-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI

      

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W SUCHORABIE      INFORMACJA     O     ZESPOLE     SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM     W     SUCHORABI
E


      Siedziba szkoły znajduje się w miejscowości Suchoraba numer 79 w gminie Niepołomice.
    W skład zespołu wchodzi Przedszkole Samorządowe i Szkoła Podstawowa ośmioklasowa. Przy wejściu głównym do szkoły zlokalizowany jest sekretariat gdzie można uzyskać informacje dotyczące wszystkich spraw szkoły.
    W szkole na parterze są sanitariaty, szatnia, kuchnia, biblioteka, sala komputerowa, kotłownia, salka gimnastyczna.
    Na parterze można poruszać się na wózku, nie ma schodów blokujących dostęp do wymienionych pomieszczeń.
    Na piętrze są sale lekcyjne i pokój nauczycielski.
    Na drugim piętrze swoją siedzibę ma przedszkole dzieci młodszych.
    Przy budynku szkoły jest boisko sportowe i dwa place zabaw dla dzieci.
    Informacje na temat pracy szkoły możesz uzyskać na naszej stronie internetowej, której adres podajemy poniżej:
www.spsuchoraba.niepolomice.pl
    Życzymy wszystkim miłego pobytu w naszej szkole.    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Suchorabie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie.
•    Data publikacji strony internetowej: 09.10.2014 rok
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.01.2021 rok

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
•    strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
•    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
•    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia
•    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-11.
•    Deklarację poddana zostanie przeglądowi i bieżącej aktualizacji.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
•    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Prochwicz.
•    E-mail: suchoraba@poczta.onet.pl
•    Telefon: 508 191 038

Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
•    Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Suchorabie
•    Adres: Suchoraba 79
32-005 Niepołomice
•    E-mail: suchoraba@poczta.onet.pl
•    Telefon: 12 284 59 84
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła:
Wejście główne do budynku szkoły usytuowane jest  od  strony północnej. Jest zadaszone i jednopoziomowe. Z drugiej strony szkoły od strony ogrodu jest wyjście ewakuacyjne. Wejście główne dogodne dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. W budynku dwukondygnacyjnym nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Od strony północnej jest wjazd na teren szkoły, na którym można parkować samochody, a także możliwe jest zatrzymanie samochodu przez osoby przywożące uczniów do szkoły.
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przedszkole:
Wejście główne do budynku przedszkola usytuowane jest od  strony zachodniej budynku. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Przedszkole nie posiada wyjścia ewakuacyjnego.
Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Od strony zachodniej budynku jest wjazd na teren przedszkola, na którym można parkować samochody, a także możliwe jest zatrzymanie samochodu przez osoby przywożące uczniów do szkoły.
W pomieszczeniu przedszkola korytarz,  schody i  balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.
Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. Na terenie przedszkola nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT