-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
STATUT PRZEDSZKOLA
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
PLAN PRACY
PLAN NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI


ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W SUCHORABIE NA ROK PRZEDSZKONY 2021/2022

 

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327),

2)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910),

3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),

4)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),

 5)Statut Przedszkola Samorządowego w Suchorabie

Plan opracowany został w oparciu o:

1) podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa oraz wytyczne Kuratorium Oświaty w Krakowie

2)wnioski z nadzoru pedagogicznego,

3)diagnozę pracy przedszkola,

4)diagnozę oczekiwań rodziców wobec przedszkola,

5)treści podstawy programowej.

Główne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze na rok szkolny 2021/2022:

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

3.Wzmacnianie wychowawczych działań przedszkola. Realizacja innowacyjnego programu „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych”.

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15 września 2021r.

Spis treści zawartych w planie:

1. Kalendarz zadań przedszkola.

2.     Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji.

3.     Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych.

4.     Plan współpracy z rodzicami.

5.     Plan współpracy ze szkołą podstawową.

6.     Harmonogram wycieczek.

7.     Harmonogram konkursów.

8.Harmonogram Rad Pedagogicznych

1. Kalendarz zadań przedszkola – rok szkolny 2021/2022

Termin

Zadanie

31 sierpnia 2021

01 września 2021

20 wrzesień 2021

Zebranie z rodzicami.

Rozpoczęcie roku przedszkolnego

Zebranie ogólne z rodzicami

30 września 2021

Dzień Chłopaka

Wrzesień – maj

Projekt „Dobre maniery łamią bariery” Pedagog szkolny

Wrzesień – czerwiec

„Czytankowo” zajęcia w bibliotece szkolnej

14 października 2021

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

1 listopada 2021

Wszystkich Świętych

10 listopada 2021

Narodowe Święto Niepodległości 

25 listopada

Zebrania z rodzicami

30 listopada 2021

Andrzejki

06 grudnia 2021

Mikołajki

22 grudnia 2021

Wigilia przedszkolna

13 stycznia

Zebranie z rodzicami

21,22 stycznia 2022

Uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

Koniec stycznia

Zebranie grupowe z rodzicami

14.02.2022

Walentynki

8 marca 2022

Uroczystości związane z Dniem Kobiet

21 marca 2022

Pierwszy dzień wiosny

22 kwietnia 2022

Dzień Ziemi

Kwiecień- maj 2022

Dzień otwarty przedszkola

4 maja 2022

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

19 maja 2022

Zebranie z rodzicami

26 maja 2022

Uroczystości związane z Dniem Matki i Ojca

1 czerwca 2022

Dzień Dziecka

Sierpień

Przerwa w pracy przedszkola

2. Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022

Program wychowania przedszkolnego, Wiesława Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, Wydawnictwo MAC Edukacja

3. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Mikołajki

Grudzień

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

Andrzejki

Listpad

Święto Wiosny

Marzec

Dzień Rodziny

Maj

Dzień Dziecka

Czerwiec

 

 

 

 

4. Plan współpracy z rodzicami

Zadania

Formy realizacji

Termin

Planowanie rozwoju przedszkola

1)  przedstawienie założeń programu rozwoju przedszkola na rok szkolny 2021/2022,

2) zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola i innymi dokumentami,

3) bieżące informowanie rodziców o planach wychowawczo-dydaktycznych

Wrzesień

Zapewnianie dzieciom wysokiej jakości kształcenia – organizacja wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

1) zapoznanie rodziców z podstawą programową: omówienie zadań przedszkola oraz spodziewanych efektów rozwojowych uzyskanych przez dziecko na zakończenie edukacji przedszkolnej,

2) rozmowy z rodzicami na temat ich obaw, obserwacji, niepokojących zachowań dzieci,

3) organizowanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim dzieciom wynikające z założeń podstawy programowej,

4) omówienie celu organizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informowanie rodziców o potrzebie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz systematycznie o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

5) obserwacja dzieci – określenie potrzeb w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

6) planowanie działań pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia: przedstawienie celów pracy indywidualnej i grupowej z dzieckiem,

8) włączanie rodziców do udziału w zajęciach wspierających organizowanych dla dzieci i rodziców,

9) przekazanie rodzicom informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,

10) prezentacja ważnych informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Cały rok szkolny

Organizowanie procesu edukacyjnego umożliwiającego kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

1) kształtowanie postaw dzieci związanych z szacunkiem do innych, do swojego regionu i kraju,

2) wzmacnianie właściwych zachowań poprzez stosowanie akceptowanego przez społeczność przedszkolną systemu nagród i kar,

3) organizacja akcji i zabaw umożliwiających prezentację pozytywnych zachowań,

4) nauka radzenia sobie z emocjami, stresem, napięciem, lękiem poprzez działanie kształtujące odporność emocjonalną,

5) stworzenie grupowego systemu norm i zasad regulującego życie w społeczności przedszkolnej,

6) zabawy i zajęcia rozwijające samodzielność, szacunek, pracowitość, odpowiedzialność w wykonywaniu codziennych czynności,

7) rozwijanie wrażliwości emocjonalnej dziecka na potrzeby słabszych

Cały rok szkolny

 

5. Plan współpracy ze szkołą podstawową

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

Wrzesień

1) nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielami klas I–III,

 

Nauczyciele grup przedszkolnych

Szkoła podstawowa

Październik

1) zapoznanie dzieci przedszkolnych ze starszymi kolegami z młodszych klas szkoły podstawowej,

2) zapoznanie z nauczycielami ze szkoły,

3) poznanie drogi do szkoły, oglądanie budynku szkoły i otoczenia z zewnątrz

Nauczyciele grup przedszkolnych

Droga z przedszkola do szkoły, szkoła podstawowa

Listopad

1) zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (sale lekcyjne, świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

2) wizyta w bibliotece szkolnej

Nauczyciele grup przedszkolnych, wyznaczony nauczyciel ze szkoły, bibliotekarz

Budynek szkolny

Grudzień–styczeń

1) warsztaty plastyczne dla przedszkolaków (organizowane przez nauczycieli i dzieci ze świetlicy szkolnej),

Nauczyciel świetlicy szkolnej, nauczyciele grup przedszkolnych

Świetlica szkolna, przedszkole

Luty

1) wspólne gry i zabawy dzieci na śniegu

Nauczyciele grup przedszkolnych

Przedszkole

Marzec–kwiecień

1) udział przedszkolaków w lekcji w klasie I lub II,

Nauczyciele szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego

Szkoła

Czerwiec

1) Dzień  Dziecka,

2) podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły

Nauczyciele grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły

Przedszkole/

szkoła

6. Harmonogram wycieczek

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie wsi

1) Las

2) ogródek botaniczny,

3) cmentarz żołnierzy poległych w walce o wolność,

4) łąka,

 

Wycieczki poza obręb przedszkola:

1) teatr, koncert muzyczny,

2) gospodarstwo agroturystyczne,

3) Kraków

4) Niepołomice

5) Propozycje rodziców

 

 

7. Harmonogram konkursów

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

1.  1.

Konkurs taneczny

Październik

2.  2.

Konkurs plastyczny

Grudzień

3.  3.

Konkurs recytatorski

 Marzec

4

Konkurs mistrz życzliwości

Pedagog Katarzyna Kowal

oku szkolnym 2020/2021

Lp.

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku zebrania)

1.

Sierpień

Rada organizacyjna

1. Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych.

2.  Tygodniowa organizacja pracy w nowym roku szkolnym – opinia rady pedagogicznej.

3. Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia.

4. Przedstawienie zmian w zapisach statutu – prezentacja.

5. Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku przedszkolnego.

2

Wrzesień

Rada organizacyjna

1. Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego.

2. Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok przedszkolny  2021/2022.

2. Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

3. Prezentacja Regulaminu oceny pracy nauczyciela.

4. Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

5. Przypomnienie treści regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

3

Październik

Rada szkoleniowa

1. Szkolenie dla nauczycieli dotyczące pracy zdalnej na platformie Google Clasroom.

4

Styczeń

Rada podsumowująca

1. Przedstawienie sprawozdania za I półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

2. Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w I półroczu.

3. Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na II półrocze bieżącego roku szkolnego.

4. Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka.

5

Marzec

Rada szkoleniowa

Szkolenie Rady Pedagogicznej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami nauczycieli.

6

Czerwiec

Rada podsumowująca

1.  Przedstawienie sprawozdania za II półrocze.

2. Informacja o gotowości szkolnej dzieci.

3. Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny.

4. Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora za miniony rok.

5. Podsumowanie rocznej pracy przedszkola, wnioski do pracy na kolejny rok szkolny.

 

 

                                         


           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT