-


AKTUALNOŚCI
HISTORIA
PROMOCJA SZKOŁY KONTAKT

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
STATUT SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY 2018/2021
REKRUTACJA
PLAN PRACY 2022/2023
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
RADA RODZICÓW
KALENDARZ
NAUCZYCIELE
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
PLAN NADZORU
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
ZAJĘCIA DODATKOWE
PRZEDSZKOLE
RODO
ODBLASKOWE PIOSENKI
     

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
 W SUCHORABIE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Ponadto wykorzystano:

 • Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

Program wychowawczo-profilaktyczny to kompleksowy zbiór działań o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym. Tworzony jest w oparciu o diagnozę potrzeb oraz problemów występujących w naszej społeczności szkolnej. Wszystkie działania w zakresie profilaktyki są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i skierowane do nich, ich rodziców, a także nauczycieli. Podstawową funkcją programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju,  dbałość o ustruktualizowany proces wychowania i zapobiegania zachowaniom ryzykownym. Ważnym elementem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz wspomagania uczniów i wychowanków w ich rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwalają na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 • psychicznej – zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego oraz innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),
 • społecznej – kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19),
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”).

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

Każdego roku w naszej szkole przeprowadzana jest diagnoza środowiska – jego bieżących potrzeb w zakresie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych. Podstawą prowadzonego rozpoznania są:

 • spostrzeżenia wychowawcy na temat uczniów, z którymi prowadzi zajęcia lekcyjne i wychowawcze,
 • wywiady, analiza dokumentów, obserwacje uczniów, badania socjometryczne, które służą wskazaniu obszarów wymagających szczególnego wsparcia,
 • badania ankietowe, skierowane do rodziców oraz uczniów, dotyczące ich oczekiwań w zakresie realizacji treści wychowawczych i profilaktycznych.

Przy opracowaniu zakresu wychowawczego programu uwzględniamy potrzeby uczniów wynikające z:

 • pracy nad systemem wartości w oparciu o wybrane przez społeczność szkolną priorytetowe wartości, takie jak: uczciwość, tolerancja, empatia, patriotyzm, szacunek dla siebie i innych, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista,
 • propozycji działań o charakterze wychowawczym, których autorami są rodzice, uczniowie oraz nauczyciele,
 • tradycji i świąt związanych z kalendarzem oraz z czczeniem pamięci o patronie szkoły.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce ucznia/absolwenta,

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii,

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

W przypadku części profilaktycznej programu jego zakres skupia się na konkretnych potrzebach społeczności szkolnej. Wśród problemów, które uwzględniono są: bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)   wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)   wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3)   wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,

4)   wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

Działania te obejmują w szczególności:

1)   realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,

2)   przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3)   kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4)   poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji, 

5)   doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

6)   włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

     wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,

     wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

     odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),

     utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                      

     rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

     budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

     przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

     przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

     troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

     zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

     znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

     promowanie zdrowego stylu życia,

     kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

     rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

     eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

     niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

     wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

     uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem

     uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

Współpraca

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli, a także wsparcie specjalistów zatrudnionych w lokalnych instytucjach pomocowych. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:

 • zapoznanie rodziców z: zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
 • udział rodziców w podejmowaniu decyzji istotnych dla pracy szkoły,
 • organizację warsztatów oraz pogadanek na temat problemów wychowawczych,
 • indywidualne spotkania z rodzicami, których celem jest podjęcie z nimi współpracy.

Rodzice:

 • uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny,

·       uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

·       uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

 • wspierają dziecko we wszystkich sferach jego życia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, włączając się w organizację uroczystości, wycieczek, imprez,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego, organizując dziecku czas wolny poza szkołą.

 

Wychowawcy i nauczyciele:

 • opracowują i realizują przy współpracy rodziców Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny, kształcą i wychowują dzieci w duchu tolerancji i patriotyzmu,
 • prowadzą dokumentację związaną z procesem wychowania,
 • starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia, dążą do rozpoznania potencjału psychospołecznego oraz intelektualnego swoich podopiecznych, dostosowują w praktyce metody, formy pracy oraz wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
 • dbają o prawidłową integrację społeczności klasy oraz szkoły,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków w rozwoju psychospołecznym, promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, inspirują do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ucznia w szkole, a w szczególności w zespole klasowym, reagują na wszelkie przejawy nietolerancji, dyskryminacji,
 • wspierają rozwój uczniów i proces ich usamodzielniania się,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, integrują działania szkoły i rodziców w tym zakresie,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, lokalnym zapleczem pomocowym, organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości.

Uczniowie:

 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo‑profilaktycznego,
 • współtworzą społeczność szkolną i aktywnie wykorzystują swoje prawo do samorządności,
 • są autorami i współorganizatorami uroczystości szkolnych, biorą czynny udział w wycieczkach oraz imprezach szkolnych,
 • dążą do uwewnętrznienia sobie obowiązujących norm, przestrzegają zasad w codziennym życiu, szanują prawa innych członków społeczności szkolnej,
 • kierują swoim rozwojem psychospołecznym i intelektualnym, stają się coraz bardziej samodzielni,

·       przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19).

Praca zespołowa

Program profilaktyczno-wychowawczy jest pisany poprzez zespół utworzony z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych w szkole. Pozwala to na uzyskanie wartości dodanej, która wynika z różnych systemów poznawczych członków zespołu. Indywidualny zasób wiedzy i doświadczeń wyzwala prawo synergii, a przez to wzbogaca zakres tworzonego materiału o unikalne treści. Praca zespołowa ma charakter warsztatowy i aktywizuje wszystkie osoby biorące udział w tworzeniu projektu.

Wyznaczanie celów

Kluczowym działaniem w tworzeniu naszego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wyznaczenie jego celów. Wynikają one bezpośrednio z diagnozy i odpowiadają na aktualne potrzeby społeczności szkolnej. Ich realizacja uwzględnia możliwości lokalowe i personalne placówki oraz jej lokalne zaplecze pomocowe. Cele ogólne uzupełniają zoperacjonalizowane cele szczegółowe. Pozwala to w dużym stopniu na późniejszą ich weryfikację w procesie ewaluacji.

Sposoby realizacji

Podejmowane działania w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego mają usystematyzowany charakter planu, którego podstawą jest realizacja celów na najbliższy rok szkolny. Do wykonania każdego działania jest wyznaczona konkretna osoba (lub zespół). Dobór działań i programów do realizacji uwzględnia ramy czasowe, jakimi dysponuje szkoła, i uwzględnia wszystkie funkcje placówki.

Profilaktyka

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w zakresie profilaktyki:

 • profilaktyka uzależnień w obszarze alternatywnych środków psychoaktywnych (dopalacze),
 • profilaktyka zachowań przemocowych w obszarze uwewnętrznienia przestrzegania norm społecznych oraz prawnych,
 • profilaktyka cyberprzemocy,
 • profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja).

Cele ogólne

 1. Kształtowanie u uczniów: poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej; zachowań prozdrowotnych; postawy asertywności – zapobieganie wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych; postawy zdrowego stylu życia – zapobieganie zaburzeniom odżywiania; umiejętności komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi w sytuacjach trudnych i konfliktowych; umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji.
 2. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 4. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,
 5. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 6. Organizacja czasu wolnego, np. koła: turystyczne, sportowe, wolontariatu, teatralne, kulinarne.
 7. Uwewnętrznianie postaw proekologicznych – szacunku do przyrody, postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 8. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 9. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 10. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 11. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 12. Rozwijanie umiejętności fizycznych uczniów.
 13. Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów.
 14. Rozwijanie pasji, uzdolnień i zainteresowań uczniów(szachy, sport, inne).
 15. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 16. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 17. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

 

Sposób realizacji celów programu

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Sposoby realizacji

Osoba odpowiedzialna

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej

Uczeń:

- zna symbole narodowe, flagę, godło oraz słowa hymnu narodowego,

- rozumie znaczenie symboli narodowych,

- potrafi okazać należny szacunek dla symboli narodowych, wie,
 w jakiej postawie śpiewa hymn narodowy,

- zna najbliższą okolicę, stolicę i inne polskie miasta,

- zna sylwetki słynnych Polaków oraz patrona szkoły

- organizacja i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym, akademii z okazji świąt narodowych,

- nabycie umiejętności śpiewania hymnu Pieśń Legionów Polskich Józefa Wybickiego podczas zajęć wychowania muzycznego,

wychowawcy klas, nauczyciel muzyki,

bibliotekarz, nauczyciel historii

 

- umieszczanie na kartach kroniki szkolnej wydarzeń związanych ze świętami szkoły oraz państwowymi,

- konkurs wiedzy o patronie szkoły; różne formy współzawodnictwa (film, album ze zdjęciami, prezentacja multimedialna, quiz),

- konkurs międzyklasowy „Poznaj historię miejscowości, w której mieszkasz”, współzawodnictwo na podstawie wywiadów prowadzonych z mieszkańcami oraz ich prezentacji przed społecznością szkolną

- udział w programie „Narodowe czytanie”.

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych oraz postawy asertywności, zapobiegające wchodzeniu w zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem środków psychoaktywnych;

Profilaktyka uzależnień

Przeciwdziałanie Covid 19

Uczeń:

- zna zagrożenia związane z niekontrolowanym przyjmowaniem środków psychoaktywnych,

- rozumie zasadność umiejętnego odmawiania podejmowania zachowań ryzykownych polegających na przyjmowaniu dopalaczy oraz innych środków alternatywnych, w tym lekarstw,

- wie, w jaki sposób przeciwstawić się presji grupy rówieśniczej,

- potrafi zastosować techniki zachowań asertywnych,

- zna zagrożenia wynikające z nadmiernego używania telefonów komórkowych

- zna odpowiednie procedury związane z Covid 19

 

warsztaty umiejętności psychospołecznych - zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw oraz zajęć świetlicowych zgodnie z regulaminem używania telefonów komórkowych oraz Statutem Szkoły

- działania profilaktyczne związanie z epidemią COVID 19:

- prelekcje

- rozmieszczenie ulotek na terenie szkoły

- filmiki

- zwrócenie uwagi na dbałość i przestrzeganie zasad higieny:

•dezynfekcja rąk

•częste mycie rąk

•wyposażenie dzieci w maseczki

dyrektor szkoły

pedagog szkolny,

psycholog szkolny,

wszyscy nauczyciele

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami oraz dorosłymi w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania, doskonalenie kultury bycia 

Uczeń:

- zna sposoby akceptowalnego sposobu wyrażania swoich uczuć i emocji,

- wie, jak konstruktywnie rozwiązywać sytuacje sporne i konfliktowe,

- potrafi nazywać emocje, które towarzyszą mu podczas sytuacji trudnych i konfliktowych,

- zna zasady savoir-vivre,

- potrafi kulturalnie się zachowywać

udział w zajęciach programów alternatyw, zbiórkach harcerskich, kołach: turystycznym, sportowym, teatralnym, kulinarnym, wolontariacie,

- uczestniczenie w ramach godzin wychowawczych w  projekcie „Dobre maniery łamią bariery. Kultura na co dzień”

- zajęcia poświęcone świadomemu wyrażaniu emocji w ramach koła teatralnego

nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

Organizacja czasu wolnego oraz kreowanie zdrowego stylu życia w oparciu o programy, dbanie o bezpieczeństwo

Uczeń:

- wie, jak można kreatywnie spędzać czas wolny,

- potrafi dopasować sposób spędzania wolnego czasu do swoich zainteresowań,

- rozumie wpływ zdrowego stylu życia na kondycję fizyczną i psychiczną,

- spędza czas wolny w sposób aktywny i kontrolowany, nabywając umiejętności prozdrowotnych i integrując się z pozytywną grupą rówieśniczą

- organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia,

- organizowanie zajęć w ramach kół zainteresowań: sportowego, turystycznego, kulinarnego,

- organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych, wspólnych ognisk

- udział w programie BRD – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

nauczyciele prowadzący koła zainteresowań

Kształtowanie u uczniów

postawy zdrowego stylu życia, zapobiegające zaburzeniom odżywiania

Uczeń:

- wie, jak zdrowo się odżywiać,

- potrafi skomponować zdrowy posiłek,

- rozumie, w jaki sposób zachować zdrowy wygląd, przestrzegając zasad dietetyki,

- uczestniczy w zajęciach pozwalających na zdrowy i wysportowany wygląd

- uczestnictwo w kołach kulinarnym, sportowym i turystycznym,

- program profilaktyczny „Cukierki” w klasach I-III

nauczyciel biologii,

wychowawcy klas

Uwewnętrznianie postaw proekologicznych szacunku dla przyrody

Uczeń:

- rozumie, dlaczego dbałość o przyrodę jest ważna również dla istnienia człowieka,

- potrafi korzystać z uroków przyrody, dbając o jej piękno,

- wie, jakie podejmować działania, aby chronić otaczającą przyrodę

- wycieczki po okolicy, do parku, lasu, spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków i zwierząt,

- udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi

- udział w projektach proekologicznych

wychowawcy klas,

wszyscy nauczyciele

Kształtowanie u uczniów umiejętności koniecznych do przedstawiania swoich oczekiwań w sposób pozbawiony agresji

Uczeń:

- rozumie, że są inne sposoby niż realizacja swoich potrzeb poprzez zachowania przemocowe,

- wie, w jaki sposób zapanować nad trudnymi emocjami,

- zna konsekwencje, jakie będzie musiał ponieść w sytuacji używania przemocy,

- potrafi zrealizować swoje potrzeby bez użycia agresji

- pogadanka z klasą VII  „Przestrzegam przepisów prawa”,

- Trening Zastępowania Agresji

- inspektor policji ds. nieletnich

- specjaliści:

psycholog i pedagog szkolny

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

 

przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

Rozwijanie zainteresowań
i zdolności uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

rozwija swoje zdolności i zainteresowania

przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym miasta,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły,

 

szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

 

prowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

Uczeń:

- zna swoje uzdolnienia i umie z nich korzystać

zajęcia z doradztwa zawodowego

nauczyciel odpowiedzialny, pedagog szkolny

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

 

Uczeń:

- ma świadomość ważności czekających go egzaminów

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, szkolne konkursy z nagrodami na najwyższą średnią i najlepszą frekwencję

zespół wychowawczy

 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

 

Uczeń:

potrafi zaplanować i dobrze zorganizować swój czas

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, praktyczne sposoby zarządzania czasem na warsztatach prowadzonych przez wychowawcę, pedagoga szkolnego

koordynator np. pedagog szkolny, wychowawcy

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

Uczeń:

- szanuje innych,

- jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka

działalność charytatywna, wolontariat szkolny

 

opiekun wolontariatu szkolnego, wychowawcy

Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

 

Uczeń:

- jest tolerancyjny,

- reaguje na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję

warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

pedagog szkolny

 

 

 

wychowawcy klas

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

 

Uczeń:

- wie, że jest częścią danej społeczności

- identyfikuje się z daną społecznością, w tym społecznością szkolną

omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

wychowawcy

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 

Uczeń:

- potrafi działać w zespole,

- umie efektywnie współpracować,

- słucha innych, szanuje ich poglądy

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości

Uczeń:

- zna swoje mocne i słabe strony,

- akceptuje samego siebie,

- ma poczucie własnej wartości

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce

wychowawcy

Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych emocji

Uczeń:

- potrafi rozpoznawać swoje emocje

- potrafi radzić sobie z emocjami

 

lekcje wychowawcze poświęcone tej

 

psycholog szkolny

 

 

wychowawca

Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej

Uczeń:

- otrzymuje odpowiednią pomoc i wsparcie

indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń

wychowawca, psycholog szkolny

Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja)

Uczeń:

- integruje się z klasą

- czuję się częścią klasy

- ma poczucie wspólnoty klasowej

lekcje wychowawcze – gry i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty

wychowawcy

 

Wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowawczym ucznia

Uczeń:

- ma świadomość ważności rodziny w procesie wychowawczym

- traktuje rodzinę jako nieodłączny element życia prywatnego i społecznego

przeprowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

 Ewaluacja programu

Informacje na temat efektywności programu pochodzić będą od grupy badawczej. Służyć będą głównie podnoszeniu jakości funkcjonowania szkoły oraz poprawie klimatu społecznego, w którym wzrastają uczniowie. Wyciągane z ewaluacji wnioski będą podstawą przy opracowaniu celów, które wyznaczymy sobie na następny rok szkolny.

Narzędzia ewaluacji, które wykorzystamy do sprawdzenia efektywności prowadzonych działań to: obserwacja uczestnicząca i zewnętrzna, wywiad swobodny, kierowany, ankieta, metoda „napisz i narysuj”, badanie socjometryczne, analiza szkolnej dokumentacji (ilościowa i jakościowa), analiza treści.

Grupa badawcza będzie zróżnicowana i obejmować będzie jak najwięcej różnych środowisk należących do społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni, rodzice). Dobierając osoby do badania, będziemy pamiętać, że grupa badawcza musi się składać z osób, do których możemy dotrzeć. Aby była ona reprezentatywna, powinna liczyć nie mniej niż 30 proc. populacji (zbyt liczna może przekraczać nasze możliwości techniczne przeprowadzania badania oraz analizy zebranych danych). Wnioski wyciągnięte z badania przełożymy na konkretne działania podejmowane w następnym roku szkolnym.

Program  Wychowawczo–Profilaktyczny  dla  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w Suchorabie uzyskał  pozytywną  opinię Rady  Pedagogicznej  wyrażoną   uchwałą  nr 4/2021/2022 z dnia   15 września  2021 roku i został  przyjęty do realizacji  po zatwierdzeniu przez  Radę  Rodziców  Szkoły w dniu 29 września 2021 roku – numer Uchwały 2/2021/2022. 


           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT