-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI      

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Suchorabie

 

Wstęp

 

Zmieniająca się rzeczywistość i tempo tych zmian wymusza na współczesnej edukacji przygotowanie młodego pokolenia do własnego rozwoju zawodowego. Praca zawodowa stanowi jedną z podstawowych form aktywności ludzkiej, dlatego od młodzieży wymaga się dokonywania wyborów zawodowych.  Niestety najbliższa rodzina czy rówieśnicy nie są już
w stanie pełnić roli doradczej. Dlatego tak ważna jest edukacja  i poradnictwo zawodowe.
Zasadnym wydaje się również stworzenie realnych możliwości, by w ramach działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, wspierać uczniów w pokonywaniu trudności wyboru, dostarczać im  niezbędnych informacji, kształtować przydatne umiejętności i cechy zachowania. Dzięki temu systemowi szkoła będzie wspierała uczniów w odnalezieniu swojego miejsca na drodze kariery zawodowej – poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prezentowania postawy otwartości, umiejętności dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, poznania  zasad rządzących rynkiem pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. 

 

Pojęcia związane z doradztwem zawodowym

 

Doradca zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Doradca zawodowy uwzględniając  możliwości psychofizyczne i sytuację życiową młodzieży oraz potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracuje również
z rodzicami  i nauczycielami w zakresie orientacji zawodowej uczniów. Rola doradcy zawodowego polega także na diagnozowaniu rynku pracy i informowaniu uczniów
o aktualnych potrzebach tego rynku.

 

Doradztwo zawodowe  polega na świadczeniu pomocy w dokonywaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, analizowaniu możliwości i predyspozycji konkretnych osób i udzielenie im informacji zawodowych, wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

 

Poradnictwo zawodowe  to długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące młodzieży w trakcie ich  rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym  w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

 

Preorientacja, orientacja zawodowa  to działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji - mające na celu przygotowanie dzieci  i młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły

 

Wewnątrzszkolny system doradztwa to ogół zaplanowanych działań, podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia. System określa: role i zadania doradcy w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, formy i metody pracy.


 

Podstawy prawne doradztwa zawodowego

 

1.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 98 ust. 1 pkt 16  (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

2.     Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję Europejską w 2000 r. jako jedno z 6 głównych założeń wymienia zalecenie dotyczące profesjonalnej pomocy doradczej dla uczniów w zakresie planowania kariery zawodowej. Zdecydowana większość państw Unii Europejskiej już od dawna stosuje to zalecenie w praktyce.

3.     Rezolucja Rady Unii Europejskiej z 18 maja 2004 – 9286/04 jest to najważniejszy do tej pory dokument wydany przez Unię Europejską dotyczący poradnictwa zawodowego. „Wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery na każdym etapie swojego życia”.

4.     Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010 przyjęta przez Radę Ministrów 8 lipca 2003 r. jako jeden z priorytetów uznaje tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwoju zasobów doradczych.

5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591).

 

Cele ogólne

 

1)    Zdiagnozowanie predyspozycji, potrzeb i możliwości uczniów w zakresie dalszego kształcenia.

2)    Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

3)    Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje.

4)    Kształtowanie pozytywnych postaw wobec dalszej edukacji i zdobywania kwalifikacji zawodowych.

5)    Wzbogacanie doświadczenie w poznawaniu różnych zawodów i sposobów uzyskiwania kwalifikacji.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów i przedszkolaków

 

1.     Zbudowanie dobrych relacji z grupą rówieśniczą.

2.     Poznanie swoich mocnych i słabych stron.

3.     Uzyskanie informacji o szkołach ponadpodstawowych – liceach, technikach, szkołach branżowych.

4.     Przygotowanie się do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5.     Nabycie umiejętności sporządzenia CV i Listu motywacyjnego.

6.     Doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rynku pracy.

 

Struktura WSDZ w Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w  Suchorabie

 

1.     Odbiorcy –  przedszkolaki i uczniowie szkoły

 

Treści – szczegółowe tematy – z zakresu doradztwa zawodowego zostaną opracowane zgodnie z potrzebami uczniów w oparciu o model modułowy. Zakłada on realizację działań wokół trzech obszarów: Poznanie siebie, Rynek edukacji i pracy, Planowanie przyszłości zawodowej. Każda z klas w ciągu roku szkolnego realizować będzie trzy moduły w czasie
1 godziny tygodniowo.

Moduł

Bloki tematyczne

Moduł I (klasy IV, VII)
Poznanie siebie

1.     Mocne i słabe strony samego siebie, akceptacja siebie, ocena swoich możliwości

2.     Wartości w życiu człowieka, a cechy przedsiębiorcy

3.     Rola osobowości w wyborze właściwego zawodu

4.     Zainteresowania i predyspozycje zawodowe

5.     Zdolności a umiejętności

6.     Trafność w wyborze zawodu

7.     Istota i ważność komunikacji międzyludzka, jej odmiany

8.     Inteligencja wieloraka Gardnera

9.     Radzenie sobie ze stresem w różnych sytuacjach

10.  Style uczenia – sukcesem przyszłego zawodu

Moduł II ( klasy VII-  VIII SP)
Rynek edukacji i pracy

1.     Różnorodność zawodów np. służba zdrowia, zarządzanie i finanse, prawo i administracja, nauka i edukacja, bezpieczeństwo i ochrona, przemysł i budownictwo, rolnictwo  i środowisko, elektronika, usługi, gastronomia, turystyka….

2.     Kształcenie ponadpodstawowe

3.     Lokalny rynek pracy

4.     Kompetencje i aspiracje zawodowe

5.     Ranking szkół wyższych; perspektywy

6.     Szkolnictwo zawodowe, przyszłość szkół branżowych

7.     Edukacja zagraniczna

Moduł III ( klasy VII-  VIII)
Planowanie przyszłości zawodowej

1.     Podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów

2.     Ścieżka kariery zawodowej

3.     Tworzenie własnej prezentacji CV i List Motywacyjny

4.     Kształcenie ustawiczne i mobilność zawodowa

 

2.     Współpraca z nauczycielami, w tym z wychowawcami w ramach WSDZ  obejmuje:

 

·       Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i prowadzenia poradnictwa zawodowego w szkole.  

·       Utworzenie i zapewnienie ciągłości działania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa zgodnie ze Statutem Szkoły.          

·       Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy.

·       Wsparcie nauczycieli w ramach prowadzenia działań z zakresu WSDZ.

·        Realizację zadań wynikających z Programu Wychowawczego – Profilaktycznego.

·        Prowadzenie pogadanek, rozmów, warsztatów, dyskusji    z uczniami.

·        Prezentowanie materiałów informacyjnych z zakresu preorientacji, orientacji zawodowej itd.

 

3.     Współpraca z pedagogiem szkolnym w ramach WSDZ obejmuje:

 

·       Wspomaganie wychowawców, nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez udostępnianie wszelkich niezbędnych wychowawcom narzędzi tj. np.: kwestionariusze, ankiety, ćwiczenia, karty zainteresowań.

·       Przygotowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego i struktury szkolnictwa ponadpodstawowego.

·       Organizowanie spotkań ze specjalistami z PPP.

·       Współpraca z Urzędem Pracy, Szkolnym Centrum Kariery Zawodowej, pracodawcami, reprezentantami różnych zawodów, w tym rodziców czy absolwentów.

·       Badanie predyspozycji zawodowych.

·       Prowadzenie zajęć warsztatowych.  

 

4.     Współpraca z rodzicami obejmuje:

 

·       Wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych                                  i zawodowych przez ich dzieci.

·       Włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działań informacyjnych szkoły.

·       Zapoznanie rodziców z WSDZ oraz z  pełną ofertą edukacyjną szkolnictwa na różnych jego poziomach.

·       Prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów.

·       Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne, emocjonalne, intelektualne, rodzinne itp.

·       Przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

 

5.     Formy i metody pracy:

 

1)    Metody pracy z uczniami:

 

a)     omawianie zagadnień teoretycznych,

b)    omawianie indywidualnych przypadków,

c)     dyskusja, „stoliki eksperckie”

d)    „drzewko decyzyjne”, „rybi szkielet”

e)     „mapa mentalna”

f)     „burza mózgów”

g)    prezentacje multimedialne.

 

2)    Formy  pracy z uczniami:

 

a)     praca w grupach, w zespole zadaniowym,

b)    praca indywidualna,

c)     praca z zespołem klasowym,

d)    praca w parach.

 

3)    Formy pracy z rodzicami:

 

a)     rozmowy indywidualne z pedagogiem/doradcą zawodowym,

b)    organizowanie dni otwartych szkoły/oferta edukacyjna placówki, jej promocja/,

c)     gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół (w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych).

 

4)    Formy pracy z nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym:

 

a)     wymiany doświadczeń i dzielenie się wiedzą,

b)    śledzenie losów zawodowych absolwentów,

c)     organizowanie dni otwartych szkoły, Targów Edukacyjnych,

d)    indywidualne rozmowy, gromadzenie i przekazywanie materiałów promocyjnych,

e)     spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców / wskazywanie praktyk zawodowych, ustalanie oczekiwań pracodawców, potrzeby lokalnego rynku pracy,

f)     współpraca z instytucjami lokalnego rynku pracy/pracodawcami/urzędem pracy, centrum kariery zawodowej.

 

5)    Inne formy doradczo-informacyjne, skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego:

 

a)    Informacja edukacyjno-zawodowa (gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej /o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół (w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych),

b)    Rozwijanie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.),

c)      Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i predyspozycji).

d)    Poradnictwo grupowe – zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących np.: poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności doradczych).

e)     Rynek pracy – wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/spotkania z przedstawicielami różnych zawodów /zgodnie ze specyfiką kierunków kształcenia w szkole/, spotkania z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców/oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/targi pracy, targi edukacyjne, zakłady pracy, instytucje rynku  pracy, uczelnie wyższe i inne).

 

6.     Sposoby realizacji działań doradczych

 

Działania doradcze, w ramach WSDZ realizowane są w ramach:

 

1)    Lekcji zawodoznawczych, wychowawczych i przedmiotowych

2)    Zastępstw na lekcjach przedmiotowych,

3)    Zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych,

4)    Wyjazdów i wycieczek,

5)    Szkolnych Targów Edukacyjnych,

6)    Aktualizacji tablic informacyjnych,

7)    Spotkań z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych

8)    Indywidualnych porad dla uczniów i ich rodziców

 

7.     Monitorowanie i ewaluacja systemu doradztwa

 

W trakcie realizacji treści i zadań związanych z doradztwem zawodowym nastąpi monitorowanie systemu, a w razie potrzeby należy dokonać modyfikacji systemu doradztwa zawodowego.

 

Ewaluacja WSDZ jest niezbędna, aby działania realizowane w ramach WSDZ były adekwatne do potrzeb i efektywne. Ewaluacja prowadzona będzie poprzez:

 

1)    Śledzenie losów absolwentów,

2)    Obserwację własną zajęć grupowych i indywidualnych,

3)    Sprawozdanie z realizacji zadań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa  w danym roku szkolnym. (ilość prowadzonych zajęć, efekty, wnioski, rekomendacje).

 

8.     Uwagi końcowe

 

WSDZ został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej  Za jego sukces realizacyjny odpowiadają nie tylko nauczyciele, doradca zawodowy, wychowawcy, pedagog, psycholog i dyrekcja, ale także uczniowie i ich rodzice.

 

W przypadku konieczności zmian w WSDZ koordynator doradztwa w szkole jest zobowiązany do ich opracowania we współpracy z zespołem zadaniowym, powołanym w tym celu przez dyrektora.

 

WSDZ został przyjęty do realizacji Uchwałą  Rady Pedagogicznej Nr…………………… z dnia …………………………………..

 

Rada Rodziców została zapoznana z treścią WSDZ w dniu …………………………….

 

 

………………………………………………                                  …………………………..

(Szkolny koordynator – doradca zawodowy)                                                                       (Dyrektor szkoły)

 

 

 

………………………………………………………………………………….

(Miejscowość, data)

 


  

               
     


                                             

                                      

                              


           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT