- 
        REGULAMIN RADY RODZICÓW  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUCHORABIE

   

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Suchorabie

 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły,

 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,

 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,

 5. radzie klasowej – należy przez to rozumieć radę wybieraną przez rodziców uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,

 6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku – należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie,

 7. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady,

 8. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady.

§ 2

 1. Podstawowym celem Rady, jako organu Szkoły, jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych oraz niniejszego regulaminu.

 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. pobudzanie aktywności rodziców oraz organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,

 2. wyrażanie opinii i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i wniosków w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

 3. wspieranie działalności statutowej Szkoły,

 4. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

 5. współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły.


Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy w tajnych wyborach. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.

 3. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.

§ 4

 1. Rada wybiera w głosowaniu jawnym:

 • Prezydium Rady,

 • Komisję rewizyjną Rady.

 1. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.

 2. W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący oraz 1–3 członków.

§ 5

 1. Rada działa na zebraniach plenarnych oraz przez organy wewnętrzne.

 2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.

 3. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek poszczególnych rad klasowych lub Dyrektora.

 4. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.

 5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności: Dyrektor, i nauczyciele.


Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 6

 1. Rada jest społecznym organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Szkołą,

 2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki,

 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,

 4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

 5. opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,

 6. występowanie z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły stroju jednolitego oraz udział w określaniu jego wzoru,

 7. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,

 8. wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,

 9. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

 10. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

 11. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły.

§ 7

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

 2. realizacja preliminarza Rady,

 3. wykonywanie uchwał Rady,

 4. zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.

§ 8

 1. Komisja rewizyjna jest organem Rady, sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.

 2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy w szczególności:

 1. bieżące kontrolowanie finansowej Prezydium,

 2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

 3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

 4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 9

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.

 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§ 10

 1. Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.

 2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

§ 11

 1. Rada klasowa reprezentuje rodziców uczniów danej klasy.

 2. Do zadań rady klasowej należy w szczególności:

 1. realizowanie celów Rady na terenie danej klasy,

 2. prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec Dyrektora i nauczycieli,

 3. występowanie z wnioskami dotyczącymi pracy Szkoły do Rady.

 1. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego inny członek rady klasowej.


Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§ 12

 1. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.

 2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły.

 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

 1. Dyrektor,

 2. nauczyciele,

 3. pedagog szkolny,

 4. rady klasowe,

 5. samorząd uczniowski.

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz.

 2. Za realizację preliminarza odpowiada Prezydium.

 3. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania zgromadzonymi środkami.


Rozdział V

Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe


§ 14

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

§ 15

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
Uchwała nr 1/2017/2018

Rady Rodziców  Szkoły  Podstawowej  w Suchorabie  z dnia 25 09.2017 .

w sprawie zatwierdzenia składu Prezydium Rady Rodziców

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

 

Ustalić Prezydium Rady Rodziców w składzie:

 

1.       przewodniczący     p.  Zbigniew  Klima

2.        sekretarz               p. Agnieszka  Wcisło

3.         skarbnik              p. Kinga  Śledż

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

 

 

 

 

……………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców) 

Uchwała nr  2/2017/2018

Rady Rodziców  Szkoły  Podstawowej  w Suchorabie  z dnia  25 09. 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

 

Ustalić skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:

 

1.          Beata  Rutkiewicz

2.            Beata  Tańcula

3.           Iwona  Sendorek

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

 

 

 

 

……………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)
Uchwała nr  3 / 2017/2018

Rady Rodziców  Szkoły  Podstawowej  w  Suchorabie  z dnia   25 września 2017 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 przedstawionych przez Dyrektora Szkoły

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1245) Rada Rodziców postanawia:

 

§ 1

 

Pozytywnie zaopiniować ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  dyrektorowi  szkoły

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

 

 

 

 

……………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)

Uchwała nr 1/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły  Podstawowej  w  Suchorabie  z dnia  7 09. 2017r.

w sprawie uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Rodziców, po porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia:

 

§ 1

 

Uchwalić program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Suchorabie dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły  Podstawowej w Suchorabie realizowany będzie w roku szkolnym  2017/2018

 

§ 3

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej  w Suchorabie podlega opublikowaniu na stronie  www.spsuchoraba.niepolomice.pl

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

……………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)

AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT