-


ODBLASKOWE PIOSENKI
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2018-2021   

Motto:

Współczesna szkoła to taka, którą się tworzy,

a nie taka, którą się zarządza”.

Reinhold Miller
Koncepcja

funkcjonowania i rozwoju ośmioletniej

Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

im. Stanisława Wyspiańskiego

w Suchorabie

na lata 2018 – 2021


po dokonanej ewaluacji z dnia 1 marca 2018 r.SPIS TREŚCI:


 1.        Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły………………………………… - str.3

Diagnoza aktualnego stanu……………………………………………………… - str.3

Środowisko lokalne i jego potrzeby………………………………………… - str.4

Cele szkoły…………………………………………………………………………….… - str.4

Model absolwenta…………………………………………………………….……… - str.5

Mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia…………………………….…… - str.5

Najważniejsze problemy szkoły…………………………………………….…… - str.6

Najważniejsze działania na lata 2018– 2021…………………..……..… - str.6

                  Zarządzanie szkołą………………………………………………………………….. - str.7

Kształcenie……………………………………………………………………….….….. - str.7

Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej……………………….… - str.8

Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły…….……………………. - str.8

Działania w zakresie profilaktyki………………………………………….… - str.10

            Promocja szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami

            działającymi na rzecz szkoły… - str. 10


 1.         Zakończenie…………………………………………………………………………………… - str. 11  1. Diagnoza aktualnego stanu.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie ogniskuje dzieci z obrzeży trzech ościennych miejscowości należących do trzech różnych gmin, tj. Suchoraby w gminie Niepołomice, Zborczyc z gminy Gdów i Zabłocia z gminy Biskupice.

Taka lokalizacja rodzi ogromne kłopoty z naborem dzieci do naszej szkoły, gdyż konkurencyjne placówki dowożą dzieci z wymienionych miejscowości do swoich szkół, co jest niebagatelnym atutem przy dużych odległościach.

Podstawowym zadaniem, które należy podjąć w celu zwiększenia naboru dzieci do klas pierwszych jest:

- promocja szkoły w środowisku lokalnym,

- kontynuacja działalności punktu przedszkolnego celem pozyskiwania dzieci już w najwcześniejszym etapie kształcenia jako potencjalnych przyszłych uczniów,

- organizacja dowożenia dzieci do szkoły , szczególnie z miejscowości Zabłocie

- utrzymanie wysokiego poziomu nauczania,

- poprawa bazy dydaktycznej placówki.

Baza materiałowa szkoły dotychczas jest należycie wykorzystywana, posiadamy pracownię internetową, dwa stanowiska z tablicami multimedialnymi, salkę gimnastyczną, szatnię z osobnymi szafkami dla każdego ucznia, asfaltowe boisko przyszkolne, trawiasty kompleks sportowy z boiskiem do piłki nożnej i mini koszykówki oraz przyszkolny plac zabaw i ogródek botaniczny.

Aby zapewnić w dalszym ciągu uczniom, pracownikom i osobom związanym ze środowiskiem szkoły bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, postaramy się pozyskać nową pracownię informatyczną, lepiej wyposażyć i stworzyć kilka klasopracowni, , lepiej zagospodarować kompleks sportowy należący do naszej placówki, zakupić nowe urządzenia na przyszkolny plac zabaw zagospodarować należycie powstający kompleks sportowy w pobliżu budynku szkoły . Środki finansowe na wyżej wymienione inwestycje w części mam zabezpieczone, pozostałe postaramy się pozyskać dzięki udziałowi w projektach z funduszy europejskich od prywatnych przedsiębiorców oraz sponsorów wspierających naszą instytucje. .

Wysoki poziom nauczania potwierdzany licznymi nagrodami i zewnętrznymi wynikami zawdzięczamy dobrej kadrze pedagogicznej, stawianiu sobie wysokich wymagań, ciągłemu, ustawicznemu doskonaleniu zawodowemu.

Uczniowie są dumą naszej szkoły. Biorą aktywny udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobywając wysokie lokaty. Regularnie zwyciężamy w konkursach artystycznych chórów szkolnych, zespołów teatralnych na szczeblu gminy, powiatu, a nawet województwa.

Ta działalność, na poły artystyczna, naszej szkoły to konsekwencja inicjatywy z roku 1993 nadania naszej placówce imienia Stanisława Wyspiańskiego.

Samorząd uczniowski naszej szkoły inicjuje wiele ciekawych przedsięwzięć o charakterze wolontariatu i akcji charytatywnych. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczymy w życiu kulturalnym lokalnej społeczności między innymi organizując corocznie dla ogółu społeczności festyny rodzinne, przeglądy twórczości dziecięcej, Dzień Babci i Dziadka, orszak Św. Mikołaja, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Dzieci i Nauczyciele chętnie biorą udział w wycieczkach programowych, „zielonych szkołach”, wyjazdach do kina, teatru, na wystawy do muzeum, na koncerty do filharmonii.


  1. Środowisko lokalne i jego potrzeby

   1. Charakterystyka środowiska lokalnego.

    Nasza wioska, w której usytuowana jest szkoła liczy ponad 200 mieszkańców. Znajduje się tu pięknie położony las grądowy, cmentarz z I wojny światowej, kaplica pod wezwaniem Jana Chrzciciela, Centrum Edukacji Ekologicznej ''Eturia''. Niewielka odległość od Krakowa (20 km) oraz bardzo malownicze położenie wioski sprawia, że chętnie kupowane są działki budowlane, na których powstają piękne, ekologiczne budynki mieszkalne.

   1. Najważniejsze potrzeby środowiska lokalnego.

    Najbardziej istotna dla tutejszej społeczności jest edukacja ich dzieci. Społeczność szkoły oczekuje wysokiego poziomu nauczania, atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych, organizacji imprez integracyjnych, organizacji imprez artystycznych, całodniowej opieki świetlicowej , prężnej działalności oddziału przedszkolnego dla dzieci trzy i czteroletnich .

   1. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

    Szkoła podejmuje współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz placówki i środowiska lokalnego. Każdego roku we wrześniu i kwietniu organizujemy sprzątanie lokalnego środowiska szkoły, patronujemy cmentarzowi z I wojny światowej porządkując mogiły i opiekując się jego stanem technicznym, uczestniczymy we wszystkich świętach kościelnych we mszach świętych w pobliskiej kaplicy pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Każdego roku wielokrotnie zapraszamy do szkoły policjantów, strażaków, ucząc nasze dzieci bezpiecznego poruszania się po ulicach oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Na stałe współpracujemy z możnym sponsorem szkoły, firmą MAN Trucks z Niepołomic, która dofinansowuje projekty szkoły w dziedzinie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, wycieczek szkolnych, finansowania dowozu dzieci do szkoły.


  1. Cele szkoły

        Cele ogólne/perspektywiczne/strategiczne:

 • utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i wychowania

 • wzbogacanie bazy dydaktycznej szkoły,

 • budowa infrastruktury sportowej /ogrodzenie boiska sportowego, wymiana nawierzchni placu przy budynku szkoły, montaż nowego placu zabaw

 • poszerzenie oferty szkoły o nowe koła zainteresowań,

 • rozwijanie współpracy z rodzicami,

 • poszerzenie grona przyjaciół szkoły,

 • działalność w budynku szkoły oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich w celu pozyskiwania dzieci we wczesnym etapie rozwoju jako potencjalnych uczniów naszej placówki.

        VI. Model absolwenta

  Absolwent naszej szkoły to uczeń, który:


    Wie jak korzystać z różnych źródeł informacji, wie jak zdobyć wiedzę, jak być odpowiedzialnym za swoje decyzje, co znaczy być patriotą jak również zna zasady demokracji, jak aktywnie słuchać innych, jak wyrażać własne opinie i zdanie, rozwiązywać konflikty, szanować własną i cudzą godność, działać na rzecz innych, doskonalić samego siebie, dbać o swoje i innych życie i zdrowie, jak kontynuować tradycje i zwyczaje małej ojczyzny.


    Umie rozróżniać dobro od zła, czytać ze zrozumieniem, formułować pytania do interesujących go zagadnień, sprostać wymaganiom na dalszym etapie kształcenia, znaleźć potrzebne informacje, nawiązywać właściwe relacje interpersonalne, wyrażać własne odczucia i emocje, panować nad własnym zachowaniem.

    Potrafi korzystać z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych i kulturowych, zachowywać się odpowiednio do sytuacji, szanować przyrodę i najbliższe otoczenie, dbać o edukację ekologiczną, wyrażać wdzięczność i szacunek dla osób starszych i rówieśników.

    Nasz absolwent reprezentuje postawę otwartości, kreatywności i aktywności społecznej.


 1. Mocne i słabe strony szkoły, szanse i zagrożenia

    Według głównych postulatów grup fokusowych tj. rodziców, uczniów i nauczycieli opracowujących Koncepcje pracy szkoły na lata 2018 – 2021 


Mocne strony:

Słabe strony:

- mało liczebne klasy / łatwe dotarcie nauczyciela do każdego ucznia/

- dokonana kompleksowa modernizacja budynku szkoły.

- uruchomienie dowozu dzieci ze wsi Zabłocie.

- bardzo zdolni uczniowie /osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne szkoły/

- powstanie oddziału przedszkolnego dla dzieci młodszych

- zajęcia pozalekcyjne , doradztwo zawodowe, tablice multimedialne

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

- dobra atmosfera pracy .

- długoletnia współpraca z firmą MAN

- skuteczna profilaktyka

- bardzo dobra współpraca z rodzicami

- brak kółek zainteresowań w zakresie nauk przyrodniczo- matematycznych informatyki, sportu ,językowych, tanecznych.

- krótki czas pracy oddziału przedszkolnego , świetlicy

- słabe wyposażenie sali informatycznej

- mała ilość książek w bibliotece

- słabe wyposażenie sportowe

- zła faktura lamperii na korytarzach

- brak środków higienicznych w toaletach szkolnych

- brak rolet okiennych w klasach

- brak pracowni przedmiotowych

- brak odpowiedniej opieki medycznej.

- przejawy , przemocy rówieśniczej.

- zwiększony wymiar pracy oddziału przedszkolnego.Zagrożenia:

- nowy ustrój ośmioletniej szkoły.

- budowa nowej infrastruktury sportowej.

- utrzymanie wysokiego poziomu nauczania

- nagrody w licznych konkursach

- ustawiczna promocja szkoły

- innowacja pedagogiczna w zakresie programowania

- zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych

Szanse:

- spadek liczebności uczniów

- brak zabezpieczeń na grzejnikach

- zła struktura muru na lamperiach

- obawy o brak środków finansowych na dowóz dzieci do szkoły .

- ograniczone fundusze na realizację planowych przedsięwzięć.

 1. Najważniejsze problemy szkoły

 1. Spadek oferty edukacyjnej – brak rozwijania zainteresowań dzieci na dodatkowych zajęciach .

 2. Brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

 3. Brak stołówki i odpowiedniego pomieszczenia na salę świetlicową

 4. Nieodpowiednie zachowanie niektórych uczniów

 5. Słaba motywacja uczniów do pracy nad własnym rozwojem / brak wsparcia rodziców/

 6. Brak spotkań i warsztatów dla rodziców

 7. Nawiązanie dalszej współpracy z przedsiębiorcami.

 8. Odbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej szkoły


VII. Najważniejsze działania szkoły na lata 2018 – 2021.

Lp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Budowa nowego kompleksu sportowego w pobliżu budynku szkoły


Wykonanie w roku 2018 boisk sportowych wielofunkcyjnych w pobliżu szkoły

2.

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego ''Promyczek''

Adaptacja pomieszczenia na lokum dla dzieci 3 i 4-letnich w ramach przedszkola

3.

Zakup nowej pracowni informatycznej

Zakup laptopów do pracowni , wyposażenie klas w komputery / dziennik elektroniczny/

4.

Powstanie biblioteki z czytelnią środowiskową

Adaptacja pomieszczenia mieszkania służbowego do celów biblioteki środowiskowej

5.

Wzbogacenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne

Organizacja pracowni przedmiotowych :

językowych , nauk ścisłych, przyrodniczych

6.

Remont schodów wewnętrznych w szkole

Instalacja barierek wewnętrznych i zabudowa schodów płytkami ceramicznymi.

7.

Uruchomienie gabinetu lekarskiego w szkole

/stomatolog/

Wygospodarowanie pomieszczenia na gabinet stomatologiczny

8.

Budowa infrastruktury sportowej

Budowa sali gimnastycznej przy szkole

9.

Podniesienie wyników nauczania w kontekście egzaminów zewnętrznych

Uruchomienie zajęć pozalekcyjnych , wyrównawczych


 1. Zarządzanie szkołą.

Dla właściwego funkcjonowania szkoły ważne jest zapewnienie sprawnego zarządzania i właściwego obiegu informacji.

Zamierzamy zintensyfikować współpracę z rodzicami aby stali się aktywniejszymi uczestnikami życia szkolnego i byli nie tylko informowani o tym co się dzieje w szkole lecz także inicjowali w niej różne przedsięwzięcia.

Szczegółowej kontroli wymaga dokumentacja przebiegu nauczania w związku z tym opracowano przedłożono do realizacji arkusze kontroli dzienników lekcyjnych, zajęć dodatkowych i innych czynności nauczycieli.

Ewolucyjnie wprowadzamy dzienniki elektroniczne, co pozwoli uniknąć kłopotów z przepływem informacji, spowoduje, że rodzice uczniów będą mieli dostęp do wszystkich danych dotyczących ich dzieci. Również dla nauczycieli taka forma porozumiewania się z rodzicami uczniów będzie wygodniejsza i mniej czasochłonna.

 1. Kształcenie

Podstawowym celem istnienia szkoły i jej wizytówką jest wysoki poziom kształcenia.

Nasza szkoła od wielu lat zapewnia ten standard, co jest niewątpliwą chlubą i zadaniem w celu utrzymania wysokiego poziomu nauczania, mierzonego zewnętrznymi sprawdzianami, wynikami konkursów i sukcesami indywidualnymi naszych uczniów.

Ambicją wszystkich pracujących w naszej szkole nauczycieli są indywidualne sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych kuratoryjnych i gminnych. Mamy zamiar wprowadzić korzystne zmiany w szkolnych planach nauczania aby zwiększyć szanse edukacyjne utalentowanych dzieci i poprawić wyniki w tym obszarze pracy szkoły.

Z najwyższą uwagą pochylamy się nad pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego zamierzamy zintensyfikować współpracę szkoły z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

Pragniemy również wdrażać i zainteresować nauczycieli ocenianiem kształtującym, które znacznie bardziej niż tradycyjne pozwala na zrozumienie popełnionych błędów i ich przyczyn, rozbudza w nich odpowiedzialność za własną wiedzę i sposób jej przyswajania, a co za tym idzie – szybsze osiąganie satysfakcjonujących efektów.

Lp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Diagnoza wyników nauczania według ustalonego harmonogramu

Opracowanie harmonogramu wyników nauczania z uwzględnieniem wniosków z poprzedniego roku i słabych stron uczniów

2.

Analiza wyników sprawdzianu, wnioski do dalszej pracy

Analiza całoroczna wyników po sprawdzianie dla klasy III i klasy VIII


3.


Testy kompetencyjne po każdym etapie edukacyjnym

Opracowanie:

- karty dojrzałości szkolnej,

- wyników testów po III klasie,

- wyników po wewnętrznych sprawdzianach dla klasy VIII

4.

Udział uczniów szkoły w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach

Wnioski wynikowe osiąganych wewnętrznie sukcesów 1. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej


Lp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów

Szkolenie zewnętrzne prowadzone przez ODN

2.

Warsztaty dotyczące współpracy z rodzicami

Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych przez zewnętrznego trenera

3.

Szkolenie z zakresu wykorzystania wyników sprawdzianów w celu poprawy jakości nauczania

Szkolenie zewnętrzne wielopłaszczyznowe przez edukatora ODN

4.

Promocja zdrowia


Szkolenie z zakresu promocji zdrowia przez lidera WDN

5.

Studia podyplomowe

Kursy kwalifikacyjne

Indywidualne decyzje nauczycieli wynikające z zapotrzebowania szkoły, po konsultacjach z dyrekcją szkoły.

 1. Działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły

Nauczanie wiąże się ściśle z wychowaniem i opieką. W tym obszarze działalności szkoły przeprowadzimy zmiany, które będą zaspakajały i zapewniały rozwój osobowy uczniów. Mamy zamiar priorytetowo traktować potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję szacunku dla samego siebie i innych oraz samorządność uczniowską.

Mamy świadomość konieczności dopracowania procedur związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w szkole, zaostrzenia kar dla dzieci odpowiedzialnych za przejawy agresji i niewłaściwych zachowań. Dołożymy starań aby w pobliżu budynku szkoły istniał całodobowy monitoring.

Zamierzamy doprowadzić do wypracowania skuteczniejszych form współpracy z policją, kuratorami, sądem dla nieletnich, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc w rozwiązywaniu problemów, gdyż obserwujemy wiele zachowań patologicznych, środowiskowych rzutujących na zachowania dzieci w szkole i ich problemy emocjonalno – egzystencjonalne.


Lp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Program Wychowawczo – profilaktyczny szkoły


Wspólne ze wszystkimi podmiotami szkoły, tworzenie programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły po dokonanej uprzednio ewaluacji

2.

Organizacja ciekawych wycieczek edukacyjno - poznawczychOpracowanie harmonogramu wycieczek klasowych z uwzględnieniem walorów edukacyjno – poznawczych.

Lekcje muzealne, wystawy, warsztaty dla uczniów

3.

Dzień patrona szkołyAkademie okolicznościowe, wystawy prac, dzień związany z patronem, panele tematyczne w zespołach

4.

Uroczystości Świąt państwowych:

-Święto Niepodległości,

- Święto Konstytucji

Uroczyste akademie z pełnym ceremoniałem szkoły, występy artystyczne dzieciLp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Opieka świetlicowa


Opracowanie planu pracy świetlicy

Przestawienie oferty pracy świetlicy uczniom i rodzicom

2.

Opieka podczas przerw śródlekcyjnych


Opracowanie planów dyżurów nauczycielskich

3.

Regulamin wycieczek szkolnych


Przedłożenie opracowanego dokumentu

4.

Organizacja i dystrybucja:

- ciepłego napoju,

- mleka,

- owoców w szkole,

- obiadów,

- stypendiów szkolnych

Przedłożenie rodzicom wniosków dotyczących działalności opiekuńczej w szkole


 1. Działania w zakresie profilaktyki


Lp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Ewaluacja programu profilaktycznego szkołyAnaliza przez zespół zadaniowy do spraw ewaluacji programu profilaktyki, zadań, diagnoza potrzeb, ankietowanie podmiotów szkoły

2.

Panele dotyczące zapobiegania przejawom agresji, przemocy rówieśniczej, realizacja programu „Bezpieczna szkoła”

Opracowanie scenariuszy spotkań, warsztatów dla uczniów.

3.

Udział szkoły w programie „Odblaskowa szkoła”


Spotkania z policją, strażą, ewenty środowiskowe na temat bezpieczeństwa

4.

Promocja zdrowego trybu życia

Opracowanie scenariuszy zajęć spotkania z lekarzem, pielęgniarką szkolną


 1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły


Lp.

Zadanie – rodzaj zadania

Sposoby realizacji zadań

1.

Opracowanie planu promocji szkoły

Wyznaczenie koordynatora do spraw promocji, nawiązanie współpracy z mediami

2.

Prowadzenie strony internetowej szkoły

Systematyczna dokumentacja materiałów i zdjęć po uzgodnieniach z rodzicami

3.

Pogłębianie współpracy z: policją, strażą, władzami gminy, parafią, prywatnymi przedsiębiorcami

- ewenty,

- -panele,

- akademie w szkole,

- uroczystości państwowe 1. Zakończenie.


Ujęte w przygotowanej przez Rodziców , Uczniów i Nauczycieli koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły problemy nie wyczerpują tematyki żadnego z wymienionych działów ani listy pomysłów na usprawnienie jej pracy, a stanowią jedynie zasygnalizowanie najważniejszych kierunków zmian, jakich chcielibyśmy dokonać, w latach- 2018-2021

W przedstawionej koncepcji rozwoju szkoły zaprezentowaliśmy tylko wybrane zadania, w naszym przekonaniu te najbardziej istotne .

Szczegółowe zadania będą wymagały ustawicznego analizowania i modyfikowania prac przeznaczonych dla całego zespołu pedagogicznego i niepedagogicznego i przy zaangażowaniu rodziców, uczniów i wsparciu organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.

Ufając w konsyliacyjność całej społeczności szkolnej mamy nadzieję na dalszy sukces placówki, i jej rozwój .

    Niniejszą koncepcję opracowaliśmy na podstawie wnikliwych analiz raportów ewaluacyjnych debaty przedstawicieli szkolnej społeczności i zadań wynikających z misji szkoły.

Koncepcja ma charakter kroczący i wieloletni. Dzięki temu nie kończy się wraz z realizacją zadania ale wiąże planowanie bieżącej pracy ( na dany rok szkolny) z planowanym rozwojem (na dalszy okres), inspiruje do ciągłego działania, wymusza systematyczność, zapewnia płynność planowania oraz umożliwia ukierunkowanie pracy zarówno na efekt jak i na proces.

Przedłożona koncepcja powstała na osnowie wypracowanego przez rodziców, nauczycieli i uczniów naszej szkoły dokumentu z „Profilu szkoły” na lata 2018 – 2021.


Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ośmioletniej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie na lata 2018 – 2021 została pozytywnie zaopiniowana na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 marca 2018 roku uchwałą nr 16/2017/2018.

           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT