-


ODBLASKOWE PIOSENKI
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2019/2020      

Plan nadzoru pedagogicznego

Dyrektora  Zespołu   Szkolno  -  Przedszkolnego w  Suchorabie

na rok szkolny 2019/2020

 

I.Podstawa prawna:

 

1)    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm).

2)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).

3)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz.1611 ze zm.).

 

 

II.Organizacja nadzoru pedagogicznego

 

Cel nadzoru pedagogicznego

 

Zgodnie z art. 55 Prawa oświatowego nadzór pedagogiczny polega na:

 

1)    obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia
i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

2)    ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

3)    udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4)    inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

 

Zgodnie z § 22 Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 

1)    przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,

2)    kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

3)    wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 

a)     diagnozę pracy szkoły lub placówki,

b)    planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,

c)     prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

 

4)    monitoruje pracę szkoły lub placówki.

 

Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. Plan nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

 

Plan nadzoru pedagogicznego zawiera w szczególności:

 

1)    przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

2)    tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły,

3)    zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

4)    plan obserwacji,

5)    zakres monitorowania.

 

W przypadku dokonania zmian w niniejszym planie nadzoru pedagogicznego dyrektor szkoły niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o wprowadzonych zmianach.

 

Plan nadzoru pedagogicznego opracowano z uwzględnieniem:

 

1)    podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa:

W roku szkolnym 2019/2020 są to:

  • profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych,
  • wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  • wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
  • rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,
  • rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,

 

2)    wyników  ewaluacji  wewnętrznej,

3)    wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 przedstawionych podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu  21 czerwca 2019 roku

 

·       położenie większego nacisku na umiejętności wynikające z realizacji podstawy programowej,

·       dążenie do opanowania  przez wszystkich  uczniów umiejętności kluczowych

·       uwzględniać  wyniki egzaminów  zewnętrznych w planowaniu procesu dydaktycznego

·       należy stosować  więcej metod  aktywizujących  uczniów

·       częściej  wykorzystywać na lekcjach tablice multimedialne  dostępne  środki  dydaktyczne

·       konieczność zapobiegania nierzetelności w zakresie prowadzenia obowiązkowej dokumentacji przez nauczycieli.

 

Cele do zrealizowania:

 

1)    wdrażanie nowej podstawy programowej,

2)    wypracowanie działań zwiększających frekwencję uczniów,

3)    rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce,

4)    rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

5)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć w szkole.

 

III.           Formy nadzoru pedagogicznego

 

Formami nadzoru pedagogicznego są:

 

1)    ewaluacja,

2)    kontrola,

3)    wspomaganie,

4)    monitorowanie.

 

 Ewaluacja

Wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz uzyskiwania efektów w szkole. Ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę.

 

Obszary badawcze:

 

1)     działania  związane z  rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli- bezpieczne i  odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

2)    systematyczna  współpraca  z rodzicami w zakresie  wychowania do wartości przez kształtowanie  postaw  obywatelskich  i patriotycznych

3)    przedszkole wspomaga  rozwój  dzieci  z uwzględnieniem  ich indywidualnej sytuacji „ Rodzice    partnerami  przedszkola 

 

Harmonogram pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

 

Lp.

Działania

Termin wykonania

Odpowiedzialny

1.

Powołanie zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej

VIII 2019

Dyrektor Szkoły

2.

Ustalenie grup badawczych

IX 2019

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

3.

Ustalenie i opracowanie narzędzi badawczych

Wg terminów realizacji

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

4.

Zbieranie informacji umożliwiających odpowiedź na pytania badawcze

 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

5.

Dokonanie analizy wyników
i sporządzenie rekomendacji

 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

6.

Upowszechnienie wyników

raporty

Dyrektor Szkoły

Zadania do wykonania

 

Zadania

Podmiot odpowiedzialny

Termin realizacji

Organizacja opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkoły

Wszyscy nauczyciele, pedagog szkolny

Cały rok szkolny 2019/2020

Zapewnienie pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej uczniom

Pedagog szkolny, wychowawcy klas

Cały rok szkolny 2019/2020

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Wg harmonogramu

Organizowanie uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych, wycieczek szkolnych

Wszyscy nauczyciele

Wg kalendarza

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z pedagogiem szkolnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Przez cały rok

Rozwijanie kompetencji czytelniczych

Nauczyciele bibliotekarze

Przez cały rok

Metody badawcze:

 

1)    analiza dokumentów: protokołów rady pedagogicznej,  planu pracy pedagoga szkolnego, psychologa, szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, planu pracy szkoły, dzienników lekcyjnych i innych, zestawienia zajęć dodatkowych, osiągnięć szkoły, protokołów kontrolnych,

2)    obserwacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

3)    rozmowy z dyrektorem szkoły, pedagogami szkolnymi, psychologiem, nauczycielami i uczniami,

4)    dyskusja w zespołach nauczycielskich,

5)    przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, nauczycieli.

 

Kontrola

 

Tematyka i terminy przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

 

Lp.

Tematyka kontroli

Metoda

Podmiot odpowiedzialny

1.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Analiza dokumentacji

Psycholog i pedagog szkolny

2

Badanie frekwencji uczniów

Analiza wpisów
w dziennikach lekcyjnych

Wychowawca

3.

Wypadki w szkole

Analiza dokumentacji

Dyrektor szkoły

4.

Prawidłowość pełnienia dyżurów przez nauczycieli

Obserwacja

Dyrektor szkoły

5.

Zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków podczas organizowania i prowadzenia lekcji wychowania fizycznego

Obserwacja

Dyrektor szkoły

6.

Badanie systematyczności i różnorodności oceniania

Analiza wpisów
w dziennikach lekcyjnych

Dyrektor szkoły

7.

Badanie realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania

Analiza wpisów
w dziennikach

Dyrektor szkoły

8.

Analiza wyników testów przedmiotowych, przygotowanie wniosków do realizacji w następnym roku szkolnym

Analiza dokumentacji

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

9.

Współpraca z pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, higienistką szkolną i rodzicami
w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Obserwacja

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

10.

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce

Obserwacja

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

11.

Motywowanie uczniów do nauki , rozwijania swojej wiedzy
i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy matematyczno-informatycznej
z podstawami programowania

Obserwacja

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

 

Wspomaganie

 

Działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju uczniów. Dyrektor wspomaga nauczycieli w szczególności poprzez:

 

1)    organizowanie szkoleń i narad,

2)    motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

3)    przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

 

W celu realizacji przywołanych zadań dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy, m.in. analizuje dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na efekty procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego.

 

Diagnoza pracy szkoły

Lp.

Zagadnienie

Termin realizacji

Podmiot odpowiedzialny

3.

Diagnoza potrzeb uczniów w zakresie bezpieczeństwa – ankieta

 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

5.

Analiza i omówienie wyników obserwacji zajęć

 

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

6.

Omówienie przebiegu wdrażania innowacji pedagogicznych

 

Nauczyciele realizujący innowację pedagogiczną

7.

Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie szkoleń o tematyce dotyczącej pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej

 

Dyrektor szkoły

8.

Bieżące doskonalenie zawodowe nauczycieli podczas zebrań rady pedagogicznej

 

Dyrektor szkoły

 

Monitorowanie

 

Zadanie

Termin

Metoda

Osoba odpowiedzialna

Monitorowanie realizacji podstawy programowej

Na bieżąco

Analiza zapisów
w dziennikach lekcyjnych

Dyrektor szkoły

Monitorowanie frekwencji uczniów

Cały rok szkolny

Frekwencja jest monitorowana na bieżąco. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej nauczyciele kontaktują się
z rodzicami. W przypadku braku reakcji ze strony rodziców, wychowawca umieszcza adnotację
w dzienniku elektronicznym i informuje dyrektora szkoły o zagrożeniu frekwencji.
W razie braku reakcji rodziców dyrektor podejmuje działania w celu egzekucji obowiązku szkolnego

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy klas

Monitorowanie stanu czytelnictwa

Cały rok szkolny

Analiza porównawcza

Nauczyciele bibliotekarze,

Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów

Cały rok szkolny

 

Nauczyciel informatyki

 

IV. Zebrania rady pedagogicznej

 

Termin

Temat posiedzenia

Sierpień 2019 r.

Organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły na rok 2019/2020

 

Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

 

Szkolenie

 

Klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

 

Szkolenie

 

Klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły

 

Zebranie plenarne – przedstawienie sprawozdania z planu nadzoru pedagogicznego

 

 

V.   Wnioski dotyczące podnoszenia jakości pracy szkoły:

 

1)    Wdrażanie podstaw programowych przebiegało sprawnie, bez opóźnień i nieprawidłowości.

2)    Ocenianie odbywało się zgodnie z przepisami.

3)    Przestrzegane były zasady bezpieczeństwa.

4)    Nauczyciele dbają o przestrzeganie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa, ucząc prawidłowych zachowań.

5)    Rodzice są informowani o niewłaściwym zachowaniu dziecka w celu ujednolicenia systemu nagradzania i stosowania pozytywnych wzmocnień.

6)    Wyniki egzaminów zewnętrznych wskazują na potrzebę zwiększenia wysiłków w rozwijaniu kompetencji językowych.

 
           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT