-























 
     PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).

2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218).

3..Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.).

4.Ustawa z dnia 26 października 19

82r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).

5.Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).

6.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).

7.Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .

8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).

9.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).

10.Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

11.Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z póź. zm.)

12.Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

13.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245).

14.Konwencja Praw Dziecka.

15.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.

16.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

17.Statut szkoły.



Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Suchorabie

został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty Uchwałą nr 6/2018/2019 Rady Pedagogicznej
w dniu 3 września 2018 r.



Samorząd Uczniowski Dyrektor Szkoły Rada Rodziców

Opracowanie: Joanna Bajer
Ewa Lipińska-Glica

Iwona Klimowicz


Szkolny program wychowawczo -profilaktyczny

obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym

2018/2019:





 1. 100 rocznicę odzyskania niepodległości, tj. wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów poprzez: akademie, wyjazdy w miejsca pamięci narodowej, spotkania z kombatantami, organizację konkursów pieśni patriotycznych dla środowiska szkoły i poza, eventy.


 1. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

tj. świadomego korzystania z zasobów Internetu, bezpiecznego poruszania się

w przestrzeni cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania

i utrzymywania relacji interpersonalnych z innymi użytkownikami sieci.


 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywności i innowacyjność uczniów.


 1. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.



Wprowadzenie


Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.


.

Wychowanie


Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej, moralnej oraz i duchowej.


Profilaktyka


Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Wstęp


Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom

i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.


Program powstał w oparciu o obserwacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym.





ROZDZIAŁ I


Misja i wizja szkoły




Misja szkoły


"Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz.

Jeśli nie wie - wytłumacz.

Jeśli nie może - pomóż"



Janusz Korczak







1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.

2. Uczymy kochać, szanować kulturę i tradycję narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów w szkole, na drodze i w sieci.

7. Rozwijamy u uczniów samodzielność, kreatywność i innowacyjność.



Wizja szkoły



Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego wyboru.


ROZDZIAŁ II

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego


1.Założenia ogólne


Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna

w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej

dojrzałości w sferze:


1.fizycznej -ukierunkowanej na zdobycie przez wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia.



2.psychicznej- ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;


3.społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;


4.aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.


Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

2. Zadania


 • budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

 • rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;

 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;


3.Cele szczegółowe


Uczeń:


-jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,

-udziela pomocy rówieśnikom i potrafi być empatyczny

-szanuje ludzi i respektuje ich prawa,

-jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka

-jest odpowiedzialny,

-potrafi rozwiązywać konflikty,

-potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach)

-jest asertywny,

-potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,

-godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,

-kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,

-czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,

-odróżnia dobro od zła,

-dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,

-może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym,


4.Model absolwenta


Absolwent jest:


-aktywny - posiada zainteresowania, pasje, jest twórczy, wykazuje się samodzielnością,

-ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę,

-odpowiedzialny – bierze odpowiedzialność za swoje postępy w nauce, umie samodzielnie rozwiązywać problemy, przewiduje konsekwencje swoich działań,

-otwarty - potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,

-optymistą- pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,

- tolerancyjny- szanuje inne rasy i nacje oraz poglądy różne od swoich, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

-świadomy swoich praw i praw innych ludzi - zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych,

-patriota- szanujący tradycję i dorobek narodowy, zna co najmniej cztery zwrotki hymnu państwowego,


5.Diagnoza sytuacji wychowawczej



Szkoła Podstawowa w Suchorabie liczy 86 uczniów - są to dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie z klas I , II, IV, V, VII, VIII.


Dzięki małej liczebności dzieci w placówce żaden uczeń nie jest anonimowy.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

-ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

-spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,

-analiza dokumentacji szkolnej,

-obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

-sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

6.Kryteria efektywności


Uczeń:


Wszyscy uczniowie naszej szkoły są podatni oddziaływaniom tego programu.


Nauczyciele:


Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny,

a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy.


Rodzice:


Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.


W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie/ dzieci przedszkolne:


 • otrzymują dość zachęty, aby uczyły się śmiałości,

 • w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie,

 • często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele,

 • wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, ale też sztuki stawiania granic

 • otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość,

 • dzieci, które mają trudności w nauce, potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.


7.Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych


Dyrekcja:


 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

 • wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli,

 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły


Pedagog i Psycholog szkolny:(dyżury)


 • ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,

 • ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich,

 • diagnozuje problemy wychowawcze,

 • poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

 • doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki

Nauczyciele:


 • mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych,

 • świadczą pomoc psychologiczno- pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem


Wychowawcy klas:


 • wychowawcy w współpracy z pedagogiem i psychologiem prowadzą w różnych formach konsultacje dla rodziców, utrzymują bliski kontakt z rodzicami

 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,

 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,

 • nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie,


Rodzice:


 • rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

 • powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią


ROZDZIAŁ III


Sposób organizowania zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas I –III

Zadanie

Sposób realizacji

Dokumentacja



Wzajemne poznanie się

Dzieci/ uczniowie biorą udział w zabawach integrujących grupę

lub zespół klasowy.

2. Udział w uroczystościach szkolnych i

klasowych


Dokumentacja wychowawcy

klasy





Tworzenie warunków

rozwoju indywidualnych

zainteresowań.


1.Prowadzenie zajęć:

- szachy,

-młodszy chór szkolny

- chór szkolny – klasy IV-VII

- zajęcia taneczne

-koło teatralne

- wyjazdy na pływalnię

-kółko języka angielskiego

Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym

-kołko matematyczne

2. Przygotowanie go do konkursu, olimpiady. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach.

Dokumentacja szkolna



Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

1.Dzieci/ uczniowie stosują formy dobrego zachowania. Przygotowanie uczniów do Gminnego konkursu Savoir-vivre.

2. Biorą udział w imprezach kulturalnych, wycieczkach do teatru, galerii, muzeów, bibliotek i innych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.




Dokumentacja wychowawcy

klasy, karty wycieczki



Przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniające życie we współczesnym świecie


1. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbyciu się słabości.

2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie

niepożądanych zachowań.

3.Kontynuacja Szkolnego Konkursu „ Bezpieczna Klasa”


Dokumentacja wychowawcy

Klasy, regulamin „ Bezpieczna przerwa”, „Czerwone kartki”









Bezpieczeństwo


1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami:

- świetlicy,

- biblioteki szkolnej,

- bezpiecznej przerwy,

- pracowni komputerowej,

- sali gimnastycznej,

- zewnętrznych placów zabaw.

2. Organizacja pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących

bezpieczeństwa.

3. Bezpieczeństwo w sieci:

- zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu,


- uczestnictwo w akcji Dni Bezpiecznego Internetu,

- spotkanie profilaktyczne z funkcjonariuszem Policji – „O zagrożeniu w sieci”.

4. Pierwsza pomoc – poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania w uczniach postawy uszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia (warsztaty, szkolenia)

5. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi, z zasadami

pierwszej pomocy.

6. Współpraca z ratownikami medycznymi , Strażą Pożarną i Policją

7. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach.

Dokumentacja wychowawcy

klasy

Alarmy próbne przeciwpożarowe

Dyżury nauczycieli w czasie przerw.



Wdrażanie ucznia do

samodzielności





1.Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w

wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej- uczniowie

poznają zasoby i zachęcani

są do czytelnictwa.


Dokumentacja wychowawcy

klasy


Dziennik bibliotekarza



Tolerancja dla inności. Prawa człowieka i prawa dziecka.







1.Uczniowie zostają zapoznani z Prawami Dziecka.
2. Znają swoje obowiązki.

3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc.

4. Uczestniczą w pogadankach na temat tolerancji i szacunku dla

drugiego człowieka.


Dokumentacja wychowawcy klasy.







Dbałość o dobry klimat w szkole.


1.Badanie samopoczucia ucznia w szkole.

2. Obserwacja zachowań na tle rówieśników.

3. Współpraca z Samorządem Szkolnym


Dokumentacja szkolna

Kształtowanie postaw

obywatelsko-patriotycznych


1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą,

krajem.

2. Poznają symbole narodowe i europejskie.

3. Uczestniczą w uroczystościach o charakterze szkolnym i

państwowym.

Dokumentacja szkolna, kalendarz szkolny


Przygotowanie uczniów do

praktycznego wykorzystania

wiedzy.




Propagowanie zdrowego stylu

życia.


1.Nauczanie informatyki od I klasy.

2. Uczestniczenie w spektaklach teatralnych i innych wydarzeniach kulturalnych.

3.Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji- wykonywanie

projekt


1.Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych ( SKS, zawody sportowe, pływalnia, zajęcia taneczne), w organizacjach

działających w szkole.

2.Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.

3.Realizacja programu: „Trzymaj formę” .

4. Udział konkursie „Pokaz Talentów”

5. Pogadanki i prelekcje na temat zdrowego stylu życia

6. Kształcenie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu

substancji psychoaktywnych wśród najmłodszych poprzez pogadanki i filmy edukacyjne.

7. Program profilaktyczny „Cukierki”.


Dokumentacja szkolna






Dokumentacja szkolna, kalendarz

Eliminowanie napięć

psychicznych spowodowanych

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami

w kontaktach z rówieśnikami


1.Organizacja zajęć dydaktyczno

wyrównawczych,

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, elementy terapii integracji sensorycznej

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem.

3. Współpraca z PPP

Dokumentacja szkolna








Pomoc rodzicom, nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych


1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i

poza nią.

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom,

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań

wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze

specjalistami.

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla

rodziców.

4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania

trudności lub eliminowania zagrożeń.

5.Zapoznanie

rodziców z Dokumentacją szkolną

6. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc

specjalistyczną.

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w

zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i

substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia

psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach

radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach

Dokumentacja szkolna



Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z

rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty”

2. Rozmowy z Psychologiem

3. Pogadanki w klasach na temat przemocy.

Dokumentacja wychowawcy klasy

ROZDZIAŁ IV

Sposób organizowania zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV, V, VII, VIII.

Zadania

Sposób realizacji

Dokumentacja

















Rozwój osobowości ucznia

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania:

-wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów,

-wdrażanie do autorefleksji,

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

-kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania

i panowania nad emocjami i kreowania własnego wizerunku,

-wdrażanie do samooceny,

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

-motywowanie do nauki szkolnej,

-wspieranie dzieci w budowaniu mocnego charakteru

-rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów

-stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań i sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień

-rozwijanie zdolności twórczego myślenia,

-pomoc w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami,

-kształtowanie

hierarchii wartości, realizacja programu „Z dzieckiem w świat wartości”

-praca z uczniem zdolnym,

- praca z uczniem o specyficznych potrzebach

edukacyjnych;

4. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych













Wyposażenie ucznia

w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole


1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia

społecznego poprzez:

-promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego

zachowania się,

-poszanowanie praw i potrzeb innych,

2. Doskonalenie

kompetencji emocjonalnych i

społecznych poprzez:

-wdrażanie do empatii i współczucia

-kształtowanie umiejętności oporu wobec presji grupy

-kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania

się w sytuacjach trudnych, konfliktowych,

ryzykownych,

3. Eliminowanie zachowań

agresywnych poprzez:

-kształtowanie umiejętności nieagresywnego

rozwiązania konfliktów i zachowania się w sytuacji

problemowej,

-rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych

Dokumentacja wychowawcy klasy





Przygotowanie do podejmowania

i pełnienia ról społecznych i obywatelskich


1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły (Statut,

regulaminy, procedury).

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu

szkoły, stymulowanie postaw prospołecznych poprzez:

-zachęcanie do

aktywnego udziału w życiu szkoły,

-poszanowanie mienia szkoły,

-tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły,

Dokumentacja wychowawcy

klasy










Kształtowanie postaw patriotycznych

1.Zapoznanie uczniów z historią miasta i rejonu, znaczenie jego herbu, zabytkami, kulturą, itp.

2.Uczestnictwo w akademii, apelu przygotowanym przez uczniów.

3.Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych krajów o rozwijanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem,

z jego historią i wartościami.

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek w salach lekcyjnych

5.Współpraca z Wielickim Stowarzyszeniem Wdzięczni za Ojczyznę

6. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.

7. Zapoznanie uczniów klasy I z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami (100-lecie niepodległości), zasadami

i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.

8. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

9. W czasie realizacji treści edukacji patriotycznej rganizowane będą:

- uroczystości związane z obchodami Świąt Narodowych (m.in. 100-lecie odzyskania Niepodległości),

- odwiedzanie miejsc pamięci Narodowej,

- wycieczki do muzeum, miejsc

o znaczeniu historycznym

i kulturowym,

- spotkania z ciekawymi ludźmi.

Dokumentacja wychowawcy

klasy


Kształtowanie postaw

i nawyków proekologicznych.


1.Zajęcia

na lekcjach przyrody.

2.Uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką

ekologiczną.

3.Działania ekologiczne:

Sprzątanie świata”

Dokumentacja szkoły

Zapobieganie samowolnemu

opuszczaniu zajęć lekcyjnych.


1.Systematyczna kontrola obowiązku szkolnego

2. Organizacja Dnia Wiosny



Dokumentacja szkoły


Likwidacja deficytów rozwojowych w

szczególności u dzieci ze

specyficznymi potrzebami

edukacyjnymi


1.Organizacja zajęć dydaktyczno

wyrównawczych,

zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

socjoterapeutycznych,

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem

3. Współpraca z PPP


Dokumentacja szkoły

Pomoc materialna dzieciom z rodzin

ubogich zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

-tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. nr 256,

poz.2572) z późn. zm.

1.Współpraca z GOPS.

2. Pozyskanie sponsorów

3. Organizacja zbiórki darów na świąteczną paczkę


Dokumentacja szkolna



Pomoc rodzicom, nauczycielom

w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych


1.Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole

i poza nią.

2. Indywidualne rozmowy

z uczniem i rodzicem.

Konsultacje dla rodziców.

3.Zapoznanie rodziców

z dokumentacją szkolną

4.Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców

w zakresie profilaktyki używania

niebezpiecznych środków

i substancji, a także norm

rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo np.

w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach.

5. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych

i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami

Dokumentacja szkolna


Integrowanie działań wychowawczych

szkoły i rodziny



1.Spotkania rodziców
z wychowawcami na zebraniach

i indywidualne konsultacje.

2.Udział rodziców w organizowanych przez szkołę

uroczystościach i imprezach szkolnych


terminarz zebrań, elektroniczny

dziennik lekcyjny





Zdrowy styl życia




















Profilaktyka zagrożeń

1.Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego stylu życia

na godzinach wychowawczych i lekcjach.

przedmiotowych.

2.Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym odżywianiu się.

3.Kształtowanie pozytywnego obrazu własnego ciała.

4.Udział szkoły w programie:

Trzymaj formę

5.Fluoryzacja zębów

6.Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach

wychowania fizycznego.

7.Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia

-konkurs na „Najładniejszą klasę”,

8.Organizacja konkursów wiedzy, plastycznych

dotyczących promocji zdrowia.

9.Doskonalenie kompetencji nauczycieli

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień


1.Środki i substancje psychoaktywne:

- diagnoza środowiska ucznia,

-wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy

w szczególności narkomania, dopalacze, alkohol,

nikotyna ,

-gazetki ścienne,

-na bieżąco informowanie rodziców/prawnych

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka,

o swych podejrzeniach,


2.Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie

dyskryminacyjne, cyberprzemoc

-systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia

sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie

ochrony przed agresją, przemocą,

-zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm

obowiązujących w szkole-pogadanki, lekcje

wychowawcze,

- stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie

zaobserwowanych

negatywnych zachowań uczniów-

reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania

ucznia (wpis do dziennika),

-spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące

odpowiedzialności nieletnich,

3. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec

zagrożeń cywilizacyjnych poprzez:

-propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń

cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby)-jak sobie radzić i gdzie szukać pomocy, współczesne niewolnictwo

-omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, ujawniania danych osobowych
















Dokumentacja wychowawcy klasy,


Dokumentacja koordynatora ds bezpieczeństwa









Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1. Diagnoza środowiska:

-wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów,

-ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem,

konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie

procedury „Niebieskiej Karty”,

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i

wsparcia,

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie

problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach

z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, z zakresu

procedury „Niebieskiej Karty”.


Dokumentacja szkolna

ROZDZIAŁ V


Ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie.

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Sposoby i środki ewaluacji:

-obserwacja i analiza zachowań uczniów,

-obserwacja postępów w nauce,

-frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

-udział w konkursach,


Narzędzia ewaluacji:

-ankieta,

-obserwacja,

-analiza dokumentacji szkolnej.

 

 




SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI  I METODY WSPÓŁPRACY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI DEMORALIZACJĄ, PRZETĘPCZOŚCIĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI NARKOMANIĄ I ALKOHOLIZMEN

AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT