- 
                    PLAN PRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANIAŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
                                                              NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna:


 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

 • Statut Szkoły Podstawowej w Suchorabie

 • Program Wychowawczo - Profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019


Plan opracowany został w oparciu o:


 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019

 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2018/2019

 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Suchorabie

 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018


Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2018/2019 z dnia 29 sierpnia 2018r.


 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły


Zarządzanie i organizacja


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Do końca sierpniaOpracowanie programu profilaktyczno‑wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna

Do 03.09.2018

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, proceduryDyrektor szkoły

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Wyznaczony nauczyciel

Do 03.09.2018

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15.09.2018

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok


Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły, opiekunowie staży

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wyznaczona komisja

Cały rok


Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Powołana komisja

Kwiecień – sierpień

Nauczanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja nowej podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów przedmiotowych

Przewodniczący zespołów

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem, pedagogiem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny


Cały rok szkolnyOdkrywanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauceNauczyciele

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie wyników nauczania

dyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Analiza wyników nauczania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny


Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

dyrektor szkoły

Co kwartał

Obserwacje lekcji

Dyrektor, szkoły

Według harmonogramu

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli obowiązujących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wychowanie


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Wrzesień


Realizowanie programu profilaktyczno‑wychowawczego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok


Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradniami psychologiczno‑pedagogicznymi

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

Wychowawcy klas

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Nauczyciel bibliotekarz

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok


Zadania opiekuńcze


Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno‑pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok


Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy klas, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok


Zapewnienie dożywiania w szkole

Wychowawcy klas

Cały rok


 1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/2019


Termin

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor

Wrzesień 2018 r.

Koncert Pieśni Patriotycznych '' Dla Niepodległej ''

Wyznaczona grupa

Wrzesień 2018

Wycieczka programowa pod Kopiec Dąbrowskiego do Pierzchowca

Koordynuje dyrektor

13 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami

Koordynuje dyrektor

21-23 wrzesień 2018 r.

Jubileuszowa akcja sprzątania świata

Koordynuje dyrektor

Wrzesień 2018 r.

Grupa rekonstrukcyjna

U. Saganiewicz

12 października 2018 r.

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Ślubowanie klasy I

Nauczyciele

E. Świętek

20 października 2018 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

2 listopada 2018 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych

---------------------

1 listopada 2018 r.

Wszystkich Świętych

SU

12 listopada 2018 r.

100 lecie Święta Niepodległości

Cała społeczność Koordynują

U. Saganiewicz

A. Kadula

J. Łach

30 listopada 2018 r.

Andrzejki szkolne

SU

6 grudnia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

6 grudnia 2018 r.

Mikołajki szkolne

Wycieczka

Koordynują Wychowawcy klas

21 grudnia 2018 r.

Wigilia szkolna

Wychowawcy klas

23.12 2018- 31.12.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

---------------------

Styczeń 2019

Gminny konkurs Kolęd i Pastorałek

U. Saganiewicz

11 stycznia 2019 r.

Bal karnawałowy

SU

31 stycznia 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

E. Lipińska - Glica

7 stycznia 2019 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

Wszyscy nauczyciele

8 stycznia 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

Dyrektor szkoły

11 stycznia 2019 r.

Zebranie z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

14.01.- 27.01 2019 r.

Ferie zimowe

----------------------

14 lutego 2019 r.

Szkolne walentynki

SU

8 marca 2019 r.

Uroczystości szkolne związane z Dniem Kobiet

Chłopcy

Marzec 2019 r.

Dzień otwarty dla rodziców

Wszyscy nauczyciele

Kwiecień 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

Dyrektor szkoły

21 marca 2019 r.

Wycieczki profilaktyka zapobiegająca wagarom

Wychowawcy

18.04 - 23.04. 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

--------------------

Maj 2019 r.

Zebrania z rodzicami

Wszyscy nauczyciele

Maj 2019 r.

Dni otwarte szkoły

Wszyscy nauczyciele

15 – 17 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne

Dyrektor szkoły

1 maja 2019 r.

Święto Pracy

---------------------

2 maja 2019 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

---------------------

3 maja 2019 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

A. Basista

24 maja 2019 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki (26 maja)

E. Lipińska - Glica

3 czerwca 2019 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka

A. Pałka

i Wychowawcy

20 czerwca 2019 r.

Boże Ciało

--------------------

Czerwiec 2019r.

Wybory do samorządu uczniowskiego


Czerwiec 2019 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych


Czerwiec 2019 r.

Przeprowadzenie procedury podwyższania ocen przewidywanych


Czerwiec 2019 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych


Czerwiec 2019 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagog.


Czerwiec 2019 r.

Szkolna giełda podręczników


………………….

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych


21 czerwca 2019 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

Wychowawca kl.VIII

Dyrektor

……………………

Bal absolwentów


27 czerwca 2019 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej


26–30 sierpnia 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowychDni ustawowo wolne od pracy:

 •  Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.,

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2018 r.,

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.,

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.,

 • Trzech Króli – 6 stycznia 2019 r.,

 • Poniedziałek Wielkanocny – 23 kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.,

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.,

 • Boże Ciało – 20 czerwca 2019 r.

 1. Plan wycieczek szkolnych


Lp.

Klasa

Kierownik wycieczki

Miejsce, cel wycieczki

Termin wycieczki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Harmonogram konkursów

Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin konkursu/imprezy sportowej

Uwagi

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

Konkurs polonistyczny


2.

Konkurs matematyczny


3.

Konkurs przyrodniczy


4.

Kangur matematyczny


5.

Konkurs ortograficzny


6.

Konkurs recytatorski


7.8.
 1. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej


Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2018/2019

2.

Listopad

Zebranie szkoleniowe – tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej państwa

3.

Styczeń

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

4.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

5.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna.

6.

Czerwiec

Zebranie podsumowujące pracę szkoły

 


 AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT