-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2022/2023
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
STATUT PRZEDSZKOLA
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
PLAN PRACY
PLAN NADZORU
PEDAGOGICZNEGO
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI
      

 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY
 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SUCHORABIE


"Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie naucz,
Jeśli nie wie wytłumacz,
Jeśli nie może pomóż"

Janusz Korczak

I. Akty prawne:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249);    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.)Art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 60 i  949)    Na podstawie art. 60 ust.3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe   ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949)

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej;

 

Konwencja o Prawach Dziecka;

 

Konsytuacja Rzeczpospolitej Polskiej;

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ; 

 

Statut Samorządowego Przedszkola w Suchorabie.

 

II. Założenia programu

 

Cel główny:

 

Celem głównym programu wychowawczo-profilaktycznego Samorządowego Przedszkola                im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie jest kształtowanie środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości twórczych  i intelektualnych, a także przeciwdziałanie wszelkim okolicznościom, które mogą ten proces zakłócić.

 

Cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego:

 

• Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju;

•Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców, wychowanków;

• Kształtowanie postaw i umiejętności prospołecznych;

• Tworzenie warunków sprzyjających własnemu bezpieczeństwu;

• Promocja zdrowego stylu życia;

•Kształtowanie postaw i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych wyborów życiowych;

•Zapewnienie dzieciom bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości;

• Rozszerzanie kompetencji czytelniczych i informatycznych u dzieci; 

• Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi;

•Organizowanie zespołowej pracy nauczycieli – doskonalenie stosowanych metod i  form współpracy;

• Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

•Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu  o  wzmocnienia pozytywne;

• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; 

• Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych                                 i  zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym; 

•Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii; 

•Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm;

•Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej. 

 

III. Szczegółowy zakres tematyczny podejmowanych działań wychowawczo – profilaktycznych

 

1. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach:

 

• Dostarczanie dzieciom wzorów właściwego zachowania; w tym: utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych oraz w trakcie ważnych uroczystości bądź przedsięwzięć kulturalnych;

• Wykształcenie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych;

• Uwrażliwienie na potrzeby innych, m.in. osób starszych, rodziców, młodszych kolegów;

•Uczenie przestrzegania zasad dotyczących porządku i poszanowania zieleni                                        w bliższym i dalszym otoczeniu; kształcenie do poszanowania wartości życia                                        w zgodzie z  naturą;

• Rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się przy stole;

• Zaznajomienie dzieci z podstawowymi zasadami „savoir-vivre’u”.

 

2.Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych:

 

• Przedstawienie dzieciom zasad zgodnego współżycia w przedszkolu poprzez wprowadzenie kodeksu dobrych zachowań;

• Rozwijanie umiejętności zrozumiałego wyrażania swoich emocji oraz rozumienia emocji wyrażanych przez inne osoby;

• Przeprowadzenie zajęć omawiających tematykę praw dziecka;

• Kształtowanie umiejętności pomocy potrzebującym oraz wrażliwości na cudzą krzywdę;

• Wdrażanie dzieci do zgodnej i bezpiecznej zabawy z kolegami;

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez szukanie rozwiązań w postaci kompromisu;

• Integrowanie dzieci poprzez wspólne gry i zabawy, a także udział w uroczystościach przedszkolnych.

 

3.Profilaktyka logopedyczna realizowana ze wsparciem logopedy:

 

• Stymulowanie procesu nabywanie przez dziecko sprawności, od których zależy prawidłowy rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej;

• Zapobieganie powstawaniu wad oraz wspomaganie rozwoju mowy dziecka, między innymi poprzez wykształcenie umiejętności: prawidłowego sposobu połykania, odpowiedniego toru oddechowego oraz gospodarowania powietrzem;

• Doskonalenie mowy dziecka oraz zapobieganie dysharmoniom rozwojowym dzięki usprawnianiu pracy narządów artykulacyjnych, rozwijaniu i uwrażliwianiu percepcji słuchowej, wykonywaniu ćwiczeń ortofonicznych, fonacyjnych, rytmicznych i  dykcyjnych;

• Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego oraz wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci.

 

4. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola:

 

• Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i  bezpieczeństwu dzieci na drodze i w przedszkolu;

• Zapoznanie dzieci z regulaminem przedszkola oraz dziecięcym kodeksem dobrych zachowań;

• Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć, zabaw i imprez;

• Uwrażliwienie dzieci na zagrożenia, które mogą im towarzyszyć w drodze do przedszkolu                                i domu;                                                                                                                                                    • Systematyczne uwrażliwienie dzieci na sytuacje stwarzające zagrożenie oraz budowanie wiedzy na temat ich konsekwencji;

• Pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń pochodzących ze świata zwierząt i ludzi;

• Uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia;

• Uwzględnienie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych: wskazywanie na negatywne skutki związane ze spożywaniem określonych substancji.

 

5.Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w przedszkolu:

 

•Uświadomienie dzieciom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić;

•Wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie umiejętności asertywnych;

•Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji;                                                                                                                                           

 •Kształtowanie poczucia odpowiedzialności oraz troski za zdrowie i bezpieczeństwo swoje              i innych;

• Rozwijanie empatii oraz promowanie zachowań prospołecznych;

•Rozwijanie wiedzy rodziców na temat przyczyn i sposobów niwelowania zachowań agresywnych wśród dzieci poprzez spotkania informacyjne i rozmowy indywidualne.

6. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia:

 

• Kształtowanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych;

• Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu zarówno wśród dzieci jak                    i wśród rodziców;

• Uświadomienie konieczności zachowania ergonomii i higieny pracy (np. w postaci dbania o ciszę);

• Pogłębienie wiedzy dzieci na temat przyczyn i skutków nieprawidłowego odżywiania;

• Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą;

• Pogłębianie wiedzy dzieci na temat profilaktyki zdrowotnej (np. szczepienia ochronne) oraz związków między zdrowiem a chorobą;

• Poszerzanie wiedzy dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego stylu żywienia.

 

IV. Nauczyciele tworzą warunki do podejmowania działań wychowawczo - profilaktycznych dla dzieci poprzez:

 

• Prawidłowe gospodarowanie czasem podczas realizacji rozkładu dnia; 

• Codzienne czytanie dzieciom książek w grupach;  

• Zajęcia biblioteczne, doposażenie kącików czytelniczych;

• Doposażenie kącików zainteresowań; 

• Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej; 

• Przygotowywanie dla dzieci prezentacji multimedialnych;

• Budzenie poczucia przynależności narodowej, wpajanie szacunku dla symboli narodowych, tradycji; 

• Udział dzieci w konkursach rozwijających kreatywność;

• Eksponowanie prac dzieci na terenie placówki i poza nią; 

• Organizowanie występów wokalno-tanecznych, teatralnych przed grupą lub zaproszonymi gośćmi; 

• Organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych; 

• Stosowanie innowacyjnych form i metod rozwijających aktywność dzieci.

• Stwarzanie sytuacji teatralnych, wyjazdy do teatru, przedstawienia w przedszkolu;

• Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, np. policjant, strażak instruktor karate, tancerz 

• Organizowanie różnorodnych  warsztatów dla dzieci np.:  przyrodniczych, tanecznych, 

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne; 

• Realizacja zajęć j. angielskiego, religii, logopedii;

• Bieżące eksponowanie osiągnięć dzieci, zamieszczanie informacji w  Internecie, tworzenie foto-relacji z życia przedszkolnego, Tablica Rodzica.

• Wdrażanie świadomość i bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialne korzystanie                  z  mediów społecznych.

 

V. Procedury osiągania celów

Metody pracy:

·Metody twórcze na zajęciach ruchowych :

-Metoda opowieści ruchowej

-Metoda A. i M. Kniessów

-Metoda C. Orffa

-Metoda R.Labana

• Podające (opowiadania, wiersze, piosenki, pogadanki, historyjki obrazkowe, baśnie i  bajki               o charakterze relaksacyjnym, psychoedukacyjnym i psychoterapeutycznym);

• Aktywizujące (inscenizacje, „burza mózgów”, gry dydaktyczne, drama);

• Eksponujące i poglądowe (spacery, wycieczki, pokazy, filmy, teatrzyki, zabawy parateatralne, pantomima, wystawy prac plastycznych, ilustracje, prezentacje multimedialne);

• Praktyczne (metoda projektów badawczych, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, doświadczenia i eksperymenty).

 

Formy pracy:

 

• Praca indywidualna z dzieckiem (w trakcie zajęć edukacyjnych z nauczycielem oraz zajęć specjalistycznych z logopedą lub psychologiem);

• Praca w małych grupach bądź zespołach;

• Praca z całą grupą;

• Udział w konkursach, uroczystościach przedszkolnych, akcjach charytatywnych                                 i  ekologicznych;                                                                                                                                          • Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze;

• Zajęcia grupowe ze specjalistami, obserwacje i diagnozy (logopeda, psycholog).

 

Współpraca ze środowiskiem:

 

• Komisariat Policji;

• Ochotnicza Straż Pożarna;

• Ośrodek Zdrowia (lekarz, pielęgniarka, stomatolog);

• Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna;

• Urząd Miasta Niepołomice;

• Szkoły i inne przedszkola.

 

Ewaluacja programu:

 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany jest poprzez:

• Analizę dokumentów - dzienniki, plany miesięczne grup;

• Arkusze obserwacji dzieci; 

• Scenariusze zajęć z dziećmi i rodzicami;

• Scenariusze uroczystości; 

• Ankiety dla nauczycieli i rodziców;

• Wystawy prac dzieci; 

• Sprawozdanie końcowo - roczne z realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego;

• Rozmowy z wychowawcami grup przedszkolnych, rodzicami, dyrekcją i dziećmi;

• Udział w konkursach, akcjach zdrowotnych i ekologicznych.

 

VI. Sposoby realizacji programu

 w stosunku do dziecka:

 

Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:

• Rozmowy i dyskusje;

• Rozwiązywanie konfliktów na drodze porozumienia;

• Czytanie i wspólna analiza opowiadań przedstawiających różne wzorce zachowań społecznych;

• Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne;

• Stworzenie kodeksu właściwych zachowań dla prawidłowego współżycia w grupie ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność ich przestrzegania;

• Ustalenie środków zaradczych stosowanych w przypadku nierespektowania ustalonych zasad;

• Konstruowanie zajęć tematycznych poświęconych takim tematom jak zdrowe żywienie, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo własne i innych na terenie przedszkola oraz bezpieczeństwo na drodze

• Spotkania ze specjalistami: lekarz, pielęgniarka, stomatolog, policjant, strażak itp;

• Zajęcia profilaktyczne i specjalistyczne z logopedą , psychologiem, pedagogiem.

 

W stosunku do rodzica:

 

• Zapoznanie z programem wychowawczo-profilaktycznym Samorządowego Przedszkola                       w Suchorabie;

• Zaopiniowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

• Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów na temat prawidłowości rozwoju i  zaburzeń zdrowia psychicznego bądź fizycznego dzieci oraz rozpoznawania ich poprzez warsztaty                     z psychologiem;

• Organizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych w domu i przedszkolu;

• Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych.

 

W stosunku do nauczycieli:

 

• Hospitacje zajęć przez Dyrekcje Samorządowego Przedszkola w Suchorabie;

• Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń i scenariuszy zajęć;

• Integracja nauczycieli podczas przygotowywania zajęć;

• Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli w relacjach nauczyciel – dziecko;

• Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia fizycznego                i psychicznego dzieci;

• Współpraca ze specjalistami: logopedą, psychologiem.

 

VII. Prawa i obowiązki dziecka:

 

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a  w  szczególności prawo do:

 

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • Bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, otrzymywania pomocy dorosłego, kiedy tego potrzebuje;
 • Podmiotowego traktowania, ochrony przed wszelkimi formami przemocy;
 • Poszanowania godności i akceptacji takim, jakie jest;
 • Opieki zdrowotnej, kiedy jej potrzebuje;
 • Snu i wypoczynku, kiedy tego potrzebuje;
 • Samodzielnego dokonywania wyborów: zabawy i partnerów zabawy
 • Indywidualnego procesu edukacyjnego, badania i eksperymentowania, otoczenia – różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym;
 • Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wsparcia w miarę potrzeb;
 • Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, możliwości negocjowania swojego stanowiska na równych prawach z innymi;
 • Aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym grupy, kontaktów z dorosłymi zaangażowanymi w jego edukację i wychowanie, otrzymywania od nich wsparcia;
 • Racjonalnego odżywiania, uzupełniania płynów, kiedy tego potrzebuje;
 • Zgłaszania nauczycielowi swoich potrzeb;
 • Doświadczania konsekwencji swojego zachowania.

 

Ponadto w naszym przedszkolu wychowanek ma prawo do:

 

 • Zaspokajania potrzeb rozwojowych, a szczególnie potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji
 • Zdrowego jedzenia;
 • Zaspokajania ciekawości i poznawania otaczającej go rzeczywistości;
 • Badania i odkrywania;
 • Rozwijania swoich zainteresowań i własnych możliwości twórczych:
 • Decydowania i dokonywania wyborów, wyrażania własnego zdania, sądów i oczekiwań;
 • Poznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji;
 • Zrozumiałego dla siebie systemu wyróżnień, nagród i logicznych konsekwencji.

 

W naszym przedszkolu wychowanek ma obowiązek:

 

 • Przestrzegać zawarte umowy i normy społeczne obowiązujące w grupie i  w przedszkolu;
 • Szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych;
 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • Szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne;
 • Wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na miarę swoich możliwości;
 • Przebywać na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze;
 • Dbać o higienę osobistą;
 • Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

VII Organizacja zajęć stacjonarnych ze wzgędu na covid -19

 • Do przedszkola uczęszczają tylko zdrowe dzieci z domów, w których nie ma przypadków zachorowań bądź warantanny związanej z Covid – 19.
 • Uczniowie doprowadzani są do przeszkola i odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych.
 • Po wejściu do przedszkola dorośli dezynfekują ręce, a dzieci mają obowiązek skorzystać w toalecie z mydła i ciepłej wody.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych – temperatura ciała wskaże powyżej 37,5 stopni C (zgody rodziców na mierzenie temperatury w zasobach szkoły) oraz kaszel i duszności, dziecko zostanie odizolowane i będzie oczekiwać po informacji telefonicznej do rodziców na odebranie z przedszkola.
 • Dziecko powinno posiadać własne chusteczki higieniczne.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Dziecko przynosi napoje z domu.

           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT