- 
     PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2018/2019

Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).


 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 55 Ustawy Prawo oświatowe, w trybie planowanych lub doraźnych działań.


 1. Formami nadzoru pedagogicznego są:


 1. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzana w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.

 2. Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 3. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:


 • organizowanie szkoleń i narad,

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli i przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z obserwacji. 1. Źródła planowania nadzoru:


 1. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w ubiegłym roku szkolnym:


 • poprawa efektów nauczania poprzez:


 • pełną realizację podstawy programowej,

 • zapewnienie nauczycielom właściwej bazy lokalowej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej i wybranych programów nauczania,

 • systematyczny nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły nad prawidłową realizacją zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy,

 • organizację zajęć dodatkowych uwzględniającą potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.


 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:


 • ewaluacja,

 • kontrola,

 • wspomaganie,

 • monitorowanie.


 1. Plan nadzoru kuratora oświaty:


 • ewaluacja,

 • kontrola,

 • wspomaganie,

 • monitorowanie.


 1. Zadania dyrektora szkoły związane ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym w świetle Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego:

 • ewaluacja (w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne w jej działalności),

 • kontrola,

 • wspomaganie,

 • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

 • prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,

 • monitorowanie,

 • analiza dokumentacji przebiegu nauczania,

 • obserwacja prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły lub placówki,

 • opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego (z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa).Zawartość planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019


Lp.

Zakres realizacji – forma nadzoru

Numer załącznika

Uwagi

1.

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej

1


2.

Ocena pracy nauczycieli

2


3.

Obserwacja zajęć nauczycieli

3


4.

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN

4


5.

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa

5


6.

Nadzór nad realizacją podstawy programowej

6


7.

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego

7Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej będzie:


 1. Aktywności uczniów:

 • stopień zaangażowania uczniów w zajęcia prowadzone w szkole,

 • współpraca uczniów podczas realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego,

 • uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz własnego rozwoju, rozwoju szkoły. 1. Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz działań wychowawczych:

 • analiza programów wychowawczych i profilaktycznych oraz ocena przestrzegania praw dziecka i ucznia w zakresie działań antydyskryminacyjnych,

 • analiza funkcjonowania samorządu uczniowskiego – należy zdiagnozować (ewaluacja i kontrola) stopień zaangażowania uczniów w działania samorządu,

 • analiza przestrzegania zasad postępowania i współżycia w szkole przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów.


Kontrola dotyczy przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa regulujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inną działalność statutową szkoły, z uwzględnieniem:


 1. Realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania.

 2. Przestrzegania praw dziecka oraz upowszechniania wiedzy o tych prawach.

 3. Zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 4. Kontroli prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i dokumentacji obserwacji dzieci.

 5. Monitorowania wybranych obszarów pracy nauczycieli.


Wspomaganie nauczycieli ma na celu:


 1. Organizowanie szkoleń i narad zgodnie z potrzebami szkoły.

 2. Opracowanie planu WDN.

 3. Finansowe wspieranie i motywowanie do podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego.

 4. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

 5. Pomoc nauczycielom w zdobyciu kolejnego stopnia awansu zawodowego.


Monitorowanie:

Monitorowanie podstawy programowej.Załącznik nr 1

Przedmiot i termin ewaluacji wewnętrznej


Lp.

Przedmiot ewaluacji

Terminy

Osoby odpowiedzialne

1.

Aktywność uczniów

Listopad - grudzień

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

2.

Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

Marzec 2019

Dyrektor, zespół ewaluacyjny

Wstępna diagnoza


Lp.

Przedmiot ewaluacji wewnętrznej

Wstępna diagnoza

Tak

Nie

Brak informacji

Źródło informacji

1.

Aktywność uczniów

2.

Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa


Projekt ewaluacji nr 1


Uczniowie są aktywni

Zdefiniowanie celów ewaluacji


Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)Czas realizacji ewaluacji: dwa miesiące (listopad - grudzień),

 • wyniki potrzebne w pierwszych miesiącach roku szkolnego,

 • koszt papieru, tonera,

 • wyniki ewaluacji z poprzedniego roku szkolnego

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

Dwie osoby – nauczyciele wychowawcy lub:


 • nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

 • pedagog, ).


Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Uczniowie naszej szkoły są aktywni

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

 1. W jaki sposób nauczyciele uaktywniają uczniów na lekcjach

 2. W jaki sposób nauczyciele monitorują aktywność uczniów w szkole

 3. W jaki sposób organizacja zespołów nauczycielskich sprzyja pobudzaniu aktywności dydaktycznej i społecznej dziecka

 4. W jaki sposób nauczyciele wykorzystują potencjał uczniów

Określenie kryteriów ewaluacji

 1. Nauczyciele odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do ich możliwości intelektualnych.

 2. Monitorowanie aktywności przeprowadza się w perspektywie każdego ucznia.

 3. Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się.

 4. Nauczyciele wykorzystują transfer umiejętności w następnych etapach kształcenia.

 5. Zespół nauczycieli uczących w szkole jest odpowiedzialny za przyrost wartości edukacyjnej dziecka

Dobór metod badawczych

Analiza dokumentów, ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów, obserwacja zajęć

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

 • Pażdziernik – opracowanie koncepcji ewaluacji, analiza dokumentów,

Listopad – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły,

 • koniec grudnia – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach
Projekt ewaluacji nr 2

Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Planowanie procesów edukacyjnych jest efektem zespołowej pracy nauczycieli

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

 • Czas realizacji ewaluacji: miesiąc ( marzec),

 • wyniki potrzebne na zakończenie br. roku szkolnego,

 • koszt papieru, tonera

Wskazanie wykonawców ewaluacji (członków zespołu ewaluacyjnego)

Trzy osoby – nauczyciele wychowawcy lub:

 • nauczyciel jako koordynator ewaluacji,

 • pedagog,.

Osoby te będą opracowywać koncepcję ewaluacji wraz z narzędziami ewaluacji, zbierać dane oraz pisać raport

Określenie przedmiotu ewaluacji

Ocena podejmowanych w szkole działań w zakresie przestrzegania norm i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

Sformułowanie pytań kluczowych (badawczych)

 1. W jaki sposób planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole służy bezpieczeństwu czniów?

 2. W jaki sposób nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu bezpiecznych warunków pracy?

 3. Czy współpraca nauczycieli służy podnoszeniu bezpieczeństwa w szkole?

 4. Co świadczy o tym, że uczniowie czują się bezpiecznie

 5. Które metody pracy, stosowane przez nauczycieli na lekcjach informatyki świadczą o poczuciu bezpieczeństwa dzieci w sieci

 6. W jaki sposób nauczyciele informują uczniów o zagrożeniach

 7. W jaki sposób nauczyciele uczą odpowiedzialnego korzystanie ucznia z mediów społecznych

 8. Czy nauczyciele nagradzają pozytywne postawy uczniów?

 9. Czy kształtowanie u uczniów poczucia bezpieczeństwa jest w szkole powszechne?

Określenie kryteriów ewaluacji

 1. Planowanie i organizacja procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów.

 2. Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych służących przestrzeganiu norm bezpieczeństwa

 3. Nauczyciele pomagają sobie nawzajem i wspólnie rozwiązują problemy zagrażające bezpieczeństwu

 4. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele i normy zapewniające ich bezpieczeństwo.

 5. Nauczyciele stosują różne formy oddziaływań dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

 6. Sposób informowania ucznia o jego postępach wychowawczych oraz ich ocenianie pomagają uczniom wdrażać normy postępowania godne i sprawiedliwe.

 7. Nauczyciele motywują uczniów do bezpiecznych zachowań się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą pozytywnym normom rozwoju.

 8. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność odpowiedzialnych wyborów i właściwych postaw

Dobór metod badawczych

Ankieta dla nauczyciela, ankieta dla rodziców, obserwacja zajęć, wywiad z dyrektorem – kwestionariusz, ankieta i rozmowy z uczniami

Określenie ram czasowych ewaluacji (harmonogramu)

 • luty – opracowanie koncepcji ewaluacji,

 • marzec – zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły,

 • kwiecień 2019 – raport ewaluacyjny

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie prezentacji PowerPoint przedstawiony na posiedzeniu rady pedagogicznej i opublikowany na stronie internetowej szkoły, najważniejsze wyniki przedstawione są rodzicom na zebraniach


Załącznik nr 2

Ocena pracy nauczycieli


Lp.

Rodzaj oceny

Zakres realizacji

Terminy

Osoby

Organizacja badań, techniki pozyskiwania informacji/narzędzia

1.

Ocena pracy nauczyciela

Dokumentowanie pracy nauczycieli niezbędne do dokonania oceny pracy

Cały rok szkolny

Trzech nauczycieli

Obserwacja zajęć

2.

Ocena dorobku zawodowego

Dokumentowanie działań nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego:

 • ocena planów rozwoju pod kątem zgodności z koncepcją pracy szkoły,

 • ocena projektów i programów edukacyjnych,

 • wykorzystanie przez nauczycieli technologii komputerowej

Cały rok szkolny

Nauczyciele odbywający staż

Kontrola działań nauczyciela opiekuna stażu, kontrola dokumentacji związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego, obserwacje, ankietowanie
Załącznik nr 3


Obserwacja zajęć nauczycieli

Cel obserwacji

Tematyka obserwacji

Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego.

Celem obserwacji zajęć jest:


 • gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopniu realizacji przez niego zadań edukacyjnych,

 • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą, umiejętnościami
  i doświadczeniem,

 • diagnoza realizacji wybranych zadań edukacyjnych,

 • ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów.


Obserwacji mogą podlegać:


 • zajęcia z uczniami, spotkania z rodzicami, imprezy szkolne

 1. Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się.

 2. Tworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.

 3. Informowanie uczniów o celach uczenia się.

 4. Dostosowanie metod pracy do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

 5. Diagnozowanie potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia.

 6. Angażowanie wszystkich uczniów podczas zajęć.

 7. Zachęcanie każdego ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.

 8. Umiejętność pracy zespołowej.

 9. Realizacja podstawy programowej.

 10. Stosowanie metod aktywizujących uczniów.

 11. Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów.

 12. Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych.

 13. Stosowanie pomocy dydaktycznych.

 14. Celowość zadawania prac domowych – dostosowanie do indywidualnych możliwości uczniaPlan obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Uwagi

Joanna Bajer

XAgnieszka Basista


X


Helena Bukowiec


X


Lila DęboszX

Aneta Dziedzic

XHelena DziuraX

Aleksandra FraśX

Dorota Głowacka


X


Ks. Marcin Jakubiak
X
10.

Danuta Jaskółka
X
11.

Angelina Kadula
X
12.

Iwona KlimowiczX

13.

Urszula Kowalska

X14.

Janusz Kulpa


X


15.

Iwona Lebiest

X16.

Ewa Lipińska - Glica

X17.

Anna Lorek - Bera


X


18.

Joanna Łach


X


19.

Krzysztof Nowak
X
20.

Andrzej Pałka

X21.

Urszula Saganiewicz

X22.

Edyta Świętek

XZałącznik nr 4

Wspomaganie rozwoju zawodowego – plan WDN


Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Tematyka szkolenia

Liczba nauczycieli

Planowany

termin

1.

Warsztaty metodyczne

Diagnozowanie specyficznych trudności w uczeniu się w pracy z wychowankami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

10

Październik

2.

Warsztaty metodyczne

Jak skutecznie zachęcać uczniów do aktywności

Wszyscy nauczyciele

Listopad

3.

Warsztaty metodyczne

Praca z nowoczesnymi technologiami

5

Grudzień

4.

Warsztaty metodyczne

Bezpieczeństwo w szkole

5

Styczeń

5.

Konferencja

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

2

Styczeń

6.

Warsztaty metodyczne

Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

2

Luty

7.

Warsztaty metodyczne

Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

1

Luty

8.

Konferencja

Promocja i budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

4

Marzec

9.

Warsztaty metodyczne

Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych

2

Kwiecień

10.

Warsztaty metodyczne

Ocenianie kształtujące

5

MajZałącznik nr 5

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek


Czynności kontrolne

Termin

Dokumentacja

Osoba kontrolująca

Kontrola dokumentacji wychowawczej

Cały rok szkolny

Dokumenty prowadzone przez wychowawców

Dyrektor

Kontrola systematyczności oceniania

Cały rok szkolny

Dzienniki lekcyjne i dzienniki innych zajęć

Dyrektor

Kontrola prowadzenia dokumentacji nauczania

Listopad

Księgi uczniów, księgi ewidencji, arkusze nauczania

Dyrektor

Kontrola realizacji programów nauczania/podstawy programowej

Cały rok szkolny

Podstawa programowa, program nauczania, plan nauczania

Dyrektor

Kontrola dokumentacji wycieczek szkolnych

Każdorazowo

Szczegółowa dokumentacja wszystkich wycieczek – zgodnie z arkuszem kontroli

Dyrektor

Kontrola stanu technicznego obiektu szkoły

Cały rok szkolny

Dokumentacja techniczna, protokoły, przeglądy

Dyrektor


Załącznik nr 6

Nadzór nad realizacją podstawy programowej – cele ogólne kształcenia


Umiejętności

Nadzór

Kontrola

Ewaluacja

Wspomaganie

Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-
-komunikacyjnymi

Analiza dokumentów, zapisy w dzienniku

 1. Ankieta dla uczniów.

 2. Wywiad z nauczycielem informatyki.

 3. Obserwacje lekcji:


 • wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia,

 • korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.


 1. Systematyczność wykorzystania technologii komputerowej

Szkolenie z wykorzystania technologii informacyjno-
-komunikacyjnych

Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata

Analiza planów nauczania

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami wybranych przedmiotów, obserwacje zajęć

Szkolenie dotyczące aktywnych metod nauczania

Umiejętność pracy zespołowej

Analiza planów dydaktycznych

Ankieta dla uczniów, wywiad z nauczycielami, obserwacja zajęć

Szkolenie z zasad stosowania metody projektu


Załącznik nr 7

Monitorowanie realizacji wniosków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego


Lp.

Termin

Prawidłowość realizacji

Problemy w realizacji

Kryteria sukcesu tak/nie

1.

Wrzesień

Dostosowanie programów nauczania do potrzeb uczniów2.

Pażdziernik

Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniająca potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów3.

Styczeń

Prawidłowa realizacja zadań wykonywanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących właściwie dobranych i skutecznych metod pracy
 
AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT