-


ODBLASKOWE PIOSENKI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW, UCZNIÓW SZKOŁY    


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:


 1.  Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie, Suchoraba 79, tel: 12 284 59 84, mail: suchoraba@poczta.onet.pl

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Stanisława Wyspiańskiego w Suchorabie możliwy jest pod numerem tel. nr. 607 643 004 lub adresem email (adres email): iod@pq.net.pl

 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Krakowie.

 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


           
AKTUALNOSCI                                     KALENDARZ                                                      KONTAKT