-


 
        SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY  NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Załącznik  Nr 1 do uchwały Nr 1/2016/2017  Rady Rodziców  z  dnia  16  września 2016 roku na  podstawie  uchwały opiniującej  Rady  Pedagogicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Suchorabie  z  dnia  8  września  2016  roku – numer uchwały 6/2016/2017.
PROGRAM  WYCHOWAWCZY SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA  WYSPIAŃSKIEGO 
W  SUCHORABIE NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017
z suplementem gminnego  projektu  „Szkoła  dobrych  obyczajów”1.    Wstęp.

     Program wychowawczy zakłada podmiotowe traktowanie ucznia, poszanowanie godności   osobistej, stwarzanie sytuacji  wyzwalającej  aktywno młodzieży.
Został opracowany w oparciu o diagnozę  sytuacji  wychowawczej  w   szkole, wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki  ewaluacji   zewnętrznej  przeprowadzonej  w czerwcu   2014  roku.
Z  przeprowadzonych  badań  wynika, że   w   szkole   występują   niewłaściwe   postawy, takie  jak:
•      brak  umiejętności  stosowania  się  do  zasad  dobrego  wychowania,
•      brak  poszanowania  własności,
•      przejawy  agresji  słownej  i  fizycznej,
•      przypadki  niszczenia  mienia  szkolnego  i  otoczenia,
•      brak  opiekuńczości  starszych  uczniów  w  stosunku  do  młodszych,
•      brak umiejętności właściwego korzystania z Internetu (przemoc   w   cyberprzestrzeni),
•      brak  skutecznego  propagowania  zdrowego  stylu  życia (absencje  na pływalni)
Program  wychowawczy  stanowi  wytyczne  do  pracy  wychowawczej  dla  dyrektora  szkoły, wychowawców  klas, nauczycieli  przedmiotów, samorządu  uczniowskiego, pracowników  niepedagogicznych  oraz  organizacji  i  instytucji wspomagających  pracę   szkoły. Realizacja  założeń  programowych  wpłynie  na  spójność  i  wielokierunkowość oddziaływań  wychowawczych  skierowanych  do  uczniów  szkoły.
 
2.    Podstawy  prawne  programu  wychowawczego:
 
•     Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka,
•       Konwencja  o  Prawach  Dziecka,
•       Konstytucja  Rzeczypospolitej  polskiej  z  1997  roku,
•       Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie  oświaty  (Dz.U.z 2004 r. Nr 256   poz.2572 ze zm.),
•       Ustawa  z  dnia 26 stycznia  1982 roku  Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2006  r. Nr 97 poz.674 ze zm.),
•       Rozporządzenia  MEN  z  dnia  21  maja  2001  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego  przedszkola oraz publicznych  szkół    (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz.624 ze zm.),
•       Rozporządzenie  MEN  z  dnia  23  grudnia  2008  roku  w  sprawie  podstawy  programowej   wychowania przedszkolnego  oraz kształcenia  ogólnego   w  poszczególnych  typach  szkół       (Dz.U. z 2009  r. Nr 4 poz.17),
•       Statut  Szkoły.


3.    Cele  programu.
o       realizacja  wartości  Edukacyjno-wychowawczych:
 • promowanie szkoły
 •  szacunek  dla  języka  ojczystego, kultury, tradycji  i  historii  naszego  kraju,
 •  poznanie  symboli  narodowych, państwowych i religijnych,
 •  pamięć  o  patronie  szkoły,
 •  tolerancja  wobec  różnych  poglądów, kultur, postaw  i  przekonań,
 •   uczciwość, szczerość, prawdomówność, rzetelność  i  odpowiedzialność,
 •   poznawanie  i  doskonalenie  własnej  osobowości,
 •   umiejętność  współżycia  w  rodzinie  i  społeczności,
 •   pomoc  potrzebującym,
 •   zdrowy  styl  życia, postawa  proekologiczna,
 •   umiejętność właściwego postępowania w sytuacjach  zagrożenia  w  szkole,
 •   wolność  od  nałogów  (tytoń, narkotyki, alkohol);
 •   poszanowanie cudzego mienia;
 •   szacunek wobec godności osobistej drugiego człowieka;
 •   świadome opanowanie własnych negatywnych emocji
o       poznanie  zasad  savoir – vivre’u  i  kultury  zachowania,
o       wpajanie  szkolnej  odpowiedzialności, zwłaszcza  unikania  samowolnego  opuszczania  szkoły, wagarowania,
o       wycieczki  edukacyjne – dbałość  o  walory  merytoryczne
o      realizacja  priorytetów  szkoły:
 •  organizacja  procesu  rozwoju  ucznia  ukierunkowana  na  jego  sukces    i  rozwijanie  talentów,
 •  troska  o  bezpieczeństwo  fizyczne  i  psychiczne  ucznia  na  terenie  szkoły,  w drodze  do  szkoły  i  w czasie  powrotu  do  domu,
 •  działania  wychowawcze  sprzyjające  efektywnej  nauce,
 •  integracja  ze  środowiskiem  lokalnym  i  promowanie  swojej  działalności   w  tym  środowisku,
 •   eliminowanie  postaw  patologicznych  (wulgaryzm, agresja, przemoc),
 •   przeciwdziałanie  wagarom, nadmiernej  absencji  uczniów.
o       realizacja  głównych  celów  wychowawczych:
 •  zapewnienie  optymalnych  warunków  do  wszechstronnego  rozwoju  osobowości  ucznia,
 • współodpowiedzialność  nauczyciela  za  kształtowanie  postaw  twórczych   w  procesie wychowawczym  uczniów,
 •  stworzenie  warunków  do  efektywnej  współpracy  z  domem  rodzinnym  ucznia  oraz  integracji  ze środowiskiem  lokalnym, pedagogizacja  rodziców,
 •  dostarczanie  wzorców  osobowościowych  stanowiących  model  do  naśladowania  i  kształtowania poczucia  własnej  wartości,
 •  otwarcie  na  wartości  kultur  Europy  i  świata.


4. Rola i umiejętności nauczyciela wychowawcy

    Nauczyciel-wychowawca świadomy jest swojej roli w procesie rozwoju wychowanków.  Dla swoich uczniów jest wzorem do postępowania, mistrzem, doradcą oraz przewodnikiem. Swoich wychowanków uczy odpowiedzialności. Jest cierpliwy, wyrozumiały oraz obiektywny. Zdaje sobie sprawę z faktu, iż musi podnosić oraz doskonalić swoje umiejętności, aby być twórczym oraz kreatywnym.
Realizując zadania wynikające z Karty Nauczyciela musi swoje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju jak również dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych oraz obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, w pokoju oraz przyjaźni między ludźmi różnych ras oraz narodowości jak i światopoglądów. Etos wychowawcy oraz nauczyciela według Anny Jenke - pedagoga oraz wychowawcy. Chcąc mówić o wychowaniu oraz kształceniu należy przyjrzeć się dokładnie osobowości wychowawcy oraz warunkom, w jakich przebiega proces edukacji. Są to dwa czynniki, które mają decydujący wpływ na przyszłe pokolenia. Nauczyciel powinien mieć: powołanie, służbę, misję oraz posłannictwo. Wychowawca-nauczyciel jest osobą, która powołana została do przekazywania swoim wychowankom prawdy do drugiego człowieka, do świata oraz wartości najwyższych czyli do Boga. W etos nauczyciela wpisane są trzy podstawowe zadania, które zawsze będą aktualne. Są to:
•    wychowanie do miłości,
•    do sprawiedliwości,
•    do prawdy
    By w pełni realizować powyższe zadania nauczyciel sam musi żyć wymienionymi powyżej zadaniami. Tak, więc sam musi być prawdomówny, sprawiedliwy. Musi też być świadomy swojej misji, którą jest przekazywanie wiedzy. Może się to dokonać w atmosferze szczerości jak również wzajemnego zaufania. Poszanowanie swojej godności oraz godności uczniów, kultura osobista jak również odpowiedni poziom życia moralnego pełnią ważną rolę w wychowaniu.
Nauczyciel wychowawca powinien:
•    szanować własną godność i godność wychowanków,
•    być modelem postawy życiowej, cieszyć się radościami swoich wychowanków, dzielić ich smutek,
•    wspierać indywidualny rozwój ucznia na miarę jego możliwości,
•    zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa,
•    odpowiednio motywować do uczenia się,
•    rozpoznawać u wychowanka reakcje emocjonalne i stwarzać sytuacje pomagające im         w radzeniu sobie z emocjami,
•    inicjować sytuacje pomocy koleżeńskiej i wspierania szkolnych przyjaźni,
•    obserwować ucznia, nazwać wyniki jego obserwacji i służyć poradą, pomocą na miarę możliwości,
•    integrować zespół klasowy, wspierać współpracę i współdziałanie uczniów,
•    stwarzać okazje do refleksji nad sobą, do oceny własnych zachowań,
•    kłaść nacisk na wychowanie do prawdy, miłości, sprawiedliwości oraz poszanowania innych,
•    wychowywać w duchu umiłowania Ojczyzny, ze zwróceniem uwagi na poszanowanie swojej miejscowości i regionu,
•    umiejętnie słuchać swojego wychowanka i określać zasady zachowań asertywnych,
•    rozmawiać z rodzicami, uświadamiając im, że mają decydujący wpływ na kształtowanie postaw swoich dzieci,
•    dostrzegać potrzebę pracy nad sobą i własnym rozwojem,
•    korzystać z pomocy specjalistów, aby pomóc w prawidłowym rozwoju uczniów


5.    Model  absolwenta.

Uczeń  w  czasie  pobytu  w  szkole  i  po  zakończeniu  nauki  reprezentuje  następujące   postawy :
•    jest  uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, w czasie   sprawdzianów   i   odpowiedzi   ustnych   nie  korzysta  ze  „ściąg”  i podpowiedzi  innych  uczniów, sam   również  nie  podpowiada  i  nie pomaga  innym  uczniom  oszukiwać  w czasie  sprawdzianu; samodzielnie  wykonuje  prace  domowe,
•    jest  wiarygodny  i  odpowiedzialny – zawsze   postępuje   zgodnie   z   głoszonymi   zasadami,  można  powierzyć  mu ważne  zadania  do  wykonania, dotrzymuje   zobowiązań i  obietnic, wartościuje  zachowania  złe  i  dobre, stara  się przewidzieć  skutki  swoich  działań  oraz  ponosić  konsekwencje  swoich  czynów,
•       jest  wytrwały, systematycznie  wykonuje  zadania  i  obowiązki, realizuje   swoje   plany i  marzenia,
•       ma  poczucie  własnej  wartości, reaguje   na   poniżające   zachowania   dorosłych   i  rówieśników,
•       szanuje  innych  ludzi, wie, jak   należy   okazywać   szacunek   osobom   dorosłym   oraz kolegom  i  koleżankom,
•       jest  ciekawy  świata, zna  najbliższe  środowisko, poznaje  złożoność  świata, analizuje istniejące  w  nim zależności  i  związki  przyczynowo – skutkowe,
•       jest  kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi   w  sposób  twórczy  rozwiązywać  problemy, realizuje  swoje  pomysły, wyznacza  sobie  cele  i  dąży  do  ich  zrealizowania, umiejętnie podejmuje ryzyko, radzi  sobie w  sytuacjach trudnych, potrafi  podejmować  szybkie decyzje,
•       reprezentuje  kulturę  osobistą:
 •   przestrzega  zasad  bezpiecznego  i  kulturalnego  zachowania  się  w  szkole,
 •   okazuje  szacunek  i  życzliwość  wobec  rówieśników  i  osób  dorosłych,
 •   dba  o  kulturę  języka, nie stosuje  wulgaryzmów,
 •   dba  o  wygląd;
•     ma  świadomość  swojej  przynależności  narodowej, zna  specyfikę  swojej  małej  ojczyzny, pozytywnie  patrzy  na otaczający  go  świat, siebie  i  innych  ludzi,
•       dba  o  swoje  zdrowie  psychiczne  i  fizyczne, przestrzega  zasad  bezpieczeństwa  higieny,
•       jest  otwarty  na  europejskie  i  światowe  wartości  kultury,
•       jest  tolerancyjny:
 •   akceptuje  odmienność  innych  ludzi,
 •   nie  wyśmiewa  i  nie prześladuje  innych  ludzi  ze  względu  na  ich  narodowość, religię, przekonania polityczne,
 •   przeciwstawia  się  dyskryminacji, staje   w   obronie   prześladowanych   czy   wyśmiewanych;
•      angażuje  się  w  działania  na  rzecz  lokalnego  środowiska, reprezentuje   postawę   opartą   na   zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym  narodem, poczuciem   więzi  społecznej  i  wspólnoty  kulturowej z  innymi  członkami  narodu.
 

6.    Założenia  programu  i  formy  realizacji.
 
•      Wszyscy  nauczyciele  wprowadzają  do  tematyki  swego  przedmiotu  elementy  progra   u  wychowawczego szkoły.
•       Wszystkie  zajęcia  szkolne  uwzględniają  założenia  programu  wychowawczego.
•       Nauczyciele dostosowują przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności    i  postaw uczniów  do  odpowiedniej w  tym  wieku  aktywności  dzieci;  umożliwiają   poznawanie świata  w  jego  jedności  i  złożoności; wspomagają samodzielność  uczenia  się; inspirują do  wyrażania  własnych  myśli  i  przeżyć; rozbudzają   ciekawość   poznawczą  oraz motywację  do  dalszej  edukacji.
 
6.    Formy  oddziaływań  wychowawczych:

•       zajęcia  edukacyjne,
•       godziny  wychowawcze,
•       zajęcia  pozalekcyjne, kółka  zainteresowań,
•       wycieczki,
•       imprezy  i  uroczystości  klasowe, szkolne, środowiskowe,
•       zajęcia  świetlicy  szkolnej
•       dni profilaktyki
•    udział w akcjach: sprzątanie świata, dokarmianie zwierząt zimą, inne akcje podjęte z inicjatywy SU,
•    kształtowanie tradycji świątecznych,
•    imprezy o charakterze sportowym,
 
8.    Metody  pracy  wychowawczej:
 
•       gry  i  zabawy,
•       dyskusje,
•       dramy,
•       twórczość  plastyczna, techniczna, artystyczna,
•       metoda  projektów,
•       warsztaty,
•       treningi  umiejętności,
•       rozmowy, pogadanki,
•    przygotowanie uroczystości szkolnych zgodnie istniejącym harmonogramem, tradycjami     
oraz obyczajami
•    program działań przeciwstawiających się złu, zagrożeniom i patologii oraz formy pomocy wychowawczej dla uczniów, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.
•    szczegółowe działania mające na celu przeciwstawianie się zagrożeniom zawarte są           
w programie profilaktyki. Wdrażane są również treści zawarte w programach:
o    "No promil, no problem"
o    apele profilaktyczne,
o    "Trzymaj formę"
o    "Między nami - Kobietkami,
•    rola autorytetu w życiu człowieka,
•    relacje międzyosobowe i ich znaczenie,
•    budowa prawidłowych relacji z rodzicami,
•    problemy i trudności okresu dojrzewania,
•    różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców,
•    krzywd związana z przedmiotowym traktowaniem człowieka,
•    szacunek dla ludzkiego życia od chwili poczęcia,
•    wpływ sposobu spędzania wolnego czasu na osobowość człowieka.
•    szkoła zajmuje się też organizowaniem pomocy materialnej dla uczniów z rodzin patologicznych  i o trudnej sytuacji bytowej: świąteczne paczki.
•    szkoła współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz logopedą.   
Ich fachowość pomaga w:
o    niwelowaniu trudności dydaktyczno-wychowawczych u uczniów z zaburzeniami,
o    zapobieganiu uzależnieniom

8.    Zadania  wychowawcze.

o      Dyrektor:

 •   wyznacza  komisję, która  dokonuje  rekonesansu  sal  lekcyjnych, korytarzy, szatni, toalet oraz otoczenia wokół szkoły (ze szczególnym uwzględnieniem          sprzętów znajdujących się  w  ogródku) i  wskazanie miejsc, które   wymagają dostosowania  dla  bezpieczeństwa,
 •   zakazuje  pastowania  sal  lekcyjnych  oraz  podłóg  na  korytarzu  i  schodach,
 •   nadzoruje, aby  sprzątanie  sal  odbywało  się  po  zakończonych  zajęciach,
 •   zakazuje  mycia  podłóg  w  toalecie  w  czasie  lekcji  i  przerw,
 •   przekazuje do  pokoju  nauczycielskiego  kluczyk  do  wyjścia  ewakuacyjnego,
 •   odpowiada  za  wyznaczenie  terminów  uroczystości  patriotycznych, udziela pomocy  materialnej  celem uświetniania  uroczystości,
 •   organizuje  środki  finansowe  przeznaczone  na  wycieczki  przedmiotowe,
 •   wspiera nauczycieli wychowawców prowadzących dni profilaktyki,
 •   zapewnia miejsce i środki finansowe dla Samorządu Uczniowskiego celem przygotowania ściennych gazetek tematycznych,
 •   organizuje środki finansowe i czas na wyjazd nauczycieli na konferencji  i szkolenia poświęcone realizacji zagadnień priorytetowych
 •     stwarza warunki umożliwiające bezpieczeństwo wszystkich dzieci a zwłaszcza tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 •     zapewnia środki finansowe na zakup wybranych  przez  uczniów                    i  zaakceptowanych  przez  grono  pedagogiczne  książek i czasopism do biblioteki,
 •     w  obecności  ucznia  przekazuje  rodzicom  odebrany  telefon  komórkowy.
 
o      Nauczyciele:
 •     zorganizowanie  wewnątrzszkolnego  konkursu  czytelniczego  klas  I – III, IV – VI  na  najlepszego  czytelnika  (nauczyciel  biblioteki),
 •     prowadzenie  zeszytu  lektur  (nauczyciel języka polskiego, nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej),
 •     zachęcanie  uczniów  do  udziału  w  konkursach  informatycznych (nauczyciel  informatyki),
 •     zachęcanie do  wyszukiwania  informacji  przy  użyciu  różnych  technik  informatycznych,
 •     wzbogacanie  lekcji  poprzez  zastosowanie  nowoczesnych  narzędzi  informatycznych,
 •     mają  prawo  odebrać  telefon  uczniowi, który  korzysta  z  niego  wbrew  przyjętym  zasadom  i  oddać  go  dyrektorowi, 
 •     po  zakończonych  zajęciach  sprowadzają  dzieci  do  szatni,
 •     w  czasie przerw rzetelnie dyżurują nad uczniami, którzy pozostają   pod   ich   opieką  (uczniowie opuszczają  sale  lekcyjne  w  czasie  przerw),
 •     odpowiadają  za  miejsce  i  sposób  spędzania  wolnego  czasu  w  trakcie   przerwy,
 •     nie  wypuszczają  dzieci  poza  teren  szkoły  (np.sklep),
 •     wszyscy nauczyciele angażują  się  w  pomoc  i  organizację  uroczystości  oraz  imprez  patriotycznych  11 listopada  i  3  maja,
 •     dbają  o  kulturę  słowa  na  lekcjach  oraz  w  czasie  przerw,
 •     organizują  wycieczki  dydaktyczno – wychowawcze,
 •     wspierają wychowawców w realizacji szkolnego i klasowych programów    wychowawczych,
 •     zachęcają dzieci do czytania książek, czasopism popularno-naukowych,
 •     pomagają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, zwłaszcza tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
   
o    Wychowawcy:
 •   na lekcjach wychowawczych  organizują pogadanki dotyczące  bezpieczeństwa  szeroko  rozumianego,
 •   na  lekcjach  wychowawczych  na  okoliczność  zbliżających  się  świąt  oraz   uroczystości  państwowych realizują  „ścieżkę  patriotyczną”,
 •   wpajają  swoim  wychowankom  zasady  życia  w  grupie, tolerancji   oraz zasady  poszanowania różnorodności,
 •   wpajają  wychowankom zasady  kultury  osobistej  i  adekwatnego  zachowania w  różnych  sytuacjach  i miejscach,
 •   wspólnie  opracowują  program  Pierwszego  Dnia  Wiosny (0 – III, IV – VI), celem  zapobiegania  wagarom uczniowskim,
 •   organizacja  Pierwszego  Dnia  Wiosny.
 •   uwzględniają w tegorocznych klasowych programach wychowawczych priorytety określone na ten rok i dostosowują tematykę zajęć lekcyjnych,
 •   udział w tematycznych spotkaniach szkoleniowych,
 •     gwarantują bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, a zwłaszcza tym ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi,
 •     kontrola  czytelnictwa  przez  wychowawcę  raz  w  miesiącu,
 •     na  godzinach  wychowawczych  czytają  fragmenty  wybranych  przez  uczniów  książek,
 •     prezentacja na  godzinach  wychowawczych  ulubionych  książek,
 •     wypracowanie  nawyku  pomocy  koleżeńskiej  w  nauce  oraz  odrabianiu  zadań  domowych,
 •     organizacja  świątecznej  paczki,
 •     pomoc  starszej  kobiecie  potrzebującej  pomocy,
 •     konsultacja  udziału  uczniów  w  „Wielkiej  Orkiestrze  Świątecznej  Pomocy”  oraz  inne  organizacje  charytatywne,
 •     na  pierwszej  godzinie  wychowawczej  informują  uczniów, iż  szkoła  nie  bierze odpowiedzialności  za  zgubienie  lub  kradzież  telefonu  komórkowego, uczniowie  mogą  korzystać  z  niego  wyłącznie  w  nagłych  przypadkach  za  zgodą  nauczyciela.
 
o       Rodzice:
 •   dbają  o  bezpieczną  drogę  do  i  ze  szkoły  swoich  dzieci  (kamizelki  odblaskowe, kask  na  głowę, jeżeli dziecko  jedzie  do  szkoły  na  rowerze, sprawny  rower),
 •   rozmawiają ze swoimi dziećmi o  koleżeństwie, przyjaźni, wzajemnej   pomocy oraz  szacunku  wobec innych,
 •   angażują  się  w  realizację  uroczystości  patriotycznych.,
 •   wyjaśniają, czym jest poszanowanie cudzej własności i informują                     o konsekwencjach w przypadku zniszczenia bądź przywłaszczenia mienia innych,
 •     uczą tolerancji wobec innych osób, zwłaszcza tych, które mają specjalne potrzeby edukacyjne,
 •     wdrażają  dzieci  do  czytania  przez  wspólne  czytanie  książek  (na  dobrano) kl.0 – III,
 
o       Pracownicy  niepedagogiczni:
  •     realizują  założenia  programu  wychowawczego.

o       Rada  rodziców:
 •   podczas  imprez  oraz  uroczystości  szkolnych  dba  o  sprzęt  szkolny, zabezpiecza  mienie  szkoły  w trakcie  ich  trwania,
 •   wspierają wychowawców w realizacji szkolnego i klasowych programów wychowawczych,
 •     pomoc finansowa w zakresie nowych pozycji bibliotecznych,

o       Samorząd  uczniowski:
 •   włącza  się  w  konkursy  o  bezpieczeństwie  oraz  organizację  uroczystości  patriotycznych.,
 •   aktywnie współpracuje z wszystkimi nauczycielami nad realizacją szkolnych dni profilaktyki,
 •   przygotowuje gazetki ścienne poświęcone priorytetom wychowawczym na dany rok szkolny,
 •     przedstawienie propozycji listy książek i czasopism do biblioteki
 
9.     Program   adaptacyjny  dla  dzieci  5, 6 i 7 letnich.

•       Wstęp

      Rozpoczęcie nauki szkolnej jest ważnym momentem w życiu dziecka. Wchodzi ono w nowe środowisko, staje przed szeregiem nie znanych przedtem sytuacji i otrzymuje pierwsze prawdziwe obowiązki. Od ustosunkowania się dziecka do szkoły, od jego osiągnięć w pierwszym roku nauki zależy nie tylko jego kariera szkolna, ale często kariera życiowa. Jest to okres budzenia się sił uzdalniających dziecko do współżycia w grupie, rozwijania się poczucia własnej wartości, zdolności do wysiłku, wiary w swoje możliwości, różnorodnych zainteresowań oraz aspiracji życiowych.
    
Zmiany w życiu każdego człowieka: podejmowanie nowych zadań  i obowiązków wymagają odpowiedniego przygotowania się do ich wypełnienia. Dzieci przekraczające po raz pierwszy próg szkoły, przeżywają ten sam dylemat. Część z nich bardzo szybko się adaptuje    i chętnie przyjmuje na siebie nowe obowiązki, części natomiast trudno jest przystosować się do nowej sytuacji szkolnej. Niektórzy psychologowie moment przejścia do szkoły przedstawiają jako „próg”   w życiu czy nawet, jako pewnego rodzaju kryzys. Wiąże się to z radykalną zmianą warunków życia dziecka 5,6 i 7 letniego jego przygotowaniem do spełnienia nowych zadań, jakie mu stawiamy.
     Każdy przedszkolak obawia się troszkę tego dnia, w którym po raz pierwszy przekracza próg szkoły i staje się uczniem.
Dzieci z przedszkola nie muszą bać się szkoły, bo ją znają. Każdego roku grupy 5 i 6-latków uczestniczą w pełnym życiu szkoły.
 
•      Cele programu:
 •   Ułatwienie dzieciom przekroczenia „progu” przedszkole – szkoła
 •   Stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
 •   Wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela
 •   Zaznajomienie rodziców z właściwościami rozwojowymi dziecka osiągającym „dojrzałość szkolną”
 •   Wzbudzenie poczucia akceptacji
 •   Poznanie zasad funkcjonowania szkoły
 •   Zachęcenie rodziców do aktywnej współpracy z nauczycielem i  ze szkołą.
 •   Integracja uczniów z przedszkolakami
 
•     Tematyka programu obejmuje:

 1.   Lekcje otwarte dla 5 i 6-latków.
 2.   Zapoznanie z pomieszczeniami jakie znajdują się w budynku szkolnym.
 3. Ogólne spotkania rodziców dzieci z dyrekcją szkoły i nauczycielami,  którzy będą uczyć w oddziale przedszkolnym  i  klasie I.

•      Podczas realizacji programu będą wykorzystywane różne metody  pracy:
 •   Spotkanie
 •   Zwiedzanie
 •   Zajęcia praktyczne
 •   Wykład
 •   Przedstawienie teatralne
 
 

 

I.

Zwiedzanie budynku szkoły.

 

 

1.Poznanie pomieszczeń szkoły

 

-znają plan budynku szkoły

-wiedzą gdzie znajdują się: sale lekcyjne, sekretariat, biblioteka, pokój nauczycielski, toalety;

 

 

-dzieci zwiedzają szkołę, poznają pracowników, mają możliwość zadawania pytań;

 

Ewa Lipińska – Glica

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

 

 

II.

Spotkania rodziców

i ich dzieci

z dyrekcją szkoły                 i nauczycielami.

 

1.Informacje dotyczące działalności szkoły

 

 

 

2.Wskazówki do dalszej pracy z dziećmi mającymi przekroczyć „próg” szkolny

 

 

 

 

3.Występ artys-tyczny uczniów klas I-III dla dzieci i rodziców przyszłych uczniów.

 

 

-uzyskanie najistotniejszych informacji;

 

 

 

 

-zapoznanie rodziców

z właściwościami rozwojowymi dziecka

w zakresie dojrzałości fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej

i wolicjonalnej;

 

 

-integracja dzieci  oddziału przedszkolnego  z  przyszłymi uczniami klasy I.

 

-przekazanie informacji dotyczących wyprawki dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I;

 

 

 

- przedstawienie zagadnień rodzicom przyszłych pierwszoklasistów

 

 

 

 

 

 

-inscenizacje 

 

Ewa Lipińska – Glica

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

 

 

 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

 

 

 

 

Nauczyciele edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej.

  
 
•    Spodziewane efekty:

 •   Dziecko bezstresowo stanie się uczniem
 •   Swobodnie będzie poruszało się po budynku szkolnym
 •   Dziecko będzie czuło się bezpiecznie w murach szkoły
 •   Dowie się, jak funkcjonuje szkoła
 •   Pozna pracę w zespole klasowym
 •   Rodzic będzie miał poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko
 •   Rodzic będzie współpracował z nauczycielem i uczestniczył w życiu klasy
 
•    Ewaluacja programu:

    Aby się przekonać, czy zaproponowany program adaptacyjny ma pożądany wpływ na uczniów, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, tj. działania zmierzającego do stwierdzenia, w jakim stopniu założone w programie cele są osiągane, czy proponowane metody są skuteczne.
    Przedmiotem ewaluacji należałoby uczynić wyniki końcowe, jakie osiągną przyszli uczniowie i ich rodzice w zakresie pokonania obaw i lęków spowodowanych przekroczeniem „progu” szkolnego.

10.  Postanowienia ogólne:
 •     Nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne, władze sprawujące nadzór pedagogiczny i prowadzący są dla siebie partnerami w codziennym realizowaniu nadrzędnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój dziecka,
 •    Wszystkie podmioty szkoły znają swoje prawa i obowiązki zawarte w Statucie oraz szkolnych regulaminach i je przestrzegają,
 •     zasady współpracy szkoły z rodzicami określa Statut
 •     zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego również określa Statut Szkoły,
 •     wychowawcy klasy na dany rok szkolny sporządzają plam działań wychowawczych uwzględniając treści zawarte programie wychowawczym,
 •     najważniejszym elementem systemu wychowawczego jest systematyczna, odpowiedzialna, twórcza praca, oparta na współpracy, wzajemnym szacunku, akceptacji i zaufaniu, przynosząca zadowolenie, radość oraz satysfakcję wszystkim tym, którzy w tym procesie uczestniczą.AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT