  odległa  o  20  km  od  Krakowa  w  kierunku  wschodnim, leżąca  przy  międzynarodowej  drodze  A4. Większość  z  około  200  mieszkańców  wsi  to  ludzie  młodzi, energiczni, napływowi, którzy  w  tej  malowniczo  położonej  miejscowości  budują  domy  mieszkalne. Zatrudnienie  zaś  znajdują  w  odległym  o  20  km  Krakowie. Napływowa  ludność  posiada  wykształcenie  wyższe  i  średnie, miejscowi  autochtoni  to  głównie  małoobszarowi  rolnicy  i  drobni  rzemieślnicy. Pauperyzacja  lokalnego  społeczeństwa  jest  nadto  widoczna  w  postaci  licznych  stypendiów  socjalnych, zapomóg, działań  pomocowych  MGOPS. Rodzice  chętnie  włączają  się  w  działania  szkoły, wspomagając  bardzo  placówkę, inicjując  przedsięwzięcia, np. festyny  rodzinne, zabawy  dochodowe, kiermasze  świąteczne, które  przynoszą  rokrocznie  duże  środki  finansowe, których  beneficjentem  jest  nasza  szkoła.

2)      Najważniejsze  potrzeby  środowiska  lokalnego.

    Najbardziej  istotna  dla  tutejszej  społeczności  jest  edukacja  dzieci, ich  bezpieczeństwo  i  wszechstronny  rozwój  psycho – fizyczny. Społeczność  lokalna  oczekuje  wysokiego  poziomu  nauczania, atrakcyjnych  form  pozalekcyjnej  działalności  szkoły, organizacji  imprez  integrujących  środowisko  szkolne. Ważnym  symptomem  oczekiwań  jest  dalszy  rozwój  placówki  oraz  utrzymanie  jej  dotychczasowego  charakteru  szkoły  publicznej, państwowej  bez  zagrożeń  likwidacją  czy  przekształceniem  filialnym.

3)      Współpraca  szkoły  ze  środowiskiem  lokalnym.

    Szkoła  podejmuje  współpracę   z  instytucjami  i  organizacjami  działającymi  na  rzecz  placówki  i  lokalnego  środowiska. Corocznie  we  współpracy  z  Urzędem  Miasta  organizujemy  przeglądy  twórczości  dziecięcej  i  bierzemy  czynny  aktywny  udział  w  ventach  organizowanych  w  gminie i powiecie. Promujemy  nasze  miasto, gminę, powiat, województwo  w  licznych  plastycznych  konkursach  i  przeglądach  regionalnych. Każdego  roku  zapraszamy  do  szkoły: policjantów, strażaków, uczestniczymy  jako  placówka  z  ogromnymi  sukcesami  w  programie  „Odblaskowa  szkoła”, promującej  bezpieczeństwo  dzieci  na  drodze.  Godną  najwyższej  laudacji  jest  współpraca  z  dużą  firmą  samochodową  MAN  Trucks, działającą  na  terenie  naszej  gminy, która  wspiera  finansowo  naszą  szkołę  i  projekty  edukacyjno – wychowawcze.
 

III.               CELE  SZKOŁY.

1)      Cele  ogólne  strategiczne  do  2020  roku.

a.      Termoizolacja  budynku  szkoły.

b.      Wymiana  ciągu  ciepłowniczego  w  całym  budynku.

c.       Ogrodzenie  i  modernizacja  ośrodka  sportowego  należącego  do  szkoły.

d.     Pokrycie  nowym  asfaltem  boiska  przyszkolnego.

e.      Wzbogacenie  bazy  lokalowej.

f.        Poszerzenie  oferty  szkoły  o  nowe  koła  zainteresowań.

g.      Rozwijanie  współpracy  z  rodzicami.

h.      Poszerzenie  grona  przyjaciół  szkoły.

i.        Zakup  tablic  multimedialnych  pracowni  ICIM, rzutników  multimedialnych        i  ekranów.

j.        Uruchomienie  w  szkole  gabinetu  stomatologa.
 

2)      Cele  etapowe  2014 – 2016.

a.      Uruchomienie  punktu  przedszkolnego  w  budynku  naszej  szkoły.

b.      Wzbogacanie  oferty  edukacyjnej, tj. dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne.

c.       Zaangażowanie  rodziców  w  organizację  imprez  szkolnych, w  tym:

Ø  uroczystości  jubileuszu  110  rocznicy  powstania  szkolnictwa  na  tych  terenach  w  2015  roku,

Ø  uroczystość  70-lecia  pracy  szkoły,

Ø  cykliczne  zjazdy  absolwentów  szkoły,

Ø  festyny  rodzinne  połączone  z  konkursami  integracyjnymi.

d.     Nawiązanie  współpracy  z  lokalnymi  przedsiębiorstwami.

e.      Wzbogacenie  kalendarza  imprez  i  uroczystości  o  nowe, nieszablonowe  projekty, np. Dzień Damy  i  Dżentelmena, Kolorowa  szkoła, promocja  ruchu        i  zdrowia  itp.
 

3)      Cele  roczne.

a.      Plan  pracy  opracowany  przez  Dyrektora  szkoły,

b.      Kalendarz  roku  szkolnego,

c.       Kalendarz  szkolnych  imprez  i  uroczystości,

d.     Plan  wycieczek  i  wyjazdów  szkolnych,

e.      Plan  turniejów  i  zawodów  sportowych,

f.        Harmonogram  współpracy  z  rodzicami, tj. terminarz  spotkań, posiedzeń  rady  pedagogicznej,

g.      Plan  współpracy  z  lokalnym  środowiskiem.

 

IV.              MODEL  ABSOLWENTA.

Absolwent  naszej  szkoły  to  uczeń, który:

1)     Wie  jak  korzystać  z  różnych  źródeł  informacji, jaką  zdobyć  wiedzę  w  naszej  szkole, jak  być  odpowiedzialnym  za  podejmowane  decyzje, co  znaczy  być  patriotą, jak  rozumieć  zasady  przyzwoitości  w  życiu, jak  aktywnie  słuchać  innych, jak  wyrażać  własne  opinie  i  zdanie, rozwiązywać  konflikty, szanować  własną  i  cudzą  godność, działać  na  rzecz  innych, doskonalić  samego  siebie, występować  publicznie, dbać  o  swoje  i  innych  życie  i  zdrowie, kultywować  tradycję  i  zwyczaje  swojej  małej  ojczyzny.

2)       Umie  rozróżniać  dobro  od  zła, czytać  ze  zrozumieniem, formułować  pytania  do  interesujących  go  zagadnień, sprostać  wymaganiom  na  dalszym  etapie  kształcenia, znaleźć  potrzebne  informacje, nawiązać  właściwe  relacje  interpersonalne, wyrażać  własne  odczucia  i  emocje, panować  nad  własnym  zachowaniem.

3)     Potrafi  korzystać  z  najnowszych  zdobyczy  cywilizacyjnych  i  kulturalnych, zachować  się  odpowiednio  do  sytuacji, szanować  przyrodę  i  najbliższe  otoczenie, dbać  o  własną  edukację  ekologiczną, dociekać, poszukiwać  i  zainteresować  się  otaczającą  go  rzeczywistością, wyrażać  wdzięczność  i  szacunek  dla  osób  starszych, rówieśników.

4)     Zdobywa  rozwój integralny, tj. intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

5)     Zaspakaja  w  pełni  potrzeby  rozwojowe.

Nasz  absolwent  reprezentuje  postawę: otwartości, kreatywności  i  aktywności.

V.                MOCNE  I  SŁABE  STRONY  SZKOŁY, SZANSE, ZAGROŻENIA.

MOCNE  STRONY:

SŁABE  STRONY:

Dobrze  wyposażona  szkoła.

Kompetentni  nauczyciele.

Aktywni  rodzice.

Wysoki poziom artystyczny imprez szkolnych.

Osiągnięcia  artystyczne  uczniów  na  konkursach  i  przeglądach.

Przyjazna  atmosfera  pracy.

Dbałość  o  bezpieczeństwo  dzieci.

Mała oferta zajęć pozalekcyjnych.

Brak okresowej opieki medycznej – stomatolog, pielęgniarka.

Mała  liczba  godzin  pracy  świetlicy.

Brak  kompleksu  sportowego, boisk, bieżni  dla  szkoły.

SZANSE:

ZAGROŻENIA:

Zaangażowanie  rodziców  w  życie  szkoły.

Utworzenie  punktu  przedszkolnego  w  budynku  szkoły.

Wzbogacenie  oferty  edukacyjnej  szkoły.

Rozszerzenie  pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  dla  uczniów  i  rodziców.

Mała  liczba  dzieci  w  szkole

Brak  poboczy  przy  istniejących ciągach   komunikacyjnych.

Małe  fundusze  na  realizację  zaplanowanych  działań.

Konflikty  międzyludzkie  dotykające  społeczności  szkolnej.

 

VI.              NAJWAŻNIEJSZE  PROBLEMY  SZKOŁY.

1)     Powstanie  punktu  przedszkolnego  w  celu  pozyskania  dodatkowych  dzieci, potencjalnych  uczniów  szkoły.

2)     Wzbogacanie  oferty  edukacyjnej.

3)     Modernizacja  budynku  szkoły.

4)     Utrzymanie  wysokiego  poziomu  edukacji.

5)     Dalszy  rozwój  szkoły  i  jej  promocja  w  środowisku.


Propozycje  rozwiązań  problemów  szkoły:

- starania  o  powstanie  punktu  przedszkolnego  w  szkole,

- zwiększenie  oferty  edukacyjnej  pozalekcyjnych  zajęć,

- ustawiczne  pozyskiwanie  sponsorów  szkoły  i  dalsza  ścisła  współpraca  z  organizacjami  i  firmami  wspierającymi  szkołę,

- pozyskiwanie  przez  gminę  środków  unijnych  w  celu  przeprowadzenia  kompleksowej  modernizacji  budynku  szkoły,

- mądra, oparta  na  partnerstwie  współpraca  rodziców  z  instytucją  szkoły, tj. nauczycielami  i  dyrektorem.

 

VII.           OBSZARY  DZIAŁAŃ  SZKOŁY – ZADANIA  DO  REALIZACJI  W  LATACH      2014 – 2016.

1)     Baza  szkoły.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Termoizolacja  budynku.

Wymiana ciągu ciepłowniczego.

Wymiana pokrycia dachowego.

Adaptacja pomieszczenia na lokum dla punktu przedszkolnego.

 

Wykonanie remontu budynku

 

 

 

Remont pomieszczenia Klubu Kultury

Finanse unijne lub projekt Siemens

 

 

Dotacje z UMiG Niepołomice

Do 2016 r.

 

 

 

 

2014 r.

Organ prowadzący szkołę.

Sponsorzy

 

Dyrektor szkoły.

Organ prowadzący.

2.

Utworzenie i uruchomienie punktu medycznego.

Okresowe przeglądy stomatologiczne. Wygospodarowanie pomieszczenia na gabinet lekarski.

Aplikacja o środki unijne

Do 2016 r.

Gmina prowadząca szkołę.

Sponsorzy.

Dyrektor szkoły.

3.

Ogrodzenie kompleksu sportowego należącego do szkoły – budowa bieżni, skoczni, trybuny.

Zamknięcie obiektu infrastruktury sportowej.

Gmina

Sponsorzy

Dokończenie planu trzyletniego

Dyrektor szkoły

Sponsorzy

4.

Wzbogacenie szkoły w nowe pomoce dydaktyczne.

Zakup pomocy szkolnych, m.in. tablice interaktywne, plansze, filmy, DVD

 

Finanse

Do końca 2014 r.

Dyrektor

Sponsorzy

 

5.

Renowacja płyty boiska przyszkolnego.

Położenie nowej nawierzchni asfaltowej

Finanse z gminy.

Rok 2014

Dyrektor

Władze gminy

 

6.

Restauracja toalet w sanitariatach.

Wymiana białej  armatury.

Sponsorzy

Rodzice

Wakacje 2014 r.

Dyrektor

7.

Odnowienie pracowni internetowej.

Zakup nowych komputerów

Finanse unijne.

Na bieżąco

Dyrektor

Gmina

 

2)     Zarządzanie szkołą, organizacja pracy szkoły.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadań

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Wzmocnienie relacji interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z rodzicami.

Spotkania panelowe

Dyskusje fokusowe

Zebrania z rodzicami

 

 

Nie wymagane

 

 

Ustawicznie

Dyrektor szkoły

Nauczyciele

Uczniowie

Rodzice

2.

Wydłużenie pracy świetlicy

Złożenie wniosku do Organu prowadzącego przy konstruowaniu projektu organizacyjnego

- Finansowe

- Opłacenie etatu nauczyciela świetlicy.

Projekt – kwiecień 2014 r.

Realizacja – wrzesień 2014 r.

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

3.

Walka z agresją

i  przemocą

Apele profilaktyczne

Warsztaty dla nauczycieli

Lekcje z psychologiem, pedagogiem.

Opłacenie kursów ze środków budżetu szkoły

Przez cały okres

Dyrektor

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

 

3)     Efektywność  wyników  nauczania.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

Potrzebne  środki

Terminy  realizacji

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

1.

Diagnoza  wyników  nauczania

Opracowanie harmonogramu wyników nauczania z uwzględnieniem wniosków z poprzedniego roku oraz potrzeb i możliwości uczniów.

Wnioski z wyników nauczania.

Diagnoza słabych stron uczniów.

Według ustalonego harmonogramu

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Nauczyciele przedmiotowi

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

2.

Analiza wyników sprawdzianu kompetencji po klasie VI i po klasie III

Przeprowadzenie analizy wyników po sprawdzianach próbnych i właściwych             z podaniem wniosków i przedłożeniem ich Radzie Pedagogicznej.

Wyniki sprawdzianów

Analiza

Wnioski

I i II półrocze

Wychowawca klasy VI

Wychowawca klasy III

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

3.

Funkcja kontrolna

- Kontrola realizacji podstawy programowej.

- WSO

Papier

Drukarka

Przez cały rok szkolny

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

 

4)     Doskonalenie  zawodowe  kadry  pedagogicznej.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Szkolenie  z  zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji.

Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich nauczycieli przez edukatora ODN

Finanse na opłacenie szkolenia

Październik 2013 r.

Lider WDN

Dyrektor

2.

Efektywna współpraca z rodzicami.

Przeprowadzenie warsztatów przez zewnętrznego trenera.

Opłacenie szkolenia z budżetu szkoły.

Marzec 2014 r.

Lider WDN

Dyrektor

3.

Wykorzystanie wyników sprawdzianu w celu poprawy jakości nauczania.

Szkolenie zewnętrzne Rady pedagogicznej.

Finanse z budżetu szkoły  na doskonalenie zawodowe.

Maj 2014 r.

Dyrektor

Pracownik MCDN

4.

Realizacja corocznie opracowanych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Doskonalenie indywidualne na studiach doktoranckich, podyplomowych, warsztatach, kursach.

Indywidualna możliwość dofinansowania zgodna z regulaminem.

Coroczne przyjęcia planu.

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele.

 

5)     Działania  wychowawcze  szkoły.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Realizacja Rocznych Programów Wychowawczych Szkoły.

Współtworzenie programu przez rodziców i nauczycieli.

Materiały papiernicze.

Wrzesień każdego roku.

Dyrektor

Nauczyciele

2.

Dzień kolorowej szkoły.

Tworzenie banku pomysłów, opracowanie scenariusza dnia.

Materiały papiernicze, kredki, farby.

Dzień Wiosny

Przewodniczący zespołu wychowawczego

Wychowawcy klas

3.

Organizacja wycieczek przedmiotowych.

Opracowanie harmonogramu z uwzględnieniem walorów edukacyjnych i poznawczych

Sponsorzy

Finanse

Dokumentacja wycieczek

Cały rok według harmonogramu

Kierownicy wycieczek

Wychowawcy klas

 

 

6)     Działania  w  zakresie  profilaktyki.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Realizacja Rocznych Programów Profilaktycznych po ewaluacji

Współtworzenie programów przez rodziców i nauczycieli.

Materiały papiernicze.

Wrzesień każdego roku.

Dyrektor

Chętni nauczyciele

2.

Realizacja projektów    i konkursów:

- Savoir – vivre,

- Odblaskowa szkoła,

- STOP dla agresji i przemocy,

- Trzymaj formę (zdrowy tryb życia),

- Cukierki (profilaktyka),

- Przeciwdziałanie wagarom

Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych.

Udział w konkursach.

Zaproszenie:

- lekarza,

- pielęgniarki,

-policjantów,

- strażaków,

Organizacja Dnia Wiosny.

Materiały piśmiennicze.

 

Afisze promocyjne

 

Prezentacje multimedialne

W ciągu całego roku szkolnego.

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele.

3.

Lekcje wychowawcze poświęcone  zapobieganiu przejawom przemocy.

 

Scenariusze lekcji

Warsztaty dla uczniów

Prezentacje multimedialne

W ciągu roku

Przewodniczący zespołu wychowawczego

4.

Organizacja szkoleń dla nauczycieli.

Szkolenie w zakresie agresywnych zachowań dzieci i młodzieży.

Opłacenie szkolenia ze środków budżetu szkoły.

Październik 2014 r.

Dyrektor szkoły

Lider WDN

 

7)     Działania  opiekuńcze szkoły.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Opieka świetlicowa.

Zajęcia świetlicowe.

Opracowanie planu pracy świetlicy.

Scenariusze zajęć

Starania o rozszerzenie oferty godzinowej i przedstawienie jej uczniom i rodzicom.

Według potrzeb świetlicy, np. gry, materiały papiernicze  i  inne.

Wrzesień – październik 2014 r.

Kierownik świetlicy

Dyrektor szkoły

Nauczyciele uczący

2.

Opieka nad uczniami podczas dyżurów.

Opracowanie planu dyżurów, realizacja zadań.

Plan dyżurów

Cały rok szkolny

Dyrektor

Nauczyciele

3.

Organizacja:

- obiadów,

- herbaty.

Udział w projektach:

- Owoce w szkole,

- Szklanka mleka.

Wydawanie obiadów.

Przygotowanie herbaty.

Dystrybucja mleka, owoców.

GOPS

Rodzice

Środki unijne

Cały rok

Dyrektor

Nauczyciele

4.

Przydział stypendiów szkolnych, zapomóg stałych i losowych.

Wnioski od rodziców zaopiniowane w szkole.

GOPS

Sponsorzy

Cały  rok

Dyrektor

Nauczyciele

 

8)     Promocja szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami  i  organizacjami  działającymi  na  rzecz  szkoły.

 

Lp

 

Zadania – rodzaj zadania

 

Sposoby realizacji zadania

 

 

Potrzebne  środki

 

Terminy  realizacji

 

Osoba  odpowiedzialna – realizatorzy

 

1.

Opracowanie planu promocji szkoły, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.

Zaplanowanie działań promocyjnych, nawiązanie współpracy z mediami.

Plan promocji

Wrzesień każdego  roku

Dyrektor

Promotor

Nauczyciele

2.

Prowadzenie strony internetowej szkoły.

Zbieranie materiału i zdjęć na stronę.

Dostęp do Internetu

Komputer

Drukarka

 

Na bieżąco przez cały rok

Administrator strony, nauczyciele.

3.

Współpraca z firmami zaprzyjaźnionymi ze szkołą i osobami prywatnymi.

Nawiązanie partnerskich relacji.

Współpraca, wymiana kulturalna.

Na organizację eventów, akademii.

Przez o0kres trwania koncepcji pracy szkoły

Dyrektor

Promotor

Nauczyciele

 

VIII.         WNIOSKI  Z  „PROFILU  SZKOŁY”.

1)     Podjąć działania  zmierzające  do  utworzenia  punktu  przedszkolnego  przy  szkole.

2)     Uruchomienie  świetlicy  szkolnej  w  pełnym  wymiarze  godzin.

3)     Wspieranie  i  rozwijanie  talentów  poprzez  dodatkowe  zajęcia  pozalekcyjne.

4)     Renowacja  toalet, termoizolacja  budynku, naprawa  dachu  szkoły, poprawa  nawierzchni i  boiska  przyszkolnego.

5)     Ustawicznie  dbać  o  bezpieczeństwo  uczniów – zapobieganie  przemocy, wzmocnienie  dyżurów  nauczycielskich.

6)     Wzmocnić  współpracę  z  rodzicami.

7)     Wprowadzić  w  kalendarz  imprez  i  uroczystości  szkolnych    nieszablonowe  dni, np. Dzień  Damy i Dżentelmena, zjazdy  absolwentów  szkoły, Święto  110  rocznicy  oświaty  na  tych  terenach.

8)     Rozwijać  wszechstronnie  promocję  szkoły.

9)     Wzmacniać  aktywność  i  samorządność  uczniów  poprzez  promowanie  ich  działań  i  inicjatyw.

10) Modyfikować  na  bieżąco  koncepcję  pracy  szkoły.

 

Koncepcja  pracy  szkoły  na  lata  2014 – 2016  powstała  we  współpracy  środowiska  szkolnego  i  została  przedstawiona:

- na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej  w  dniu  ……………………………………………………...

- na  spotkaniu  z  rodzicami  w  dniu  …………………………………………………………………..

- na  spotkaniu  samorządu  uczniowskiego  w  dniu  ………………………………………………...

           

 

Podpis  przedstawiciela  Rady  Rodziców - …………………………………………….

                        Podpis  przedstawiciela  Samorządu  Uczniowskiego – ………………………………

                        Podpis  Dyrektora  szkoły – ………………………………………………………………

                        Podpis  przedstawiciela  Rady  Pedagogicznej - ………………………………………..

AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT