-
 
        STATUT PUBLICZNEJ  SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁWAW WYSPIAŃSKIEGO

W SUCHORABIERozdział 1

Nazwa i typ Szkoły

 

§ 1

1.      Szkoła Podstawowa im. Stanisława  Wyspiańskiego  w Suchorabie,  zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, z  oddziałami  przedszkolnymi,  w której     w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. Ukończenie Szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych:

1)     czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

2)     pięcioletnim technikum;

3)     trzyletniej branżowej szkole I stopnia;

4)     trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

2.      Szkoła ma siedzibę w Suchorabie  nr  79.

3.      Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Niepołomice . Rada Gminy  i Urząd Miasta mają siedzibę w Niepołomicach przy ul. Plac Zwycięstwa 13 .

4.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.

5.      Szkoła ma ustalony obwód : Uchwałą  Nr XXIX  Rady  Miejskiej  w Niepołomicach          z dnia 30  marca  2017r.

6.      Do obwodu szkoły należy :  miejscowość  Suchoraba

 

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora  Szkoły Podstawowy im. Stanisława  Wyspiańskiego  w  Suchorabie

2.      nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Stanisława  Wyspiańskiego  w Suchorabie

3.      rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4.      uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej  w  Suchorabie

5.      organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Niepołomice;

6.      organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;

7.      ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

8.      Prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

 

§ 3

1.      Kształcenie w Szkole trwa  osiem  lat i  składa się z :

1)     I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;

2)     II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII.

2.      Najważniejszym celem kształcenia w Szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

3.   Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:

1)     wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,  patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

2)     wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej     i etnicznej;

3)     formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

4)     rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5)     rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6)     ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7)     rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)     wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9)     wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie      i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

4.      Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.

5.      Celami edukacji w klasach IV-VIII są:

wyposażenie uczniów na każdym przedmiocie w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz zwiększenie aktywności czytelniczej uczniów;

kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb     i możliwości.

6.      Cele kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VIII są określone            w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

 

§ 4

1.        Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.

2.        Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.

3.        Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:

1)     wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

2)     zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

3)     wspieranie:

a)      aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,

b)     wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;

4)     wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów;

5)     planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;

6)     zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;

7)     organizacja zajęć:

a)      dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),

b)     umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,

c)      wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,

d)     wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,

e)      umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,

f)       wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,

g)     wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

h)     umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;

8)     organizacja przestrzeni edukacyjnej:

a)      ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,

b)     umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,

c)      stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;

9)     współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

10)   systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

11)   systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.

4.      Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:

1) rozwijanie i kształtowanie kompetencji językowych na każdym przedmiocie i dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;

2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;

kształcenie umiejętności w sprawnym wykorzystywaniu narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

3) wskazywanie roli biblioteki w procesie kształcenia i wychowania oraz kształtowanie kompetencji czytelniczych;

4) zapewnienie warunków do kształcenie wiedzy i umiejętności wynikających z poszczególnych przedmiotów określonych planem nauczania;

5) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiazywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów;

6) kształtowanie postaw zdrowotnych, w tym wdrożenia do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;

7) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;

wzmacnianie poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcania do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

8) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

ukierunkowanie procesu wychowawczego na podmiotowe traktowanie ucznia, na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji;

9) podejmowanie w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.

5. Cele i zadania szkoły uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe.

6. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 3 są realizowane poprzez:

1)     właściwy dobór przez nauczycieli programów nauczania;

2)     zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi i przygotowaniem pedagogicznym;

3)     organizowanie zajęć zgodnie z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i zachowaniem równowagi miedzy nauką a wypoczynkiem;

4)     respektowanie podmiotowości ucznia w procesie kształcenia i wychowania;

5)     systematyczną współpracę z rodzicami

7. Zadania Szkoły, o których mowa w ust. 4 są realizowane poprzez:

1)     poprawne komunikowanie się językiem polskim podczas zajęć z uczniami;

2)     wykorzystywanie zasobów biblioteki do prowadzenia zajęć edukacyjnych;

3)     upowszechnianie przez nauczycieli korzystania z metod i form informatycznych i Internetu podczas kształcenia na poszczególnych zajęciach edukacyjnych;

8. Przy realizacji zadań Szkoła uwzględnia następujące zasady bezpieczeństwa:

1)     uczniowie są pod stałą kontrolą i nadzorem nauczycieli;

2)     za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych i innych zajęć organizowanych przez Szkołę odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;

3)     przestrzegane są regulaminy pracowni, instrukcje przeciwpożarowe oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)     urządzenia i sprzęt z którego korzystają uczniowie jest systematycznie kontrolowany;

9.  W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi Szkoła zapewnia:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Prawa oświatowego;

3)     inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

10. Szkoła promuje i chroni zdrowie uczniów poprzez:

1)     wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;

2)     ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;

3)     realizowanie zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych, aktywnej turystyki;

4)     przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia .

 

§ 5

1. Szkoła udziela uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidulanych możliwości psychofizycznych ucznia                 i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków jego aktywnego             i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne                    i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole organizuje Dyrektor.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy            z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów klas VII i VIII;

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) organizowanie wspomagania Szkoły w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

3) informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem.

11. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań      i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności                     w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się;

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postiagnostycznym;

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a.     trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b.    szczególnych uzdolnień.

12. Do zadań wychowawcy, o którym mowa w § 27, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)     koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

2)     informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

3)     we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;

4)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

13. Przepisy ust. 1 – 12 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidulanego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

14. Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo oświatowe.

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

 

§ 6

Organami Szkoły są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców;

4)     Samorząd Uczniowski.

 

§ 7

1.      Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.

2.      Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska określają przepisy prawa oświatowego.

3.      Dyrektor w szczególności:

1)        kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)        sprawuje nadzór pedagogiczny.

3)        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)        realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową                    i gospodarczą obsługę Szkoły;

6)        wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom                    i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

7)        współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)        stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;

9)        odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

10)   współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

11)   organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną 

12)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

4.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli             i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje               w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

 

5.      Dyrektor odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)     dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły;

2)     realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)     tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;

4)     zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)     zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6)     zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

6.      Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

7.      W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami i  Samorządem Uczniowskim.

8.      Szczegółowy przydział zadań, kompetencji i odpowiedzialności Dyrektora ustala  Burmistrz .

 

§ 8

1.      W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną”, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      Przewodniczącym Rady  Pedagogicznej jest Dyrektor.

3.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

4.      Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

5.       Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)     zatwierdzanie planu pracy Szkoły;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez   Radę Rodziców;

4)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Szkoły;

6)     uchwalanie regulaminu swojej działalności.

6.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)     projekt planu finansowego Szkoły;

3)     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

7.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.

8.      Rada pedagogiczna:

1)     deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora

9.      Zestaw wszystkich kompetencji i uprawnień Rady Pedagogicznej opracowuje Dyrektor.

10. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

12. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.

13.   Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  im. Stanisława  Wyspiańskiego  w  Suchorabie. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

 

§ 9

1.      W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców”, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w  tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.      W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.      Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

5.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)     uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo--profilaktycznego Szkoły:

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora

4)     Możliwość wnioskowania w sprawie jednolitego stroju uczniów,

5)     Opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

6)     Opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art. 64 ust. 1 pkt. 2 u.s.o,

6.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

7.      Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im  Stanisława  Wyspiańskiego  w  Suchorabie . Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

8.      Regulamin, o którym mowa w ust. 7 określa w szczególności:

1)    wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)    szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych

3)    zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 

§ 10

1.     W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.     Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego  w  Suchorabie uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.     Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.

4.     Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)     prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)     prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)     prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)     prawo redagowania i wydawania gazetki  szkolnej;

5)     prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

5.     Do kompetencji Samorządu należy:

1)     uchwalanie regulaminu swojej działalności;

2)     opiniowanie wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

3)     opiniowanie wzoru jednolitego stroju;

6.     Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa przepisy § 20 statutu.

 

 

 

 

§ 11

Szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły.

 

 1.     Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny.
 2.     Organy są zobowiązane do współdziałania, wzajemnego informowania się o podjętych działaniach. Organem koordynującym tę współpracę jest dyrektor szkoły.
 3.     Organy szkoły deklarują kierowanie się w swojej działalności wolą współdziałania i nadrzędnym interesem, jakim jest dobro szkoły i dziecka.
 4.     Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 5.     Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 6.     Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości szkole.
 7.     W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami szkoły obowiązują zasady:

1)     Przewodniczący zapraszają się na zebrania organów – z wyjątkiem tych posiedzeń rady pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z art. 43 ustawy o systemie oświaty,

2)     Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian             w regulaminach ich działalności.

 

§ 12

Sposób rozwiązywania sporów między organami.

 1.     Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli nie jest on stroną w konflikcie.
 2.     Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem         a rodzicem.  W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 3.     W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w drodze uzgodnienia stanowiska, do rozwiązania sporów i konfliktów powołuje się komisję w składzie:

1)     Przewodniczący organów szkoły,

2)     Po dwóch przedstawicieli organów

 1.     Posiedzenie komisji jest ważne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 powołanych osób.
 2.     Z posiedzeń komisji sporządzany jest protokół, pod którym podpisują się wszyscy obecni.
 3.     Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego komisji   i protokolanta. Funkcji tych nie mogą pełnić przewodniczący organów szkoły.
 4.     Wyniki pracy komisji są jawne dla wszystkich organów szkoły.

 

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

 

§ 13

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.     Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, a uczniowie są klasyfikowani w styczniu (klasyfikacja śródroczna) i czerwcu (klasyfikacja roczna)

 

 

§ 14

1.                  Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji Szkoły. Co zawiera arkusz organizacji szkoły określają szczegółowo odrębne przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

2.        Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej oraz zakładowym organizacjom związkowym stosownie do przepisów, o których mowa w ust. 1. 

3.        Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty.

4.        Opiniowanie arkusza organizacji przez organ Małopolskiego Kuratora Oświaty stosuje się do arkusza organizacji Szkoły od roku szkolnego 2017/2018.

 

§ 15

1.      Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w Szkole.

2.      Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.

3.      Dopuszcza  się  organizację  nauczania  w  klasach  łączonych  w  szczególnie  trudnych  warunkach  demograficznych.

4.      Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.

5.      Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

6.      Organizację  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

7.      Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 

§ 16

1.      Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustalony przez Dyrektora na  podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.      Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem długiej przerwy, która trwa 15 minut.

§ 17

1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone              w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, edukacja matematyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja plastyczna, edukacja techniczna, edukacja informatyczna, edukacja muzyczna i edukacja językowa – język obcy nowożytny) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji plastycznej, edukacji informatycznej, edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub edukacji językowej – języka obcego nowożytnego innym  nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

 

§ 18

1.      Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

2.      Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

3.      Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

4.      Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna i wymaga zgody rodziców.

5.      Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:

1)     świadczyć pomoc ludziom starszym w dokonywaniu zakupów, przygotowywaniu spotkań i występów;

2)     udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;

3)     uczestniczyć w działalności charytatywnej;

4)     pomagać w organizacji zabaw dla dzieci oddziału przedszkolnego

6.      Do zadań Rady Wolontariatu należy:

rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;

analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;

opiniowanie i wybór ofert złożonych w Szkole.

 

§ 19

1.      Uczniowie mogą korzystać z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Państwa lub w budżecie Gminy Niepołomice.

2.      Pomoc materialna ma charakter  socjalny albo motywacyjny.

3.      Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1)     stypendium szkolne;

2)     zasiłek szkolny.

4.        Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

5.      Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1)     stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

2)     stypendium Prezesa Rady Ministrów;

3)     stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6.      Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

7.      Zasady i formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niepołomice  określa uchwała Rada Gminy oraz ustawa o systemie oświaty.

8.      Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w ust. 4, określają przepisy Rozdziału 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.

9.      Uczniowie mogą korzystać także z programów rządowych albo innych programów, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty.

 

 

§ 20

1.       Biblioteka szkolna, zwana dalej „biblioteką”, jest pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży, potrzeb i zainteresowań  uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2.      Biblioteka dysponuje pomieszczeniami na gromadzenie księgozbioru biblioteki.

3.      Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, lektury szkolne, inne książki, czasopisma, e-booki.

4.      Biblioteka czynna jest  dwa razy  w tygodniu w godzinach pracy Szkoły, które pozwalają uczniom na korzystanie z zasobów biblioteki przed jak i po lekcjach.

5.      W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:

1) włącza uczniów do pomocy przy oprawie książek;

2) zachęca do udziału w konkursach czytelniczo-medialnych;

3) organizuje konkursy plastyczne;

6.      W zakresie współpracy z nauczycielami i wychowawcami:

1)     biblioteka udziela informacji o stanie czytelnictwa uczniów;

2)     nauczyciele podczas realizacji programów nauczania informują uczniów o roli czytelnictwa w edukacji;

3)     Zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz uczniów do samokształcenia się i rozwijania kultury czytelniczej poprzez propagandę:

a. wizualną (np. wystawy książek, czasopism, albumów),

b. słowną (konkursy czytelnicze, omawianie książek, przeglądy prasy, apele czytelnicze),

7.      W zakresie współpracy z rodzicami oraz innymi bibliotekami:

1)     Organizacja i udział w spotkaniach z autorami książek;

2)     Udział w konkursach bibliotecznych;

8.      Do zadań biblioteki w zakresie tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi należy:

1) opracowanie katalogu elektronicznego;

2) korzystanie ze stron internetowych;

9.      Do zadań biblioteki w zakresie rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się należy:

1)     organizowanie wystaw książek;

2)     informowanie o nowych książkach w bibliotece;

3)     prowadzenie konkursów czytelniczych;

10. Do zadań biblioteki w zakresie organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów należy:

1)     Zachęcanie do udziału w konkursach i imprezach kulturalnych;

2)     Polecanie odpowiedniej literatury;

11. W bibliotece przeprowadza się inwentaryzację księgozbioru biblioteki zgodnie                 z przepisami rozporządzenie ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

12.   Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)     udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)     tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji     z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

3)     przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w Szkole;

4)     Realizacja programu zajęć bibliotecznych;

5)     Prowadzenie edukacji czytelniczej i informacyjnej;

6)     Obowiązki związane z gromadzeniem, wypożyczaniem, udostępnianiem uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych.

§ 21

1.      W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.

2.      Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole.

3.      Świetlica jest czynna od godziny 7.00 do godziny 16.00 .

4.      W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.

5.      Praca świetlicy ma na celu:

1)     zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;

2)     właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;

3)     wpajanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy;

6.       Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające:

1)     potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji;

2)     zainteresowania ucznia

7.      Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:

1)     opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;

2)     zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;

3)     pomoc w odrabianiu zadań domowych;

4)     stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej oraz rekreacji;

5)     Organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka.;

6)     Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie.

7)     Stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.

8.      Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:

1)     kulturalne zachowywanie się na zajęciach świetlicowych;

2)     stosowanie się do poleceń wychowawcy świetlicy;

3)      Dbać o ład i porządek w świetlicy.

4)      Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów.

5)      Szanować mienie świetlicy.

6)      Brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy.

7)      Zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy.

8)     Bezwzględnie przestrzegać regulaminu świetlicy.

9.      Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci na świetlicę.

Rano rodzice lub opiekunowie przyprowadzają dzieci do wyznaczonej Sali. Po lekcjach uczniowie na przerwie przebywają pod opieką nauczyciela dyżurującego, po dzwonku na lekcję schodzą z nauczycielem zajęć świetlicowych do Sali. Rodzic odbierający dziecko powinien posiadać dokument tożsamości, jeśli dziecko odbiera inna osoba niż rodzic powinna posiadać pisemną zgodę rodzica na odbiór dziecka.

 

§ 22

1.      W szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci 6 letnich realizujący podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.      W szkole działa Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat.

3.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

4.      Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego  nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

5.      Na wniosek rodziców, lub za ich zgodą w oddziale przedszkolnym  mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

6.      Na życzenie rodziców oddział przedszkolny organizuje naukę religii, zgodnie                         z odrębnymi przepisami.

7.      Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

                                                                                     1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;

    2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

8.      Terminy przerw w pracy oddziałów przedszkolnych ustala dyrektor szkoły                             w porozumieniu z organem prowadzącym.

9.      Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie, w pozostałym czasie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, których rodzice zgłaszają taką potrzebę.   

10. Czas pracy oddziału, o którym mowa w ust. 9, może ulegać zmianie w zależności od potrzeb środowiska.

11. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego                    w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

12. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego odbywa się na podstawie zgłoszenia rodziców.

13. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego na nowy rok szkolny odbywają się od 1 marca do 15 kwietnia danego roku. Po tym terminie dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc.

14. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

15. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

16. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się. 

17. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej.

18. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny, oraz oczekiwania rodziców.

19. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                                      z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

20. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

21. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi                          w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole.

22. Do zadań oddziałów przedszkolnych  należy w szczególności:

1)        zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole oraz zapewnienie bezpieczeństwa na organizowanych zajęciach;

2)     zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3)     kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4)     wybór programów nauczania zapewniających realizację podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5)     rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

6)     organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom                   i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)     organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)     współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej;

9)     zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

10) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                    i religijnej;

11) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń w Szkole oraz w czasie zajęć poza terenem szkoły.

23. Szkoła sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza jej terenem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

24. Dzieci przebywające w oddziale przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.

25. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

26. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.

27. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej do tego osoby.

28. Pracownicy szkoły nie podają dzieciom w oddziale przedszkolnym żadnych leków.

29. W oddziale przedszkolnym organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

30. Wycieczki i spacery poza teren szkolny odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.

31. W trakcie spaceru poza terenem szkoły, ale w obrębie tej samej miejscowości, opiekę nad grupą 15 dzieci powinna sprawować co najmniej jedna osoba.

32. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren szkoły odbywają się za pisemną zgodą rodziców.

33. Podczas wycieczki organizowanej poza teren Szkoły, kiedy konieczne jest skorzystanie ze środków komunikacji, opiekę nad grupą do 10 dzieci powinna sprawować jedna osoba.

34. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.

35. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

36. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w drodze do oddziału i z powrotem.

37. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego winno być przyprowadzane              i odprowadzane ze szkoły przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodnie z upoważnieniem złożonym wychowawcy na początku roku szkolnego. Osoby nieupoważnione przez rodziców nie mogą odbierać dzieci.

38. Podpisane przez rodziców upoważnienia wychowawcy przechowują w dokumentacji oddziału przedszkolnego.

39. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane ze szkoły w wyznaczonych godzinach nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami i pozostać z dzieckiem w oddziale do czasu przybycia rodziców.

40. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do danej sali i oddać pod opiekę nauczyciela.

41. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

42. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego zgodnie               z pisemną deklaracją określającą czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.                    

43. W oddziale przedszkolnym współdziałanie z rodzicami ma w szczególności formę:

1)     spotkań:

a. informacyjnych,

                     b. organizacyjnych,

2)     uroczystości szkolnych;

3)     rozmów indywidualnych;

4)     warsztatów;

5)     konsultacji;

6)     imprez okolicznościowych (środowiskowych, kiermaszy, wycieczek);

7)     zajęć otwartych.

44. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując w szczególności:

1)     zebrania rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 2 razy  w roku;

2)     zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu              z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;

3)     dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;

4)     zajęcia pokazowe;

5)     spotkania indywidualne z rodzicami;

6)     wystawy prac dziecięcych;

7)     uroczystości, imprezy i wycieczki.

45. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka.

46. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1)     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczo- kształcącego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)     pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

3)     szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania;

4)     poszanowania jego godności osobistej, własności;

5)     bezpieczeństwa;

6)     opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)     indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;

9)     akceptacji jego osoby;

10) nienaruszalności cielesnej;

11) podejmowania decyzji i możliwości wyboru;

12) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;

13) swobody wyrażania myśli i przekonań;

14) zdrowego żywienia;

15) wypoczynku.

47. Dziecku w oddziale przedszkolnym nie wolno:

1)     stwarzać niebezpiecznych sytuacji;

2)     krzywdzić innych i siebie;

3)     przeszkadzać innym w pracy i zabawie.

48. Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma obowiązek:

1)     przestrzegać ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom;

2)     postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

3)     używać form grzecznościowych wobec dorosłych oraz koleżanek i kolegów;

4)     dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów;

5)     starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;

6)     szanować wspólną własność;

7)     szanować pracę koleżanek i kolegów oraz dorosłych;

8)     przestrzegać zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa;

9)     wywiązywać się z przydzielonych zadań.

49. W punkcie przedszkolnym zatrudnia się pracownika niepedagogicznego w charakterze pomocy nauczyciela  na  podstawie  Kodeksu  Pracy. Szczegółowy  zakres  obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień  stanowi  oddzielany dokument.

50. Rodzice mają prawo w szczególności do:

1)     uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

2)     otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

3)     udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych;

4)     wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

5)     udziału w zajęciach otwartych organizowanych w oddziale przedszkolnym.

51. Do obowiązków rodziców należy w szczególności:

1)     współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego;

2)     przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

3)     odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego;

4)     zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

5)     znać i przestrzegać postanowień statutowych;

6)     przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci zdrowe;

7)     zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

8)     uczestniczyć w zebraniach organizowanych w oddziale przedszkolnym;

9)     bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania             i telefonu kontaktowego;

10) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie.

52. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole w terminie od 1 marca do 31 marca każdego roku;

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)     informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego:

4)     za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień                   o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

5)     przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

53. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji            w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

54. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w oddziale przedszkolnym.

55. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w następujących przypadkach:

1)     nieobecności dziecka w oddziale przedszkolnym przez miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu;

2)     gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci                   i z tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki osoby dorosłej;

3)     rażącego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu.

56. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci w sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor zobowiązany jest wcześniej podjąć następujące działania:

1)     wdrożyć program naprawczy mający na celu pomoc dziecku;

2)     zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy w celu korekcji zachowań dziecka;

3)     zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.

57. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2 nie przynoszą oczekiwanych efektów, dyrektor skreśla dziecko z listy dzieci oddziału przedszkolnego.

58. Skreślenie dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

§ 23

 
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 i art. 123 ust. 1 pkt 2, oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 1.     Dla uczniów uzdolnionych lub uwzględniając ich potrzeby rozwojowe szkoła organizuje  pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 3.     Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 4.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom: nauczyciele, pedagog, logopeda, terapeuci oraz specjaliści zatrudnieni w szkole.
 5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

1)     ucznia,

2)     rodziców bądź prawnych opiekunów ucznia,

3)     nauczyciela, wychowawcy bądź specjalisty pracującego z uczniem,

4)     Poradni psychologiczno-pedagogicznej,

5)     Dyrektora.

 1.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie:

1)     zajęć rozwijających uzdolnienia,

2)     zajęć specjalistycznych korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym (rewalidacyjne, nauczanie indywidualne),

3)     porad i konsultacji,

4)     bieżącej pracy z uczniem,

5)     warsztatów.

 1.     Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi  należy do wychowawcy klasy, który współpracuje z rodzicami ucznia oraz nauczycielami  specjalistami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zależności od potrzeb.
 2.     W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, który zakłada   i prowadzi IPET zawierający formy oraz okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniający wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem zawarte w dokumentacji szkolnej.
 3.     Dyrektor informuje rodziców ucznia pisemnie o ustalonych dla ucznia formach, sposobach, okresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 

 

§ 24

 

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

 

1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.

2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.

3. Rodzice są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),

5) rodzice dziecka realizującego  obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,

6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu.

7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły,

8) rodzic ma prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o postępach w nauce i zachowaniu, poprzez:

a.      kontakt indywidualny z nauczycielem uczącym lub wychowawcą podczas dni otwartych i zebrań,

b.        posiadanie indywidualnego loginu rodzica do dziennika elektronicznego umożliwiającego w każdej chwili wgląd do ocen i informacji o uczniu.

c.         możliwość kontaktu elektronicznego przez librusa z wychowawcą lub nauczycielem uczącym.

9)  rodzic  może zwolnić ucznia z zajęć lekcyjnych:

a. na pisemną lub osobistą prośbę,

b.w przypadku złego samopoczucia dziecka, choroby, po uprzednim powiadomieniu przez wychowawcę rodzic odbiera ucznia osobiście  lub osoba pisemnie przez niego upoważnioną.

10) w przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do

zwolnienia ucznia jest  dyrektor lub społeczny  zastępca  dyrektora

11) dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

a.    kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,

b.   porad pedagoga szkolnego,

c.    dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,

d.   występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,

e.    zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).

12)  do obowiązków rodziców należy:

a. wspieranie procesu nauczania i wychowania,

b. systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,

4. współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.

1)        Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

2)   Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.

 

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 25

1.      W Szkole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

2.      Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy

§ 26

1.      Nauczyciel obowiązany jest:

1)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2)     wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)     dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)     kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)     dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6)     podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową;

7)     w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

 

 

2.        Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1)     rzetelne przygotowywanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;

2)     przedstawianie Dyrektorowi programu nauczania do prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;

3)     sporządzania rozkładu materiału do realizowanego programu nauczania;

4)     przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;

5)     dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;

6)     dbanie o poprawność językową uczniów;

7)     zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

8)     egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;

9)     kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach;

10) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;

11) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;

12) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;

13) Praca w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły.

14) Odnotowywanie w dzienniku elektronicznym informacji dotyczących obecności uczniów, a także ich postępów w nauce. Wpisy dotyczące obecności dokonywane są przez nauczyciela prowadzącego lekcję lub zastępstwo bezpośrednio po rozpoczęciu zajęć

15) prowadzenie zajęć opiekuńczych między innymi wycieczki,

16) sprawowanie opieki podczas imprez okolicznościowych, festynów i uroczystości szkolne

17) w tym miedzy innymi:

a. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów

b. sprawowanie opieki podczas dojazdu oraz w trakcie trwania zajęć na basenie

c. prowadzenie kół zainteresowań,

d. prowadzenie zajęć wyrównawczych

18) Zadaniem zespołów nauczycielskich jest wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym oddziale przez jeden rok szkolny. Więcej niż jeden podręcznik można wybrać ze względu na poziom nauczania języka obcego, podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych i uczniów objętych kształceniem w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

3.      Zadania nauczyciela w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 5 ust. 11.

4.      Nauczyciel odpowiada za:

1)     poprawność realizacji przyjętego programu nauczania;

2)     jakość i wyniki pracy uczniów z prowadzonych zajęć edukacyjnych;

3)     bezpieczeństwo powierzone jego opiece uczniów;

 

5.        Nauczyciel ma prawo do:

1)     swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, w realizacji programu nauczania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych;

2)     pierwszeństwa uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie;

 

§ 27

1.      Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:

1)     z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub

2)     w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub

3)     na wniosek rodziców danego oddziału.

4.      Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

5.      Do zakresu zadań wychowawcy należy:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)     realizowanie zadań związanych z ocenianiem zachowania ucznia;

4)     właściwe prowadzenie dziennika lekcyjnego i innej dokumentacji dotyczącej powierzonego oddziału;

5)     Opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej zgodnego ze szkolnym programem wychowawczo - profilaktycznym i wdrażanie go po uzgodnieniu              z rodzicami uczniów,

6)     Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie ich działalności wychowawczej w celu  wdrożenia jednolitego oddziaływania wychowawczego,

7)     Organizowanie opieki nad uczniami mającymi trudności w nauce lub funkcjonowaniu w grupie,

8)     Współpraca z rodzicami uczniów, systematycznie informowanie o wynikach, problemach w zakresie wychowania i kształcenia oraz włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,

9)     Podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu klasowego,

10) Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla uczniów zgodnie  z  §23,

11) Organizowanie uczestnictwa klasy w życiu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem samorządności uczniów.

6.      Do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:

1)     Poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania określonych w statucie szkoły, w tym szczególnie o zasadach oceniania zachowania,

2)     Ustalenie oceny zachowania zgodnie z zasadami przyjętymi w statucie,

3)     Poinformowanie uczniów i rodziców w ustalonym terminie, o przewidywanych ocenach z przedmiotów i zachowania,

4)     Rozpoznawanie potrzeb i trudności  uczniów i podejmowanie działań  w celu ich zaspakajania,

5)     Zapoznanie uczniów ze statutem, nauczanie o prawach i obowiązkach człowieka,

6)     Prowadzenie zebrań z rodzicami uczniów, przekazywanie im wszelkich istotnych informacji na temat uczniów,

7)     Podejmowanie działań w celu zachowania ochrony danych osobowych ucznia i jego rodziny.

 

7.      Zadania wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa § 5 ust. 12.

§  28

2.        Do  prac  administracyjnych  i gospodarczych  szkoła  zatrudnia  pracowników niepedagogicznych .

3.        Pracownicy  niepedagogiczni  zatrudnieni    zgodnie  z przepisami  kodeksu pracy

 

§ 29

 

1. Szkoła zapewnia warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę poprzez:

1)     wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów;

2)     używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;

3)     zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;

4)     opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeństwa;

5)     opracowanie „Regulaminu organizacji wycieczek i turystyki w Szkole”;

6)     opracowanie regulaminu korzystania z basenu oraz organizacji dowozu uczniów;

7)     organizację dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

8)     opracowanie regulaminu postępowania w sytuacjach kryzysowych;

9)     W szkole obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły.Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.

10) Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.

2. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom nauczyciele i wychowawcy realizują w niżej określonych sposobach i formach:

1)     punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych;

2)     rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;

3)     w klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęcia pozostaje z uczniami także podczas przerwy międzylekcyjnej;

4)     nie pozostawianie uczniów bez opieki podczas prowadzonych przez siebie zajęć;

5)     kontrolowanie obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności uczniów na zajęciach;

6)     ) O usterkach zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów nauczyciel bezzwłocznie informuje dyrektora szkoły.

7)     Na terenie szkoły uczniowie mają obowiązek chodzenia w obuwiu zastępczym, sportowym .

8)     Wychowawcy klas I-III i nauczyciele kończący w danym dniu zajęcia, sprowadzają uczniów do szatni po ostatniej godzinie lekcyjnej i sprawdzają czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie z oświadczeniami rodziców.

9)     Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) lub pod ich bezpośrednią opieką. Decyzję podejmuje wychowawca lub dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy usprawiedliwioną nieobecność.

10) W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje inny wyznaczony nauczyciel.

11) Nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie.

12) Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.

a.    Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

b.     Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez dyrektora szkoły na 3 dni przed planowana imprezą.

c.      Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).

d.   Zasady udzielania uczniom pierwszej pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.

3. W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę inni pracownicy są obowiązani do:

1)     zwracania uwagi uczniom na niewłaściwe ich zdaniem zachowanie;

2)     nie wpuszczania uczniów do kuchni, kotłowni oraz innych pomieszczeń, w których uczniowie mogliby być narażeni na niebezpieczeństwo;

3)     Pracownik ma obowiązek wspomagania nauczycieli w wykonywaniu ich zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów.

4. O każdym zaistniałym wypadku nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zawiadamiają Dyrektora.

§ 30

1.      Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określony odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6.

2.      Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.      Szkoła w zakresie doradztwa  edukacyjno-zawodowego współdziała z:

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

poradniami specjalistycznymi;

pracodawcami;

szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.

4.      Organizacja zadań Szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów.

5.      Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział  przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze Szkołą.

6.      Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel. Na rok szkolny 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

7.      Do zadań nauczyciela realizującego zadania doradcy zawodowego należy:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenia, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla uczniów klas VII i VIII;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8.      Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:

1)   na godzinach z wychowawcą;

2)   w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;

3)   podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;

4)   podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.

9.      Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:

1) w dniach otwartych szkół zawodowych;

2) w  targach edukacyjnych;

3) w innych formach promujących kształcenie zawodowe i naukę zawodu.

10. Ponadto Szkoła:

1)        upowszechnia informator o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;

2)        gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;

3)   tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.

 

§ 31

1.      W Szkole tworzone są zespoły nauczycieli do realizacji zadań Szkoły określonych            w statucie. W Szkole funkcjonują:

1)   Zespół Wychowawców oddziałów klas 0 – VIII;

2)   Zespoły przedmiotowe

3)   Zespół ds. promocji szkoły.

4)   Zespół ds. spraw ewaluacji wewnętrznej

5)   Zespół ds. funduszu świadczeń  socjalnych

2.      Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły.

4.      Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział 6

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 32

1.     Ocenianiu podlegają:

1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)    zachowanie ucznia.

3.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)    wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)    wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole Podstawowej programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w § 39.

5.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)     dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6.     Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 Prawa oświatowego;

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

7.     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, z zastrzeżeniem ust. 9;

2)     sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

8.     Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)     warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.      Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 1, nauczyciel jest obowiązany dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 prawa oświatowego

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 prawa oświatowego;

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

§ 33

1.      Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.      Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.      Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

5.      W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.      W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 34

1.     Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1)     bieżące;

2)     klasyfikacyjne: śródroczne i roczne oraz końcowe.

2.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

3.      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może uzasadnić ocenę w formie pisemnej recenzji.

4.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, o których mowa w § 32 są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

5.      Uczeń otrzymuje do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne podczas omawiania wyników tych prac.

6.      Rodzice mogą otrzymać do wglądu prace, o których mowa w ust. 3 w szkole podczas zebrań, a także w umówionym terminie z nauczycielem lub wychowawcą. Dopuszcza się możliwość sfotografowania lub skserowania pracy pisemnej ucznia.

7.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności w wyniku wniesionych zastrzeżeń jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom na terenie Szkoły w obecności pracownika Szkoły. Na udostępnionej dokumentacji wpisuje się datę i adnotację o zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją.

 

§ 35

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

      1) I okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia września i trwa do ostatniego dnia przed rozpoczęciem ferii zimowych, nie później jednak niż do 31 stycznia.

      2) II okres rozpoczyna się pierwszego powszedniego dnia lutego, a jeżeli dzień ten wypada w ferie to w pierwszy powszedni dzień po feriach zimowych.

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem I okresu.

4. Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole.

§ 36

1.      Nauczyciele danych zajęć edukacyjnych nie później niż na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informują uczniów ustnie o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

2.      Wychowawca nie później niż na tydzień przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej informuje ustnie uczniów o ustalonych przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania.

3.      O przewidywanej rocznej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń jest informowany ustnie a jego rodzice są informowani ustnie lub pisemnie na 2 tygodnie przed terminem zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.

4.      Wychowawca sporządza wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania i przekazuje za pośrednictwem ucznia jego rodzicom. Rodzice są obowiązani podpisać ten wykaz i zwrócić poprzez dziecko na drugi dzień wychowawcy.

5.      Wykaz, o którym mowa w ust. 4 może być przekazany także poprzez wpis do dzienniczka ucznia lub w formie elektronicznej, jeżeli rodzic wskazał adres poczty elektronicznej, lub poprzez dziennik elektroniczny.

6.      Informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania mogą być także przekazane w trakcie zebrania rodziców danego oddziału lub indywidualnych spotkań z wychowawcą.  

 

§ 37

1.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

2.     Na tydzień przed terminem śródrocznej lub rocznej klasyfikacji:

1)     nauczyciele ustalają uczniom  przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z danych zajęć edukacyjnych.

2)     wychowawca ustala śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

3.     Przewidywane śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele i wychowawca wpisują do dziennika lekcyjnego w kolumnę przewidzianą dla tych ocen.

4.     Oceny, o których mowa w ust. 3, wpisuje się cyfrowo w skali wymienionej w § 38 ust. 1.

5.     Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 – 3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 43 i § 44.

 

§ 38

1.       Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, oceny końcowe z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustala się w stopniach według następującej skali:

1)       stopień celujący – 6 (cel);

2)       stopień bardzo dobry – 5 (bd);

3)       stopień dobry – 4 (db);

4)       stopień dostateczny – 3 (dst);

5)       stopień dopuszczający – 2 (dop);

6)       stopień niedostateczny – 1 (nd).

2.       Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” łącznie ze stopniem, z wyłączeniem stopnia celującego i niedostatecznego.

3.       Ocenami pozytywnymi są oceny wymienione w ust. 1 pkt 1 – 5.

4.       Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne w dzienniku lekcyjnym i w arkuszach ocen  wpisuje się w pełnym brzmieniu.

5.       Oceny, o których mowa w ust. 1 ustalają nauczyciele danych zajęć edukacyjnych.

6.       Śródroczną i roczną  ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych  ustala się w oparciu o oceny bieżące, za wiedzę i umiejętności.

7.       W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie następujących znaków oceniających:

-           „np” – nieprzygotowany

-          „bz” – brak zadania

-          „nb” – nieobecny

 

§ 39

1.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)     wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)     postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)     dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)     dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)     dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)     godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)     okazywanie szacunku innym osobom.

2.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

            1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

            2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 

3.      W klasach IV – VIII śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1)     wzorowe – wz;

2)     bardzo dobre – bdb;

3)     dobre – db;

4)     poprawne – pop;

5)     nieodpowiednie – ndp;

6)     naganne – nag.

4.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

5.     Wszelkie uwagi dotyczące zachowania ucznia wychowawca i nauczyciele zapisują w zeszycie obserwacji uczniów danego oddziału, a wychowawca także w dzienniku lekcyjnym.

6.       Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 44.  

7.     Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)     zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2)     systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;

3)     zawsze dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;

4)     jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów
w klasie i w szkole;

5)     aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły wzbogacając jej tradycje;

6)     dba o honor szkoły;

7)     jest koleżeński, chętny do pomocy kolegom w nauce, uczciwy, solidny, słowny, inicjuje przedsięwzięcia;

8)     chętnie i aktywnie bierze udział w konkursach, zawodach oraz organizowaniu uroczystości szkolnych;

9)     posiada wysoką kulturę bycia w każdej sytuacji na terenie szkoły i poza nią;

10) nie używa wulgarnego słownictwa w żadnej sytuacji;

11) szanuje mienie własne, cudze i społeczne oraz respektuje wymagania Statutu szkoły;

12) nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień;

13) systematycznie i terminowo odrabia zadania domowe;

14) pracuje systematycznie i osiąga rezultaty na miarę swoich możliwości;

15) respektuje polecenia i ustalenia władz szkolnych, nauczycieli, Samorządu Szkolnego i Klasowego.

8.     Ocenę bardzo dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)     zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2)     systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;

3)     dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;

4)     aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

5)     dba o honor i tradycje szkoły;

6)     jest koleżeński, chętny do pomocy kolegom w nauce, uczciwy, solidny, słowny;

7)     jest prawdomówny, nie oszukuje nauczycieli, kolegów;

8)     posiada wysoką kulturę osobistą i kulturę słowa;

9)     pracuje systematycznie na miarę swoich możliwości;

10) stara się nie spóźniać i systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, a nieobecności ma usprawiedliwione;

11) szanuje mienie własne, cudze i społeczne;

12) dba o porządek w otoczeniu;

13) systematycznie i terminowo odrabia zadania domowe;

14) respektuje polecenia i ustalenia władz szkolnych, nauczycieli, Samorządu Szkolnego i Klasowego.

9.     Ocenę dobrą zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)     zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia;

2)     systematycznie uczęszcza do szkoły, ma nie więcej niż 5 spóźnień na zajęcia szkolne, a wszelkie ewentualne nieobecności i spóźnienia usprawiedliwia;

3)     dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów, o higienę i swój wygląd, ubiera się stosownie do okoliczności, nie ulega żadnym nałogom;

4)     bierze udział w życiu klasy, a na prośbę kolegów lub nauczyciela włącza się w organizowanie uroczystości szkolnych;

5)     jest koleżeński, solidny, obowiązkowy i uczciwy;

6)     posiada kulturę osobistą i kulturę słowa;

7)     jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także kolegom, zwrócenie mu uwagi przynosi pozytywny skutek;

8)     pracuje systematycznie na miarę swoich możliwości;

9)     zwykle jest przygotowany do zajęć – sporadycznie zdarza mu się nie obrobić zadania domowego;

10) nie uczestniczy w kłótniach i bójkach;

11) zdarzają mu się sporadyczne spóźnienia lub godziny nieusprawiedliwione;

12) szanuje mienie własne, cudze i społeczne;

13) stara się respektować polecenia i ustalenia władz szkolnych, nauczycieli, Samorządu Szkolnego i Klasowego.

 

10. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)     stara się spełniać wymagania szkolne i być systematycznym w nauce;

2)     zazwyczaj stosuje zwroty grzecznościowe;

3)     z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych i kolegów;

4)     pracuje w miarę systematycznie i uzyskuje z większości przedmiotów oceny pozytywne, ale nie pracuje na miarę swoich możliwości;

5)     na ogół stara się wypełniać obowiązki zlecone przez nauczyciela, lecz nie wykazuje  własnej inicjatywy;

6)     kultura zachowania i słowa nie budzi większych zastrzeżeń;

7)     zdarzają mu się spóźnienia oraz godziny nieusprawiedliwione (ilość pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych ustala wychowawca klasy);

8)     nie zawsze dba o własne zdrowie i higienę oraz o bezpieczeństwo swoje i innych;

9)     wykazuje chęć współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły, pozytywnie reaguje na uwagi kierowane pod jego adresem;

10) szanuje symbole narodowe i religijne;

11) nie upowszechnia poglądów sprzecznych z powszechnie przyjętym systemem wartości;

12) często zdarza się, że nie ma stroju obowiązującego w szkole;

13) zdarza się, że nie odrabia zadań domowych;

14) posiada niewiele negatywnych uwag w klasowym zeszycie zachowania.

11. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)     nie spełnia wymagań szkolnych i jest niesystematyczny w nauce;

2)     rzadko przestrzega zasad dobrego wychowania i rzadko używa zwrotów grzecznościowych;

3)     opuszcza zajęcia i spóźnia się na nie, a o usprawiedliwieniach zapomina;

4)     przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych;

5)     często spóźnia się i niesystematycznie uczęszcza na zajęcia, ma godziny nieusprawiedliwione;

6)     jego stosunek do obowiązków szkolnych jest nieodpowiedni (zapomina odrabiać zadania domowe, często nie nosi pomocy i przyborów szkolnych);

7)     kultura zachowania i słowa budzi zastrzeżenia (częste uwagi negatywne, wulgarne słownictwo);

8)     nie szanuje mienia cudzego i społecznego;

9)     nie zawsze dba o własne zdrowie i higienę oraz o bezpieczeństwo swoje i innych;

10) nie robi nic pozytywnego na rzecz klasy i szkoły;

11) systematycznie nie nosi stroju obowiązującego w szkole;

12) ulega nałogom.

12. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który :

1)     zachowanie naganne uzyskuje uczeń, który nie spełnia kryteriów określonych dla oceny nieodpowiedniej;

2)     agresywnie zachowuje się w stosunku do innych osób;

3)     dokonał lub dokonuje aktów wandalizmu, kradzieży, wymuszenia;

4)     samowolnie opuszcza zajęcia lekcyjne i wagaruje, nie usprawiedliwia opuszczonych godzin lekcyjnych.

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 40

1.     W klasach I–III:

1)     oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w stopniach, o których mowa w § 38 ust. 1 bez używania znaków „+” i „-”;

2)     śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2.     Oceny bieżące powinny być ustalane systematycznie oraz w różnych formach.

3.     Oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 sporządza wychowawca.

4.     Ocenę opisową roczną z zajęć edukacyjnych i roczną ocenę opisową zachowania wychowawca sporządza komputerowo.

§ 41

1.        Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną z religii i etyki ustala się w skali określonej w § 38 ust. 1.

§ 42

1.      Uczeń jest oceniany z wiedzy i umiejętności w formie odpowiedzi ustnych, prac pisemnych oraz zadań praktycznych

2.      Sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są:

1)     odpowiedź ustna;

2)     recytacja;

3)     zadanie klasowe;

4)     pisemny sprawdzian wiadomości;

5)     test pisemny;

6)     praca domowa;

7)     kartkówka;

8)     ćwiczenia;

9)     referat;

10)zadania praktyczne.

3.      Zadania klasowe, pisemne sprawdziany wiadomości i testy pisemne są przechowywane w Szkole przez dany rok szkolny.

4.      Dopuszcza się możliwość ustalenia innych sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ustalonych przez nauczyciela i wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

5.      Termin zadania klasowego, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu podaje się uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem, zaznaczając ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

6.      Zadań klasowych, pisemnego sprawdzianu wiadomości lub pisemnego testu w tygodniu nie może być więcej niż 3 i co najwyżej 1 w danym dniu. Zadanie klasowe powinno się przeprowadzać po lekcjach powtórzeniowych i wskazaniu typu zadań. W przypadku, gdy zadanie klasowe, pisemny sprawdzian wiadomości lub pisemny test nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela może zostać zrealizowany na pierwszych kolejnych zajęciach, pod warunkiem, że w danym dniu nie ma zaplanowanego innego sprawdzianu lub zadania klasowego.

7.      Ocena prac pisemnych, o których mowa  w ust. 5 i 6 musi nastąpić w ciągu 14 dni od ich napisania. Nauczyciel nie może przeprowadzić pracy pisemnej w przypadku, gdy poprzednia praca pisemna nie została poprawiona i oceniona. Termin zwrotu prac pisemnych może być przedłużony w sytuacji dłuższej nieobecności nauczyciela lub nieodbycia lekcji z powodów niezależnych od nauczyciela.

8.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 43

1.      Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych jeśli spełnił następujące warunki:

1)     uzyskał co najmniej po 50% ocen ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, kartkówek, równych lub wyższych ocenie o jaką się ubiega;

2)     nieobecności ucznia na lekcjach zostały usprawiedliwione;

3)     zaistniały szczególne przypadki losowe (np. wypadek, przewlekła choroba).

2.      Uczeń lub jego rodzice składają do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych pisemny wniosek o otrzymanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, ze wskazaniem oceny o którą się ubiega, najpóźniej 5 dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej.

3.      Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w ciągu jednego dnia od złożenia wniosku przez ucznia lub jego rodziców sprawdza, czy uczeń spełnia warunki określone w ust. 1 i jeśli:

1)     uczeń nie spełnia warunków określonych w ust. 1, nauczyciel pisemnie informuje wnioskodawcę, że nie ma podstaw do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i przechowuje dokumentację do końca roku szkolnego;

2)     uczeń spełnia warunki to:

a)   nauczyciel przypomina uczniowi wymagania na ocenę, o jaką się ubiega;

b)   przygotowuje zestaw zadań na sprawdzian wiedzy i umiejętności zgodny z wymaganiami na daną ocenę;

c)    informuje rodziców ucznia o terminie sprawdzianu o którym mowa w lit. b;

d)   przeprowadza sprawdzian w formie ustnej lub pisemnej (sprawdzian ma formę zadań praktycznych z zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne);

e)   w sprawdzianie może uczestniczyć, jako obserwator, inny nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, wychowawca klasy, dyrektor;

f)     nauczyciel danych zajęć edukacyjnych informuje pisemnie ucznia i jego rodziców o wyniku sprawdzianu i podjętej decyzji co do oceny przewidywanej.

4.      Uczeń, który z ważnych udokumentowanych przyczyn (np. choroba, wypadek) nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d, może przystąpić do niego w innym terminie, wyznaczonym przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

5.      Ustalona  w wyniku sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d, roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem § 37 i § 38.

6.      Dokumentację związaną z powyższym sprawdzianem nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.

 

§ 44

1.      Uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania jeśli spełnił następujące warunki:

1)     występuje rozbieżność między przewidywanymi ocenami zachowania (opinia nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia);

2)     oceny bieżące zachowania są przynajmniej w połowie na poziomie oceny, o jaką ubiega się uczeń;

3)     uczeń zapoznał wychowawcę z działalnością pozaszkolną, którą potrafi udokumentować.

2.   Uczeń lub jego rodzice składają do wychowawcy pisemny wniosek o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania ze wskazaniem oceny, o którą się ubiega, najpóźniej do 5 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.

3.      Wychowawca klasy sprawdza, czy uczeń spełnia warunki określone w ust. 1 i jeżeli:

1)     uczeń nie spełnia warunków określonych w ust. 1, przewidywana ocena zachowania zostaje zachowana, a wnioskodawca poinformowany o tym na piśmie;

2)     uczeń spełnia warunki określone w ust. 1, wychowawca dokonuje ponownej analizy opinii oraz przedstawionych przez ucznia informacji i ustala roczną ocenę zachowania;

3)     informuje ucznia i jego rodziców o ustaleniu rocznej oceny zachowania.

4.      Roczna ocena zachowania ustalona  w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, jest ostateczna z zastrzeżeniem § 37.

5.      Nauczyciel przechowuje dokumentację związaną z ustaleniem na nowo przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania do końca roku szkolnego.

 

§ 45

1.      Egzamin klasyfikacyjny ucznia:

1)     nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,;

2)     nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności,;

3)     realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

4)     realizującego indywidualny tok nauki;

5)     przechodzącego ze szkoły innego typu;

6)     przechodzącego ze szkoły niepublicznej nie posiadającej uprawnień szkoły publicznej,

przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

2.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

4.      Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 37 i § 38.

5.      Tematy zadań i ćwiczeń do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

6.      Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzamin klasyfikacyjnego ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego oraz odpowiedniego dokumentowania jego przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 46

1.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

3.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

4.      Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 47.

5.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6.      Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w Szkole promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

7.      Zestawy zadań i ćwiczeń do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, a zatwierdza Dyrektor.

8.      Tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania przebiegu określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 47

1.      Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2.      Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.      Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

5.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6.      Przepisy ust. 1 – 5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

7.     Tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w ust. 3 pkt 2, skład komisji, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 48

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 38 ust. 3, z zastrzeżeniem § 43.

2.      Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 49

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3.      Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

§ 50

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:

1)     w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 38 ust. 3  oraz

2)     przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

2.      O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe.

3.      Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

 

§ 51

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

3.      Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

Rozdział 10

 

Postanowienia końcowe

 

§ 52

Ceremoniał szkolny

 

1. Szkoła posiada opracowany ceremoniał szkolny.

2. Ceremoniał szkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe i indywidualne zachowanie się uczniów, nauczycieli i rodziców uczestniczących w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach szkolnych.

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione są one od charakteru uroczystości, głównego organizatora oraz specyfiki miejsca.

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora scenariuszem.

5. Ceremoniał szkolny jest istotnym elementem obrzędowości szkolnej, nawiązującej do wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.

6. Szkoła posiada własny sztandar.

7. Sztandar znajduje się w zamykanej gablocie w holu szkolnym i udostępniany jest na uroczystości szkolne:

            1) rozpoczęcie roku szkolnego,

2) ślubowanie klas pierwszych,

3) uroczystości patriotyczne,

4) zakończenie roku szkolnego.

8.  Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej izby lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, bibliotece szkolnej, na dolnym korytarzu.

9.   Poczet sztandarowy wybierany jest spośród uczniów klaski - VIII na każdy rok szkolny.

10. Poczet sztandarowy składa się z pocztu głównego i zastępczego po trzy osoby w każdym.

11. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym jest zaszczytem, dlatego w jego skład wchodzą uczniowie o wzorowej postawie.

12. Kandydatów do pocztu sztandarowego przedstawiają wychowawcy klas dyrektorowi szkoły na początku czerwca danego roku szkolnego.

13. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego klas ósmych następuje uroczyste przekazanie pocztu sztandarowego następcom.

14. Uczestnicząc w poczcie sztandarowym, uczniowie powinni być ubrani odświętnie: uczeń – biała koszula, ciemne spodnie, uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice.

15. Insygnia pocztu sztandarowego:

1) biało-czerwone szarfy, obszyte białymi frędzlami na początku i na końcu ich najkrótszych brzegów,

2)  białe rękawiczki.

16. Hymn państwowy wykonywany jest na uroczystościach, na których występuje poczet sztandarowy.

17. Uroczystości prowadzi dyrektor szkoły.

18. Prowadzenie uroczystości można powierzyć nauczycielom.

 

 

§ 53

 

1. Schemat uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego:

   1) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na akademię,

   2) wprowadzenie pocztu sztandarowego i odśpiewanie hymnu:

     3) na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wchodzi do sali,

4) po zatrzymaniu pocztu sztandarowego w ustalonym miejscu prowadzący daje komendę: „Do hymnu”, po czym następuje odśpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej,

5) po odśpiewaniu hymnu prowadzący wydaje komendę: Po hymnie” i „Proszę usiąść”;

6) przemówienie dyrektora szkoły,

7) przemówienie zaproszonych gości,

8)  odśpiewanie hymni szkoły 

9) wyprowadzenie pocztu sztandarowego: na komendę prowadzącego „Proszę o powstanie” uczestnicy powstają z miejsc i na słowa: „Baczność – sztandar Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie wyprowadzić” przyjmują postawę zasadniczą, poczet sztandarowy wychodzi z sali, po czym następuje komenda: „Spocznij” i „Proszę usiąść”,

10) część artystyczna,

11) pożegnanie, zakończenie uroczystości,

12) po wyjściu gości wychodzą uczniowie pod opieką nauczycieli.

 

§ 54

 

1.      Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej.

2.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

4.      Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

5.      Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej Szkoły.

6.      Wnioski o zmianę Statutu  mogą  składać  Rada  Rodziców  i  Rada  Pedagogiczna.

7.      Statut  wchodzi  w  życie  z  dniem  uchwalenia.

        

AKTUALNOSCI                                        KALENDARZ                                          GALERIIA                                            KONTAKT